Dijkversterking Gorinchem –Tiel

Foto: still uit video WSRL

Op 23 juni is de Graaf Reinaldalliantie gestart met de uitvoering van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Dit is op en rond de dijk al goed te zien aan de vele omleidingsborden. Op diverse trajecten vinden werkzaamheden plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden aan dit lange dijkvak in 2026 klaar zijn. De start van de verbetering van de dijkvakken Stad Tiel en Tiel-Waardenburg staat voor 2022 gepland.

Tiel: Meekoppelkansen zijn niet gratis

Het Waterschap en de gemeente Tiel hebben een overeenkomst gesloten waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn over hoe partijen met elkaar omgaan, wie waarvoor zorgt, welke vergoedingen er over en weer betaald worden en wat er precies gaat gebeuren om de dijk niet alleen sterker maar ook aantrekkelijker te maken. Voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Echteldsedijk zal de gemeente 600.000 euro bijdragen. Voor het verplaatsen van een pompput ten behoeve van de bouw van appartementen op het terrein van Dijkhuizen (hoek Echteldsedijk – Havendijk) en als gevolg daarvan het aangekoppelde inlaatgemaal en de aan en afvoerleiding betaalt de gemeente 137.000 euro bij. De installatie zorgt voor de waterverbinding van de Waal met de stadsgracht. De bijdrage in het omleggen van het fietspad bij Bellevue naar de Waalzijde van de dijk kost de gemeente 25.000 euro. Los daarvan maakt de gemeente kosten door inzet van ambteljke uren en bestuurskosten. De werkzaamheden laten de ontmoetingsruimte langs de Ophemertsedijk aan de stadszijde van de dijk niet onberoerd. De gemeente gaat die ontmoetingsplek in overleg met de omwonenden opnieuw inrichten. Het waterschap betaalt de gemeente een vergoeding voor de aangerichte schade. Op enkele plaatsen heeft het waterschap grond van de gemeente nodig. Hiervoor ontvangt de gemeente een door een onafhankelijke partij vast te stellen vergoeding.

Tiels dijkvak stuk attractiever

De bestaande stadsmuur wordt verlengd tot ongeveer de Zoukeetstraat
De coupure wordt aangepast

Na de dijkversterking zal de Waaldijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal er een stuk anders uitzien. Naast breder en hoger wordt de dijk door de aanleg van het nieuwe fietspad en het verleggen van het fietspad bij Bellevue ook een stuk veiliger. Het dijkvak wordt daardoor en de verlenging van de stadsmuur en enkele kleinere toeristische verbeteringen een stuk attractiever. Of de veelbesproken wachttoren, die als uitkijkpunt zou kunnen fungeren, er komt is nog niet beslist.

Bij de monding van het Inundatiekanaal aan de Ophemertsedijk komt een aantrekkelijk rust- en pauzepunt.

 

Fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

De aanleg van een fietsbrug die de dijken aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal moet verbinden is nog niet zeker maar wordt wel steeds waarschijnlijker. Alle partijen die bij de dijkversterking van Nijmegen tot Gorinchem betrokken zijn, vinden dat de huidige omweg voor dijktoeristen via het te smalle fietspad tussen de bruggen van de Grotebrugse Grintweg afbreuk doet aan een genoeglijke fietstocht over de Waaldijk. Binnenkort staat een onderzoek naar de haalbaarheid van deze brug die Echteld en Tiel per fiets dichter bij elkaar zal brengen. De ANWB en wandelorganisaties ijveren al jaren voor een rechtstreekse fietsverbinding tussen de Echteldsedijk en de Waalbandijk aan de Echteldse zijde van het kanaal.

Op 17 juni 2021is de enige te slopen woning in Zennewijnen (voorgrond) afgebrand en gesloopt

Automobilisten worden gasten op gastvrije en verstevigde dijk

De hele verstevigde dijk tussen Gorinchem en Nijmegen wordt in eerste instantie een dijk voor fietsers. Automobilisten zijn er te gast. Of motorrijders over enkele jaren ook welkom zijn, is nog een punt van discussie. Ieder jaar zijn er in de lente en zomer veel klachten van dijkbewoners en recreatieve wandelaars en fietsers over motorrijders. Te hard rijden en te veel lawaai maken zijn vaak gehoorde klachten.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights