Lang wachten op sociale huurwoning in Tiel

Het ziet er somber uit voor de inwoners die wachten op de toewijzing van een sociale huurwoning. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke woning moest je in 2020 gemiddeld 7,6 jaar ingeschreven staan als woningzoekende. Actief solliciteren naar een woning is de eerste jaren vrijwel zinloos. Wanneer dat kansrijker wordt en ingeschreven woningzoekenden daadwerkelijk gaan reageren op advertenties duurde het in 2020 gemiddeld nog 1,5 jaar voordat een toewijzing plaatsvond. Bij ongewijzigd beleid zullen zowel de wachttijd als de zoektijd nog flink stijgen.

Enorm woninggebrek in Nederland

In heel Nederland is er een enorm gebrek aan woonruimte. Er wordt veel gebouwd maar tegelijkertijd ook veel gesloopt. Milieubeperkingen, gebrek aan bouwgrond en trage ambtelijke procedures zorgen er voor dat er te weinig nieuwe huizen bij komen. De prijzen van koopwoningen schieten daardoor omhoog. Door die hoge prijs en de wettelijke beperkingen aan hypotheeklimieten worden woningzoekenden met een kleine beurs ondanks de extreem lage hypotheekrente gedwongen om te huren. Maar ook daar valt het krijgen van een huis allerminst mee. De reserves van de woningbouwcorporaties zijn door meerdere overheidsmaatregelen flink afgeroomd. Diezelfde rijksoverheid dwong de corporaties in de jaren 2015 -2019 minder woningen te bouwen. Grond voor woningbouw is te vaak in handen van grondspeculanten en ontwikkelingsmaatschappijen, die het meest kunnen verdienen aan duurdere koopwoningen.

De situatie in Tiel

In Tiel is de situatie niet veel anders. Voor woningzoekenden naar een sociale huurwoning is de situatie in Tiel nog een stukje slechter dan in de wijde regio. Dinsdag 7 september informeerden de beide woningcorporaties, die in Tiel actief zijn, Kleurrijk Wonen en Thius via een gezamenlijke presentatie de leden van de Commissie Ruimte. Wethouder Melissen had dit informatiemoment op de agenda gezet, omdat het in de Tielse politiek vooral gaat over hoe we zoveel mogelijk kunnen bouwen voor beter gesitueerden. Het beleid van de gemeente richt zich de laatste jaren vooral op het meer in balans brengen van het woningaanbod voor alle inkomensgroepen. In de praktijk betekent dit na een periode van relatief veel bouwen van sociale huurwoningen nu wat meer gebouwd wordt voor de hogere inkomensgroepen.

Cijfers

  • De beide corporaties bezitten ieder ongeveer evenveel huurwoningen in Tiel. Samen zijn het er rond de 6500. Volgens de laatst bekende cijfers van het kadaster telt Tiel 42.159 inwoners, die samen 18.726 huishoudens vormen. Gemiddeld bestaan de huishoudens in Tiel uit 2,2 personen. In 37 % van alle woningen in Tiel woont slechts een persoon, terwijl in 36% van de huishoudens kinderen aanwezig zijn. In de overige woningen wonen meerdere personen maar zijn geen kinderen. Gezien de bevolkingsdichtheid van 1.282 mensen per vierkante kilometer is Tiel relatief drukbevolkt.

  • In 2020 hebben de woningbouwcorporaties 450 woningen in het sociale segment (opnieuw) verhuurd. Eind 2020 stonden er 9159 woningzoekenden uit Tiel ingeschreven bij de Tielse corporaties. Bijna 1900 inwoners uit Tiel reageerden op een advertentie van Woongaard. Woongaard is de organisatie waarin 10 woningbouwcorporaties in Tiel en de wijde omgeving samenwerken op het gebied van voorlichting en verhuur van hun woningen. 81 % van de Tielenaren die een sociale huurwoning zoeken, reageerden daarbij op een huurwoning binnen de gemeente Tiel.

  • Van alle ingeschreven woningzoekenden bij de woningcorporaties komt 65 % in aanmerking voor huursubsidie.

  • 55 % van de woningzoekenden is starter en laat dus geen lege woning achter. Deze mensen wonen nu nog bij hun ouders of zoeken een extra woning vanwege een scheiding. Die laatste groep woont nu nog vaak noodgedwongen bij hun ex-partner. Bijna 60 % van de woningzoekenden uit Tiel is nu (nog) alleenstaand en ruim 25 % betreft eenoudergezinnen of complete gezinnen.

  • Woningzoekenden uit Tiel zijn op grond van de reacties op de advertenties vooral op zoek naar een eengezinswoning met huurtoeslag. Goede tweede vormt de groep die een eengezinswoning met een huurprijs boven de subsidiegrens zoekt.

  • De lange wachttijd wordt mede veroorzaakt doordat een aantal groepen voorrang krijgen. In 2020 ging het om 25 % van alle vrijkomende woningen. Het gaat daarbij om statushouders, andere bijzondere doelgroepen, inwoners met een sociale of medische urgentie, inwoners wiens woning wordt gesloopt en senioren die doorstromen naar een voor hen meer geschikte sociale huurwoning. Bij elkaar ging het daarbij om 25 % van alle verhuringen in 2020. Vanaf 2021 zal het aantal personen of gezinnen met voorrang naar 40 % van alle vrijkomende woningen stijgen en blijven er dus veel minder woningen te verdelen voor de ‘gewone’ wachtenden.

Nieuwbouw, dramatisch tekort

De gemeente maakt iedere vijf jaar een plan voor de bouw van nieuwe woningen op basis van de ingeschatte behoefte, de ontwikkelingsrichting van de gemeente wanneer het om de samenstelling van de bevolking gaat en het volume dat de provincie aan de regio toekent. In dat plan zijn voor de jaren 2018–2023 170 woningen in de sociale sector opgenomen en voor de jaren 2024-2028 130. De woningcorporaties zien op dit moment op grond van de beschikbare locaties slechts kans om de komende vijf jaar in totaal 100 nieuwe woningen te realiseren. Afgezet tegen het gegeven dat op dit moment er in die vijf jaar alleen al 600 woningen nodig zijn voor bijzondere groepen en er 1150 starters die ook geen bestaande geen woning achterlaten met smart wachten op een woning, kan gesproken worden van een dramatische situatie voor veel Tielenaren.

Het was dus niet verbazingwekkend dat de beide dames,die de presentatie namens Kleurrijk wonen en Thius verzorgden, de leden van de Commissie Ruimte en het College opriepen om meer bouwvolume met de bijbehorende grond beschikbaar te stellen voor de bouw van sociale huurwoningen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights