Doek lijkt gevallen voor vrijwillige papierinzamelaars

Voor 1999 haalde Avri bij huishoudens geen papier op. Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties deden dat wel in een groot deel van het werkgebied van Avri. Dat leverde een mooie cent op, waardoor de organisaties die dat deden hun begroting rond kregen of initiatieven konden ontplooien, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Ook konden contributies daardoor vaak laag blijven.

Korfbalvereniging Tiel ’72 verzamelde bijvoorbeeld al vanaf 1978 papier en karton. Met een tractor en aanhangwagen gingen zij de huizen langs, waarna het afgeleverd werd bij Janssen, de toenmalige handelaar in lompen, oude metalen en papier op het Bleekveld. Het starten met de inzameling van papier door Avri vormde in 1999 een bedreiging voor de organisaties die papier inzamelden. Avri loste dat op door de verenigingen een royaal aanbod te doen. Zij kregen een vaste prijs en het papier werd voortaan opgehaald met verzamelauto’s van Avri waarbij de vrijwilligers voor het laden zorgden. Dat ging lang goed, maar sinds een jaar of tien wil Avri de inzameling geheel in eigen hand nemen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Gemeenten stonden achter hun verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Een belangrijk argument was dat de prijs die Avri volgens afspraak betaalde veelal veel hoger was, dan Avri op de sterk schommelende papiermarkt ontving.

Vorig jaar werd het onderwerp opnieuw op de agenda gezet. Nu waren de argumentenonder onder meer: het papier inzamelen met behulp van vrijwilligers is duurder en kost wel zo’n vijf tot tien euro per huishouden meer per jaar dan wanneer Avri dat zelf doet; het ophalen door vrijwilligers is onveilig; niet alle verenigingen houden zich aan de afspraken en dat leidt regelmatig tot nare ervaringen, sommigen hebben geen vaste ploeg, instrueren de verzamelaars onvoldoende en het is lastig om in de avonduren Avri-chauffeurs bereid te vinden om de ophaalwagens te besturen. Avri vindt het system ook kwetsbaar en niet eerlijk. Momenteel zijn bijna negentig organisaties betrokken bij het verzamelen van het oude papier. Er is echter een flinke lijst van verenigingen en andere organisaties die ook graag via het ophalen van papier hun kas zouden willen spekken. De huidige organisaties houden echter vast aan hun historische rechten. Bovendien rekent Avri het niet tot zijn taak om verenigingen te subsidieren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gemeenten, vindt Avri.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari van Avri is besloten om in het vierde kwartaal van 2023 een definitief besluit te nemen over het al dan niet stoppen met de papierinzameling door verenigingen en maatschappelijke organisaties. Gezien de eerdere stemverhouding in het bestuur is de kans groot dat het bestuur, dat zijn de wethouders van de gemeenten die Avri in hun portefeuille hebben, instemt met het voorstel van de directive van Avri. In de tussenliggende tijd kunnen de gemeenten als zij dat willen met de organisaties die nu papier ophalen in gesprek gaan. Denkbaar is dat de gemeenten de verenigingen daarbij tegen een vergoeding zelf werk aanbieden.

Wat gaat de gemeente Tiel doen doen?

In de raadsvergadering van 22 februari, informeerde raadsrapporteur Peter Elferink de raadsleden over de ontwikkelingen rond het papier ophalen. In de discussie, die volgde bleek dat het college al van plan is om met de Tielse organisaties die nu papier inzamelen en de organisaties die op de wachtlijst voor deelname staan, gaat overleggen. Wellicht komen daar goede ideeën uit.

Motie afval en afvalbakken

In dezelfde raadsvergadering stond een motie van het CDA en mede ingediend door ProTiel, Lokaal Liberaal Tiel, VVD en Christen-Unie op de agenda. Uit de motie blijkt dat veel inwoners zich ergeren aan de vaak overvolle afvalbakken in de binnenstad, de rommel rond de ondergrondse afvalcontainers en het restval dat in het buitengebied gedumpt wordt. Ondanks het feit dat de gemeente de laatste jaren al veel gedaan heeft om dit allemaal te bestrijden, is het resultaat niet voldoende merkbaar. In de motie worden een aantal suggesties gedaan. Centraal staat daarbij het betrekken van alle belangrijke partijen die belang hebben bij een schone gemeente of nu zwerfafval verzamelen bij het afvalprobleem. Het veranderen van het gedrag van degenen die de die nu de gemeente vervuilen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Raadslid Elferink merkte tijdens de discussie over de motie op dat hier mogelijk een stuk werk ligt dat door vrijwilligers van verenigingen en maatschappelijke organisaties gedaan zou kunnen worden. Zijn suggestie zal in de papierdiscussie zeker meegenomen worden.

Alle partijen bleken tijdens de afsluiting van de discussie achter de motie te staan. Verschillende fracties pleitten voor een zo breed mogelijke aanpak. Nieuw is dat nu niet naar Avri gewezen wordt maar naar de inwoners die het straatbeeld bederven.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights