Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 20 maart 2018

We zitten vlak voor de verkiezingen. Het Bestuur staat op een laag pitje. Ik zag zelf een wethouder, die een gezonde wandeling combineert met het rondbrengen van brochures voor zijn politieke partij. De partijen hebben alleen nog oog voor de verkiezingen. Toch is er nog wat nieuws dat wij nog niet eerder vermeld hebben.

Burgemeester voorgedragen voor herbenoeming voorzitterschap regiobestuur.
Het bestuur van de regio is tevreden over de wijze waarop onze burgemeester, Hans Beenakker de functie van voorzitter van de regio vervult. Hij is daarom door zijn mede bestuursleden opnieuw voorgedragen als voorzitter van het bestuur van de Regio Rivierenland. De bevoegdheid om de voorzitter te benoemen berust bij de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. Die zullen na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling een besluit nemen. Maar dat zal in de meeste gemeenten een zogenaamd hamerstuk worden.

Glasvezelnetwerk
Een representatieve steekproef heeft uitgewezen dat er in alle gemeenten van de regio veel belangstelling bestaat voor een glasvezelnetwerk. De gemeenten willen dit samen laten aanleggen en ook exploiteren. Overheden mogen dat alleen wanneer de Europese Commissie daar toestemming voor geeft. De aanvraag ligt ondertussen al weer een tijdje in Brussel. De gemeenten hopen dat nog dit jaar met de aanleg begonnen kan worden. In het verleden heeft het zelf opwekken van kolengas, het gasnetwerk en de aanleg en exploitatie van een kabelnetwerk voor radio en televisie de gemeente geen windeieren gebracht. Bij verkoop werden enorme winsten gemaakt. Wie weet gaat dat over van een aantal jaren met het glasvezelnetwerk op dezelfde manier en kan de raad dan weer weer leuke dingen gaan doen.

Plan voor 12 appartementen Tiel – Oost
Het Tielse bedrijf Woongaarden BV wil 12 appartementen op het hoekperceel Zwaluwstraat / Medelsestraat bouwen. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan maar past wel binnen de woningbouwprogrammering. Zo gaat het om goedkope appartementen die minder dan 170.000 euro gaan kosten en voldoet het plan aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden en milieuaspecten. Daarom wil het college meewerken en het bestemmingsplan wijzigen. Daarvoor moet de initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing inleveren en moeten alle vereiste onderzoeken uitgevoerd zijn. Door initiatiefnemer en zijn architect zijn de omwonenden ondertussen geïnformeerd over het bouwplan.


Paal en perk aan chaos verkeers- en reclame borden
Langzaam maar zeker dringt het besef door dat er in Tiel een overkill is aan verkeers- en reclameborden. Wethouder Melissen heeft de ANWB opdracht gegeven om de verkeersbewegwijzering waaronder de parkeerterreinen te bestuderen en met een eenduidige rustige verwijzingssysteem te komen. Evenals zoveel bedrijven kampt ook de ANWB met te veel werk en te weinig personeel. Melissen verwacht dat de toeristenclub rond de zomer aan de slag kan. Ondertussen werkt de ambtelijke staf aan een notitie over de reclame borden. Tiel is een van de weinige steden waar het plaatsen van reclameborden nauwelijks aan banden gelegd is. De VVD heeft tevens om een verbod gevraagd om ongevraagd reclamemateriaal achter de ruitenwissers van geparkeerde auto’s te schuiven.

Toeristeninformatie
Sinds het in gebruik nemen van Zinder is er geen goede vervanging gekomen voor het toeristisch informatiepunt van de Zaak van de stad. Toeristische informatie is in zeer beperkte schaal verkrijgbaar bij het museum met een beperkte openstelling en wat uitgebreider en professioneler bij Van der Valk. Beetje ongebruikelijk en geen reclame voor een centrumgemeente van een gebied dat de ontwikkeling van het toerisme als speerpunt heeft. Ondanks vragen van uit de gemeenteraad (CDA) en toezeggingen is er al die tijd geen actie genomen. Bij Zinder vindt je alleen een vitrine met wat flipjesartikelen. Ondertussen werkt het ambtelijk corps aan een nota. Voordat dat tot enige actie leidt is het komende toeristenseizoen al weer voorbij. Veel Tielenaren en bezoekers denken met heimwee terug aan de tijd dat Angèle Roeffen de toeristische informatiebalie in de zaak van de stad verzorgde.


Geen fiat voor verhoging budget renovatie Lingecollege
17,5 miljoen en een miljoen voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing, blijkt niet genoeg om het schoolcomplex comfortabeler, energiezuiniger en aan te passen aan de hedendaagse eisen van het onderwijs. Daar moet volgens een ruwe inschatting nog eens 4,5 miljoen bij. Wethouder Verspuij had de verhoging van het budget graag voor zijn vertrek willen regelen. Maar dat is niet gelukt. PvdB, CU, VVD en GroenLinks vonden tot teleurstelling van de overige coalitiepartijen CDA, PvdA en D66 dat besluitvorming over zo’n groot bedrag niet via een commissievergadering besloten kan worden. “Dat hoort in de gemeenteraad thuis vonden zij.” Verspuij dacht de Raadscommissie Samenleving mee te krijgen met een rekensom waaruit bleek, dat bij verkoop van het oude monumentale HBS gebouw voor 750.000 euro en het hanteren van een meer realistische rekenrente de jaarlasten van de inwoners gelijk bleven. Die bleven daardoor op de eerder berekende 875.000 euro, ofwel zo’n 21 euro per jaar per inwoner. Verspuij werd gesteund door een grote afvaardiging van het Linge college. Insprekers maakten duidelijk hoe urgent en hoe noodzakelijk de aanpassing van de gebouwen is. Het mocht niet baten. Overigens betekent uitstel nog geen afstel. Alle partijen erkennen de noodzaak om snel iets aan de gebouwen te doen en wat hen betreft kan de gemeente, die als bouwheer optreedt, gewoon doorgaan met de voorbereidingen.

Parkeren
Het gebruik van deelauto’s stijgt gestaag. Steeds vaker zijn het ook milieuvriendelijke elektrische auto’s. De gemeente gaat de organisaties die zich inzetten voor een verdere groei van het aantal deelauto’s een handje helpen. In het centrum worden in het parkeervergunningengebied een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor deelauto’s.

Plantage te koop

Nu het centrum voor de kunsten en muziek De Plantage verhuisd is naar het nieuwe Zinder, heeft de gemeente de gebouwen aan de kleine Plantage en Honingstraat niet meer nodig. Het complex komt te koop.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights