Hoe staat het met De Dijkversterking in Tiel?

Het is al weer een tijdje geleden dat we u informeerden over de voortgang van het dijkversterking project nabij de bebouwde kom van Tiel. Het verschijnen van een recente nieuwsbrief van het Waterschap Rivierenland over dit tracé dat loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot de inlaat van het Inundatiekanaal en 2,6 kilometer lang is, vormt een goede aanleiding om daarover een update te publiceren.

Het ontwerp van de dijk en de rapportage over de ingeschatte gevolgen van de dijkversterking voor milieu, leefomgeving en cultuurhistorische waarden, in de politiek en het bestuur heet dat een Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) zijn nagenoeg klaar. Binnenkort gaat het bestuur van het waterschap en de provincie er hun oordeel over geven. In de milieueffectrapportage staat ook welke maatregelen er genomen worden om de nadelige gevolgen tijdens de werkzaamheden voor omwonenden en de gebruikers van de Echteldse- en Ophemertsedijk zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Vanaf dit najaar wordt ook meer in detail gekeken naar de gevolgen voor huisaansluitingen, werkstroken en gevolgen voor de tuinen van omwonenden.

Op een aantal plekken moet het waterschap bij de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk werkstroken op de grond van particulieren en bedrijven gebruiken. Die grond gaat na de werkzaamheden weer terug naar de eigenaar nadat de sporen van het tijdelijke gebruik zijn uitgewist of hersteld. Bomen en planten zullen tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk worden ontzien.

Nog bodemonderzoek nodig langs deel van de Echteldsedijk.

Langs de Echteldsedijk, parallel aan de Nachtegaallaan (kruising Lijsterstraat) en de Zwaluwstraat (kruising Fuutstraat) moet nog aanvullend bodemonderzoek plaatsvinden. Het onderzoek moet informatie verschaffen over de kwaliteit en stabiliteit van de bodem. Daarnaast worden de natuurwaarden en archeologische waarden in de omgeving van de dijk in kaart gebracht. Het onderzoek zal mede bepalen hoe een deel van de dijkverzwaringsplannen die bij de laatste werkzaamheden in 2017 en 2018 niet uitgevoerd zijn als nog moet plaatsvinden en hoe de aansluiting op het reeds versterkte deel het beste kan plaatsvinden.

Het plan

Zoals gezegd zijn alle details nog niet beken. De dijk wordt flink steviger en ook een stukje hoger. . Die verhoging varieert afhankelijk van de huidige hoogte maar zal wel beperkt zijn.

Voor alle Tielenaren is belangrijk dat de hoek van de Havendijk met de Echteldsedijk er heel anders uit gaat zien. Op de plek van het vroegere tankstation zal een appartementengebouw verrijzen. Achter dat appartementengebouw aan de waterzijde zal voordat de bouw hiervan begint de damwand langs de Waalkade doorgetrokken worden tot de Echteldsedijk. Ook de pas geopende wandelpromenade langs de kade wordt achter het appartementengebouw doorgetrokken.

In de loop van de zomer worden de plannen voor iedere belangstellende ter inzage gelegd. Op de plaatsen waar u de plannen kunt bekijken, kunt u ook intekenen voor een van de digitale informatieavonden, die na de ter inzagelegging georganiseerd worden. Daarover volgt later nog meer informatie.

Meekoppelkansen

De dijkverzwaring biedt de gemeente de meekoppelkans om voor weinig geld de Echteldsedijk veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers en wandelaars. Daarom hebben waterschap en de gemeente samen een aantrekkelijk fiets- en wandelpad langs de rivierzijde van de dijk ontworpen. Daar is het niet alleen fijn wandelen, het is ook veiliger. Het eerste stuk van de Echteldsedijk werd al langer vrij druk bereden door een deel van de bewoners die via de dijk naar hun woning in Tiel-Oost rijden. Dat verkeer is en zal nog wat groeien door de woningbouw op het Vijverterrein en langs de dijk plan Kop van Waal.

Ook bij Bellevue (3 Zussen) bestaat zo’n meekoppelkans. Daar wil de gemeente het fietspad dat nu tot gevaarlijke situaties leidt voor het bedienend personeel van het terras en de terrasbezoekers naar de Waalzijde van de dijk verleggen.

Binnenkort beslist de gemeenteraad of zij het geld voor beide meekoppelkansen beschikbaar stelt. Het gaat daarbij niet om miljoenen. Onduidelijk is nog steeds of je straks weer met de fiets of te voet via de dijk naar Echteld en verder kunt trekken. En brug over het kanaal die daarvoor nodig is staat op veel verlanglijstjes van de regio, recreatiebedrijven, toeristische belangenorganisaties en natuurlijk wandelaars en fietsers. Ook leerlingen uit Echteld en omgeving die hun voortgezet onderwijs in Tiel volgen zouden er mee gebaat zijn.

De planning op een rij

  1. Tot de zomer van 2021 werkt het waterschap hard aan de verdere voorbereiding van het projectplan. Hiervoor moet op verschillende plaatsen langs de Echteldsedijk nog bodemonderzoek uitgevoerd worden. Hoe de versterking van de Echteldsedijk er precies gaat uitzien hangt mede af van de plannen van de gemeente.

  2. In de maanden juli en augustus kan iedere belangstellende het plan met alle bijlagen bekijken en daar zienswijzen over indienen.

  3. Daarna worden de zienswijzen in het najaar bestudeerd en afhankelijk van inhoud en mogelijkheden verwerkt in het projectplan, dat daarmee definitief wordt.

  4. Eind 2021 wordt begonnen met het zoeken van een aannemer. Die kan zodra dat beslist is direct met de voorbereidingen beginnen en rond de zomermaanden van 2022 kunnen de werkzaamheden naar verwachting van start gaan.

  5. Twee jaar later, zomer 2024 dus, moet halverwege het werk uitgevoerd zijn en voldoet de dijk aan de naar boven bijgestelde hoogte en sterkte-eisen.

Tiel – Waardenburg

Het traject Tiel (vanaf het Inundatiekanaal) ligt volgens de huidige planning een paar maanden voor op het dijkvak Stad Tiel, zoals het Waterschap het stuk van het Amsterdam-Rijnkanaal tot het Inundatiekanaal noemt. Hier is veel meer werk te doen en zal de uitvoering tot 2025 duren. Ook de overlast voor het verkeer zal hier groter zijn. Bij de vorige dijkverzwaring rond de eeuwwisseling moest het verkeer tussen Tiel en Ophemert – Varik vele maanden omrijden via Wadenoijen. Dat betekende een extra afstand van dik drie kilometer en een sterk verhoogde verkeersdruk voor het dorp Wadenoijen.

Voor meer info: https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-stad-tiel

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights