Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 12 april 2018

In deze periodiek nieuwsbrief besteden wij onder meer aandacht aan de coalitievorming, weer een tekort in het sociale domein, een nieuw aandenken aan oorlogsslachtoffers en het maken van beleid voor de aanleg van zonneparken.

Voortgang nieuw winkelcentrum op Westlede-terrein

Het college heeft een overeenkomst met Westlede BV gesloten voor de ontwikkeling van een winkelcentrum met voldoende parkeerruimte en 28 appartementen op het terrein van het voormalige verzorgingshuis westlede. Gelijktijdig heeft het college de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken in gang gezet. Het winkelcentrum komt in de plaats van het huidige winkelcentrum Kwadrant. Dat wordt wanneer het nieuwe centrum gereed is gesloopt. Volgens het plan gaat ook een Aldi deel uit maken van het nieuwe winkelcentrum. Het college heeft maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de vrijkomende grond aan de Kwelkade door vertrek van de Aldi en het huidige Kwadrant niet opnieuw voor detailhandel gebruikt kan worden. Op beide terreinen moeten woningen komen.

zie ook: 

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2016/02/voorzichtig-begin-ontwikkelen-winkelcentrum-op-locatie-westlede/

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2017/06/nieuw-winkelcentrum-tiel-west/

Voortgang collegevorming

Het initiatief voor het opstellen van het collegeprogramma en de keuze van de partijen die wethouders gaan leveren voor de uitvoering ervan ligt bij veruit de grootste partij in de gemeenteraad, de Partij van de Burgers. Die partij heeft er in overeenstemming met het eigen verkiezingsprogramma er voor gekozen om de onderhandelingen niet in achterkamertjes maar in het openbaar te voeren. Een novum voor de gemeente. Vorige week heeft de partij besteed aan een consultatieronde via individuele gesprekken met alle partijen.

Donderdagavond 12 april is er om 19.30 uur in de raadszaal een vervolgbijeenkomst in de vorm van een bijzondere raadsvergadering over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Tiel. In dit overleg geeft de PvdB een terugkoppeling van de gevoerde oriënterende gesprekken en geeft zij aan hoe de partij het proces om tot een college te komen wil vervolgen. Naast een coalitieakkoord tussen enkele partijen wordt ook gedacht aan een het opstellen van een raadsbrede agenda voor de nieuwe zittingsperiode. De vergadering van 12 april in de raadszaal is voor iedereen toegankelijk, maar ook thuis live te volgen of terug te kijken via www.tiel.nl. Burgemeester Beenakker zal de bijeenkomst als technisch voorzitter leiden.

Zonneparken

De ervaringen met de geplande zonneparken in Kapel-Avezaath. Inmiddels is de tijdelijke omgevingsvergunning voor de beide parken ingetrokken en is er overleg geweest met bezwaarmakers, bewoners en initiatiefnemers. Gelijktijdig heeft de gemeente het initiatief genomen om in regionaal verband beleid te ontwikkelen rondom de aanleg van zonneparken. Zolang dat beleid er niet is blijven de plannen voor de zonneparken in Kapel-Avezaath in de ijskast.

Opnieuw fors tekort in sociaal domein

Zonder al concrete bedragen te noemen, is duidelijk dat over 2017 het tekort in het sociale domein weinig af zal wijken van het tekort in 2016. Dat bedroeg toen 1,1 miljoen euro maar kon toen verminderd worden tot 100.000 euro door het aanspreken van een reserve. Nu wordt gehoopt op een extra uitkering uit een speciaal rijksbudget voor gemeenten die veel te kort komen op de rijkssubsidie voor zorg en gezondheid.

Tiel in het nieuws

De gemeente haalde de afgelopen week uitgebreid de landelijke pers gehaald met twee onderwerpen.

Op de eerste plaats was dit de belangwekkende vondst van een ongeveer 5500 jaar oud familiegraf op Medel vorig jaar. Die opmerkelijke vondst, die lang uit de publiciteit gehouden is, kan meer informatie verschaffen over de samenleving van die tijd. Vrijwel alle nieuwsmedia besteedden er aandacht aan. Het museum voor Oudheden in Leiden heeft de grafresten voor onbepaalde tijd van de provincie in bruikleen gekregen en is hier erg blij mee.

Zie ook de Tielenaar van zaterdag 7 april:

https://detielenaar.nl/historie/2018/04/zeer-bijzondere-graf-vondst-bij-opgravingen-medel-tiel/

Een tweede item was de Tielse aanpak van het ‘Polenprobleem’. Het grote aantal Polen in Tiel – volgens een ruwe schatting ongeveer 3000 – geeft problemen. Te veel woningen worden ontrokken aan hun bestemming voor de lokale bevolking. Bovendien worden er teveel mensen in een woning ondergebracht. Dat geeft parkeerproblemen en zorgt nogal eens voor veel extra zwerfvuil. Veel Polen zijn daarnaast stevige drinkers. Dat leidt ’s avonds en in de weekenden nog wel eens tot overlast. Tiel gaat daarom maatregelen nemen om de huisvesting in de woonwijken van arbeidsmigranten te beperken en werd meerdere malen als een voorbeeld voor beleid op dit punt, dat ook elders in Nederland speelt, genoemd.

Overigens verbaast het mij dat er in de regio niet meer aandacht is voor een geheel ander probleem. Met name Polen zijn harde werkers, ze zijn flexibel en bereid om als het nodig is lange dagen te maken. Daardoor werken werkgevers graag met hen. De andere kant van de medaille is dat veel bedrijven geheel of voor een groot deel afhankelijk zijn van hun arbeidsinzet. Wanneer deze gastarbeiders zich door de groei van de welvaart massaal terugtrekken, hebben de bedrijven, waaronder met name de agrariërs een fors probleem. Dat lijkt mij een gevaar voor de economische stabiliteit. Niet westerse vluchtelingen en asielzoekers hebben nauwelijks belangstelling voor de handarbeid die de Oost-Europanen hier verrichten.

Nieuw aandenken aan oorlogsslachtoffers van Tiel

Op de avond voorafgaand aan Kerst op 24 december 1944, hebben de Duitsers vijf gijzelaars gefusilleerd tegen de muur van de Tielse gevangenis. Deze gevangenis stond ongeveer op de plek waar nu het entreegebouw van parkeergarage Westluidense Poort (Koninginnestraat) staat.

Ter herinnering aan deze gebeurtenis, waar Tjeerd Vrij het boekje Zwarte Kerst over schreef , heeft Gradus van Wel, inwoner van Tiel die de fusillade meemaakte, het initiatief genomen voor een blijvende herinnering aan deze gebeurtenis. Op het glas van het entreegebouw wordt op maandag 16 april een afbeelding van de gevangenis met de vijf namen van deze oorlogsslachtoffers geplaatst. De namen van de gefusilleerden zijn: Wim van den Bogaard, Jan Daalderop, Izak Dasberg, Nicolaas Adriaan Oostinga en Chris Weijman.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights