Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 1 oktober 2018

De gemeenteraad vergaderde

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2018 besloot de gemeenteraad onder meer in te stemmen met het oprichten van een nieuw intergemeentelijk regionaal samenwerkingsverband, voor snel internet in het buitengebied.

Voor het voorstel om 12,4 miljoen uit te trekken voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de locatie Heiligestraat van het Lingecollege, kreeg het college een akkoord.

Op een onderzoeksvoorstel naar de positie en samenwerkingsoriëntatie van Tiel in de regio en kan de zoektocht naar een goede plek voor het project anders wonen van start gaan.

Anders wonen

De raad ging akkoord met de voorwaarden waaraan een locatie voor het project Anders Wonen moet voldoen. De werkgroep, die deze criteria opstelde, kan nu op zoek gaan naar een geschikte locatie. Als deze gevonden is, zal blijken of omwonenden bereid zijn Tielenaren die nu geen dak boven hun hoofd hebben, behoefte hebben aan een rustige woonomgeving of storend gedrag vertonen in een dichtbevolkte woonomgeving, een eigen tijdelijke woonplek gunnen.

Op grond van de criteria lijkt de eerder gekozen plek aan de Waalzijde van het inundatiekanaal tegenover de Reuchlinlaan ten westen van de Waaldijk af te vallen.

Tijdens de raadsvergadering presenteerde de voorman van de groep die eerder protesteerde tegen deze plek een plan om van dat gebied, dat eigendom is van een projectontwikkelaar en woningcorporatie Anders Wonen, een educatief natuurgebied te maken. De gemeente raad was niet onder de indruk van dit burgerinitiatief. ”Te vaag en te weinig uitgewerkt”, oordeelde de raad. Ook kwam men te vroeg naar de gemeente en moest men naar het oordeel van de raad eerst de mogelijkheden voor het plan bij de grondeigenaren onderzoeken.

Onderzoek naar de positie van Tiel in de regio en de samenwerkingsoriëntatie van Tiel

De gemeenteraad besloot 20.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste fase van dit onderzoek. Daarna moet de raad besluiten of de tweede fase die 30.000 euro gaat kosten ook uitgevoerd gaat worden.

Doel van het onderzoek is helder te krijgen wat de smaak van Tiel is. Nee, niet van de kersen, die de openingspagina van het onderzoeksvoorstel van Bureau Berenschot sieren, maar de positie van Tiel in de regio. Berenschot moet op een rijtje gaan zetten wat er in de regio allemaal speelt op het gebeid van onderlinge samenwerking en welke positie Tiel daarbij kan innemen. .

Het raadsvoorstel maar ook het onderzoeksvoorstel van Bureau Berenschot is niet voor de gewone man geschreven. Het heeft een hoog abstractieniveau. Het is te hopen dat het eind rapport wat toegankelijker en vooral praktisch toepasbaar is.

Pas op dit is een mening:

Bij het lezen van het raadsvoorstel en het onderzoeksvoorstel viel me op dat het onderzoek een soloactie van Tiel is. Lijkt me niet handig wanneer je wilt kijken naar samenwerking met en in de regio en daar opnieuw richting aan wilt geven. Van oudsher wordt er in de regio wat achterdochtig naar Tiel gekeken.Tiel wordt dan gezien als een gemeente die naar het gevoel van omliggende gemeenten alle voorzieningen naar zich toetrekt en subtiel een meerwaarde gevoel van zichzelf uitstraalt. Wanneer je dat wilt doorbreken, echt wil samenwerken en de ander ook wat wilt gunnen, zou een gezamenlijk onderzoek naar mijn idee beter geweest zijn.

Gemeenschappelijke regeling gaat zorgen voor snel internet in het buitengebied van de Regio Rivierenlandregio

In de regio beschikken 12.000 adressen niet over snel internet. Zij moeten nog gebruik maken van oude telefoon/ en televisiekabels. 600 van die adressen bevinden zich binnen de gemeente Tiel. Die liggen vooral in het buitengebied. Het geld voor de aanleg wordt geleend bij banken. De regiogemeenten staan wel garant voor rente en aflossing. Het gaat daarbij om een fors bedrag van 45 miljoen waarvan voor de garantstelling 2,14 miljoen voor de gemeente Tiel komt. Volgens wethouder Ben Brink is het risico voor de gemeenten beperkt. Berekend is dat wanneer 30 % van de betrokkenen kiezen voor een aansluiting het project al kostendekkend is. Uit een peiling is bijna iedereen van de 65 % die op de peiling reageerde geïnteresseerd in een aansluiting. De lening kan dan afgelost worden uit de huuropbrengsten van het netwerk aan marktpartijen. Alle 12.000 adressen krijgen tenzij men zich daartegen verzet een breedband aansluiting tot in de meterkast. Zodat iedereen, die niet direct meedoet later kan aansluiten. De gebruikstarieven worden volgens een toelichtende nota nog dit jaar bekend gemaakt.

Betrokkenheid van de overheid is nodig omdat marktpartijen het niet interessant genoeg vinden om in buitengebieden breedband aan te leggen. In de regio zijn er al breedband netwerken op industrieterreinen en worden de kernen goed bediend door de kabels van KPN en Ziggo. Voor de uitvoering van het plan kiest de regio voor de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Zie voor informatie over de renovatie van de gebouwen van het Lingecollege: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/geld-beschikbaar-voor-tweede-fase-lingecollege-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights