Autoluwe binnenstad Tiel

Locatie afsluiting Westluidensestraat

Binnenstad autoluw maken is lastige klus

De binnenstad autoluw maken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bewoners en ondernemers hebben als groep maar ook onderling verschillende belangen. Belangrijkste doelen zijn echter de stad aantrekkelijker maken voor de inwoners, bezoekers en nieuwkomers.

1) Waarom moet de Binnenstad autoluw worden?

De wens om de auto nog meer uit de binnenstad te weren, dateert van 2017. Toen is het in de zogenaamde structuurvisie opgenomen. Een structuurvisie is een schets van hoe het gemeentebestuur de lange termijn ontwikkeling van de gemeente op ruimtelijk terrein ziet. Het is een soort richtsnoer bij het maken van gemeentelijke plannen en een toetssteen bij het beoordelen van plannen van niet gemeentelijke organisaties en particulieren.

De aanwezigheid van geparkeerde en rijdende auto’s in het gebied tussen de grachten wordt als storend ervaren en belemmert de beleving van de bestaande structuren en de identiteit van de stad. Tiel heeft binnen de grachten mooie maar smalle straten met weinig ruimte voor de verschillende verkeerssoorten zoals auto’s, fietsen en voetgangers. Druk autoverkeer is dan hinderlijk en geeft vooral in de buurt van de coffeeshops veel overlast. Voor bezoekers is het meestal wel gemakkelijk maar niet noodzakelijk om de auto in die smalle straten te parkeren. Door het gebruik van de wegen binnen het grachtengebied te ontmoedigen, parkeerplaatsen te verwijderen wordt de stad een stuk aantrekkelijker voor bezoekers en bewoners en wint de hele gemeente aan aantrekkelijkheid door een fraai en bijna autovrij centrum..

2) Wanneer worden de plannen uitgevoerd?

In het coalitieakkoord Tiel in Balans is bij de start van het nieuwe college in 2018 geen concrete periode genoemd. In het akkoord staat:Om het verblijf en het wonen in de binnenstad prettiger te maken, kan het wenselijk zijn om een deel autoluw te maken. Een ander idee is om niet meer elke winkel apart te laten bevoorraden, maar hiervoor een gezamenlijk systeem op te zetten. Daarnaast willen we kijken hoe we de overlast van coffeeshops in de binnenstad kunnen terugdringen. Over deze thema’s gaan we om tafel met de winkeliersvereniging, bewoners en andere partijen.’

Het toeval wil dat in 2021 en 2022 de riolering in een aantal straten binnen de grachten aan de beurt is om vernieuwd te worden. Dat maakt het opnieuw bestraten noodzakelijk. Met weinig extra kosten kun je dan tegelijkertijd anders inrichten. Een mooi moment om de auto’s zo veel mogelijk te weren. Uit vier mogelijke varianten heeft de gemeente in samenspraak met ondernemers en bewoners, die zich daarvoor opgaven de meest vergaande als voorkeursvariant gekozen.

3) Hoe ziet die voorkeursvariant er uit?

 • Op bijgevoegd kaartje staat het autoluwe gebied aangegeven. De bruine straten vormen de huidige voetgangerszone. De groene straten moeten volgens het voorkeursplan autoluw worden. Het autoluwe deel is niet toegankelijk voor doorgaand autoverkeer. Automobilisten die daar zonder een goede reden rijden krijgen een bekeuring. Controle vindt plaats via cameratoezicht met kentekenherkenning. De opbrengst van de bekeuringen komen niet in de gemeentekas maar gaan naar de rijksoverheid. Het autoluw maken van enkele straten zal ook tot gevolg hebben dat het aantal autobewegingen in de rest van het centrum zal afnemen.

 • Het autoluwe deel van het centrum begint bij Zinder / Westluidensestraat en wordt buiten de beperkte venstertijden met beweegbare obstakels afgesloten. Deze obstakels reageren via kentekenherkenning van de auto’s die een vergunning hebben om het autoluwe gebied te betreden. Hulpdiensten hebben altijd toegang en anderen die met de auto om een goede reden in het autoluwe gebied moeten, kunnen digitaal toestemming vragen en krijgen.

 

 

  • Het Hoogeinde en de Hoogeindsestraat (= het verlengstuk van de Waterstraat richting de Veemarkt) wordt opengesteld voor autoverkeer. Er komen daar parkeerplaatsen voor ultrakort parkeren.

  •  
  • De Westluidensestraat moet samen met de Damstraat de rode loper worden tussen de parkeergarage en de markt en het verdere promenadegebied. De Westluidensestraat en de Damstraat worden daartoe ‘dorpsachtig’ ingericht met meer groen. Het autoverkeer krijgt in de Westluidensestraat minimale ruimte en wordt bij de splitsing met de Damstraat en de Koornmarkt (bij de Ahmet Yesevi Moskee) zo ingericht dat vergunninghouders veelal naar de Koornmarkt en in het verlengde hiervan de Ambtmanstraat gedirigeerd worden.

  • Ook de Vleesstraat, die overgaat in de Gasthuisstraat wordt ‘dorpsachtig ingericht met meer groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

  • Op parkeergebied verandert er volgens het voorkeursplan ook het een en ander. De kort parkeerplaatsen vervallen grotendeels. Die functie moeten de parkeerterreinen rond het centrum en vooral de parkeergarage gaan vervullen. Wellicht kan het parkeerterrein aan de Looierstraat (tussen Konijnenwal en gracht nabij de brug voor wandelaars en fietsers over de gracht) ook de functie van kort parkeren krijgen. Het aantal bewonersvergunningen blijft beperkt tot het huidige aantal.

  •  
  • Bij de ingangen van het autoluwe gebied blijven enkele plaatsen beschikbaar voor ultrakort parkeren. Gedacht wordt hierbij aan de Oliemolenwal, het Kalverbos en de omgeving van Zinder.

 

 

 • Het autoluwe deel zal afgesloten worden met beweegbare afsluitingen met kentekenherkenning. Daardoor kunnen overtreders van de regels op afstand beboet worden. De zogenaamde kraskaarten voor bezoekers vervallen.

 • De venstertijden voor bevoorradingsverkeer worden beperkt. Pakjesbezorgers moeten zich ook houden aan de venstertijden.

4) Waarom wordt de Hoogeindsestraat weer opengesteld voor autoverkeer?

In het raadsvoorstel staat dat die keuze gemaakt is om het bezoek aan de winkels daar, waaronder verswinkels goed bereikbaar te houden voor klanten. Dat lijkt niet zo’n sterke argumentatie, want beide argumenten gelden immers ook voor winkeliers op andere plaatsen in de winkelstraten. In de toelichting staat dat men verwacht dat in dit deel van het winkelgebied in de toekomst langzaam maar zeker winkels weer woningen zullen worden.

5) Wat gaat het kosten?

De aanzienlijke kosten voor het inrichten van de straten komen evenals de rioolvernieuwing ten laste van het riool- en wegenfonds. De kosten van de beweegbare afsluitingen aan de randen van de binnenstad en het vervangen van de bestaande afsluitingen bij de promenade worden geschat op 550.000 euro. Dat zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van 42.000 euro. Daarnaast kost onderhoud, reparatie en gebruik van het digitale afsluitsysteem 35.000 euro. In totaal dus 77.000 euro of nog geen twee euro per inwoner per jaar. We misten overigens wel een stelpost voor tegenvallers en onvoorzien werk. Voor het begrote bedrag is in de meerjarenbegroting voor de jaren vanaf 2021 nog geen rekening gehouden. Uitvoering zal ook minder parkeergeld in het laatje brengen. De parkeerplaatsen die zullen verdwijnen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven, brengen nu meer op dan een parkeerplaats op de parkeerterreinen en de parkeergarage.

6) Is iedereen enthousiast?

Het hierboven gepresenteerde voorkeursalternatief heeft op hoofdlijnen de instemming van ondernemersvereniging Hart van Tiel en een flink aantal bewoners. Hart van Tiel heeft nog wel diverse aanvullende wensen. Maar niet iedere ondernemer en binnenstadbewoner is gelukkig met de plannen. De ondernemersvereniging waarschuwt in een brief tegen geruchten dat een ‘groep’ van winkeliers en bewoners actie wil gaan voeren. Daarmee wil de groep bereiken dat de toegankelijkheid voor auto’s in het centrumgebied niet beperkt wordt. Ook het college is, zo blijkt uit de toelichting bij de plannen niet echt gelukkig met het rondje Kalverbos, Sint Walburgstraat, Hoogeinde en Hoogeindsestraat dat open blijft voor alle autoverkeer. Men vreest dat veel bezoekers van de binnenstad daar op zoek gaan naar een van de schaarse parkeerplekken en als dat niet direct lukt het rondje nog een of meer malen gaan rijden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de stukken bij agendapunt 9 van de commissievergadering ruimte op de website van de gemeente Tiel. Daar vindt u ook brief met waarschuwing en wensen van de vereniging van centrumondernemers ‘Hart van Tiel’. Dinsdag 19 mei bespreekt de Commissie Ruimte het plan tijdens een vergadering waar u vanwege het coronavirus niet bij mag zijn. U kunt deze vergadering wel live volgen via het scherm dat u treft wanneer u de agenda van de vergadering opent. Reken wel op een lange zit. De agenda is overvol.

De vergadering van de commissie Ruimte op dinsdag 19 mei is te volgen via: https://bit.ly/3fIZgvf

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights