Dijkversterking Tiel – Waardenburg: In 2022 gaat het beginnen

Fotoserie onder de tekst

In 2050 moeten alle rivierdijken voldoen aan nieuwe normen en veilig zijn. Dat is een enorme klus voor Waterschap Rivierenland waar tientallen medewerkers fulltime mee bezig zijn. In 2023 start men waarschijnlijk met de uitvoering van de werkzaamheden van de Waalkade tot de waterinlaatplaats vanuit de Waal naar het Inundatiekanaal en een stukje kanaaldijk bij de toegang van het Amsterdam-Rijnkanaal vanuit de Waal. Een jaar eerder zal dit al gebeuren met het veel langere traject van de inlaat van het inundatiekanaal tot de brug in Zaltbommel. In dit artikel informeren we u over de laatste ontwikkelingen rond dit grote traject.

Het Waterschap heeft ervaring met en veel geleerd van eerdere dijkversterkingsprojecten. Projectmanager van de ontwerpfase, Henk Havinga : “Goede voorlichting, zoveel mogelijk overeenstemming bereiken met grondeigenaren en bewoners en behoud van en liefst nog versterken van het landschap en de leefomgeving voor omwonenden, streekgenoten en toeristen zijn daarbij belangrijke elementen. Voor zover nu valt te overzien is dat op papier aardig gelukt. Nu de uitvoering nog. Het ontwerp is op detailniveau klaar. Omwonenden, die niet direct aan de dijk wonen, hebben we ondertussen per brief geïnformeerd over wat er met het stuk dijk in de buurt van hun woning gaat gebeuren. Iedereen die direct aan de dijk woont of daar grond bezit informeren we in een zogenaamd keukentafelgesprek. Door de beperkingen van het coronavirus hebben we daar wat vertraging in opgelopen maar eind september hopen we iedereen gesproken te hebben. Uit de reacties tot nu toe blijkt dat aanwonenden over het algemeen tevreden zijn over het ontwerpproces en de keuzes die we voor de versterking bij hen in de buurt gemaakt hebben. Daar ging trouwens een lange en intensieve zoektocht naar mogelijkheden, betaalbaarheid en wensen van grondeigenaren en omwonenden aan vooraf.“

Weinig extra grond nodig

In het meer definitieve ontwerp blijkt dat we veel minder grond nodig hebben dan we aanvankelijk dachten. Afhankelijk van de situatie wordt de dijk aan de Waalzijde of aan de landzijde versterkt en een weinig tot maximaal een meter hoger. Op de meeste plaatsen wordt hij de dijkvoet wel wat breder, maar veel minder dan bij de laatste dijkverbetering rond de eeuwwisseling.

Tiel 2000. Laatste stuk dijkversterking Echteldsedijk met damwanden

Daar waar de bebouwing en / of het landschap het noodzakelijk maakt, wordt de dijk helemaal niet breder maar vindt de versterking plaats met lange damwanden in de dijk. In totaal wordt ruim zes kilometer dus ruwweg een derde van het Traject zo versterkt.

Met de dijkversterking hopen we kwel en piping – het onder de dijk doorstromen van het rivierwater bij hoogwater – sterk te verminderen. Bij de vorige dijkverzwaring moesten nog tientallen huizen gesloopt worden. Nu hoeven er slechts zeven te wijken. Het werk zal in kleine stukjes verdeeld worden om de duur van de overlast voor aanwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Maar enige overlast kunnen we uiteraard niet voorkomen.

De rijbaan wordt nauwelijks breder. Er komen geen gescheiden fietspaden. Wel fietsstroken. De dijk wordt door de aankleding met bankjes etc. nog attractiever voor streekbewoners en recreanten. Op plaatsen waar dit nodig is komt extra verlichting, maar de hele dijk wordt niet verlicht.

Het plan

Bij het plan zijn de inwoners intensief betrokken. Soms is dat lastig, zoveel hoofden zoveel zinnen. Maar er blijkt ook veel deskundigheid onder de inwoners te zijn en we hebben verschillende goede ideeën opgepikt. Waar mogelijk en betaalbaar hebben we suggesties opgenomen in het plan dat nu klaar is. Goede informatie en overleg zorgen ook voor een beter draagvlak.maar we hebben natuurlijk niet iedereen tevreden kunnen stellen.

Kosten

In totaal moet Waterschap Rivierenland de komende jaren vele kilometers dijk versterken. Dat gaat enkele miljarden kosten. Van die kosten betaalt de rijksoverheid de helft, de overige waterschappen in Nederland gezamenlijk 40% en moeten de inwoners en grondeigenaren van het werkgebied de resterende 10 % betalen. Die tien procent is nog steeds veel geld. Daarom willen de waterschappen dat de rijksoverheid een nog groter deel van de kosten op zich neemt. De kosten van het dijkvak Tiel – Waardenburg wordt begroot op ongeveer 230 miljoen euro.

Planning

Het dijkontwerp is nu nagenoeg afgerond. Het grote plan staat vast. Wel kan het zijn dat de ‘keukentafelgesprekken’ nog tot enkele kleine aanpassingen leiden. Medewerkers van het waterschap zijn nog bezig met het verwerven van enkele strookjes grond en er moeten ook nog wat vergunningen worden aangevraagd. In het najaar zullen er voor zover dan mogelijk nog enkele informatieavonden georganiseerd worden. Eind dit jaar zullen ook het projectplan waterwet, de milieueffectrapportage, de wijzigingen in het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen ter inzage gelegd worden. Dat is voor belanghebbenden een laatste mogelijkheid voor inspraak. In 2020 zal ook de selectie van de aannemers plaatsvinden die deel kunnen en willen nemen aan de aanbestedingsprocedure. In 2021 zal het werk ‘gegund worden aan een aannemer of aannemerscombinatie en zal gestart kunnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. In 2022 zal met het ‘grote’ werk begonnen worden. Havinga: “We proberen de overlast voor bewoners en overig verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Daarom wordt het werk ook in kleinere geografische stukjes verdeeld. Wij schatten dat het wel tot 2025 kan duren voor de dijk helemaal klaar is.

Op de website van Waterschap Rivierenland vindt u onder projecten meer informatie over de versterking van het dijkvak Tiel – Waardenburg en relevante brochures: https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-tiel-waardenburg

Een landschappelijk en cultuurhistorisch prachtig stukje Rivierengebied

Het dijkvak Tiel – Waardenburg is heel bijzonder en afwisselend. Je passeert meerdere schilderachtige kerkjes, een molen, fraaie huizen en boerderijen, een heel afwisselend landschap met verrassende vergezichten landinwaarts en richting de rivier prachtige deels toegankelijke uiterwaarden en tot slot het landgoed Neerijnen – Waardenburg met zijn fraaie boompartijen, rosarium, molen en twee kastelen. Een mooie en bij fraai weer ook drukke dijkroute is de fietstocht van Tiel naar Waardenburg en dan via de dijk aan de zuidkant van de Waal weer met de fietspont naar Tiel. Voor wie de ongeveer 45 kilometer te lang vindt, is de route bij het veerhuis te bekorten als het recreatiepontje daar vaart. Dat is dit jaar niet meer het geval. Hieronder een fotoreportage van het traject aan de Noordzijde van de Waal dat nu binnenkort op de schop gaat.

Klik op de foto voor een vergroting

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights