Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 13 september 2019

Twee september zijn de scholen weer begonnen en kwam er ook een einde aan het zomerreces van de Tielse volksvertegenwoordiger. In de eerste week na dit reces was het hard werken voor de dames en heren politici. Er stonden maar liefst drie raadscommissievergaderingen op de agenda. De Tielenaar volgde de vergaderingen en selecteerde enkele punten voor dit artikel. Bovendien vindt u in deze eerste politieke en bestuurlijke bijdrage na de vakantie over de gemeente nog wat ander gemeentelijk nieuws.

Breedbandnetwerk

Het aanleggen van breedband voor de inwoners in het buitengebied van de Regio Rivierenland gaat niet van een leien dakje. Het besluit van de gemeente Buren om niet mee te doen aan een door de regiogemeenten op te zetten bedrijf was een vervelende tegenvaller. Ook waren er problemen met de aanbesteding. Ondertussen is er wel een aannemer gevonden die de omvangrijke klus wil klaren. Daarvoor zullen wel de voorwaarden voor de toekomstige gebruikers iets te wijzigen. Dat was aanleiding voor een commerciële partij om de leden van de Commissie Ruimte te vertellen dat daardoor de noodzaak om als overheid het breedband internet aan te leggen niet meer noodzakelijk is en de Europesche Gemeenschap daarom zijn toegekende subsidie zou kunnen intrekken. Het bedrijf liet ook een jurist een brief schrijven waarin de bezwaren werden toegelicht. Wethouder Groen en de commissieleden leken niet erg onder de indruk van het betoog. Tijdens de komende raadsvergadering neemt de gemeenteraad van Tiel een besluit over het standpunt dat de wethouder moet innemen in de vergadering van het regiobestuur waar een beslissing valt over de aanleg van het netwerk. De belangstelling voor aansluiting op het snelle netwerk van de bewoners in het buitengebied lijkt in ieder geval voldoende.

Niet alleen het buitengebied maar ook binnen de bebouwde kom van Tiel snakken vooral ondernemers naar de komst van sneller internet. Ook voor hen gloort er hoop. Wethouder Groen is in overleg met een marktpartij om ook de bebouwde kom van Tiel van sneller internet te voorzien.

Voortgang Waalkade

Het is gelukt om Appelpop ongehinderd te laten doorgaan ondanks de vernieuwing van de kademuur en de aanleg van een wandelpromenade. Om dat mogelijk te maken heeft de aannemer wel extra werk moeten verrichten. Dat en het feit dat de damwanden zwaarder uitgevoerd moeten dan waar de gemeente bij de uitgifte van het werk van uitging gaat flink wat extra kosten. Door de discussie over de damwanden en de storing door appelpop zal de kademuur met de daar naast gelegen promenade pas in april 2020 opgeleverd worden.

Appelpop en alcohol

Het overmatig alcohol gebruik door jeugdigen tijdens Appelpop wordt steeds meer als een probleem gezien. Vorig jaar moesten verschillende jongeren wegens drankmisbruik door de eerste hulp van ziekenhuis Rivierenland worden behandeld. De appelpoporganisatie had toen al extra maatregelen genomen om alcoholgebruik door achttienminners te voorkomen door de inschakeling van speciale controleurs. Dit jaar worden er nog meer maatregelen genomen. Bij de toegang kan jongeren gevraagd worden om via een blaastest te laten zien dat zij nog geen alcohol op hebben. Ook is er weer controle op het terrein. Daarnaast komt er bij het festivalterrein een alcoholpoli om overmatige drinkers te behandelen. Dat geeft minder overlast op het feestterrein en ontlast de aanwezige EHBO-ers. De kosten van dat alles worden door de Appelpop zelf betaald. Voor Appelpop zorgt alcohol voor een spagaat. Men wil het festijn ook op dit punt verantwoord organiseren. Tegelijkertijd vormt de verkoop van bier, andere dranken en snacks een inkomstenbron, die onmisbaar is om het muziekfeest gratis te kunnen aanbieden. Er worden dan ook pittige prijzen gerekend. Ook voor het horecaplein zijn gedurende Appelpop extra maatregelen genomen om te overvloedig alcoholgebruik en daarmee overlast voor de inwoners van het centrum te voorkomen.

Rust rondom nieuw afvalverwijderingssysteem lijkt weer te keren

Langzaam maar zeker berusten ook de Tielenaren in het feit dat ze hun restafval zelf naar een verzamelcontainer in de buurt moeten brengen tegen betaling van een euro per zakje van 35 liter. Dat is omgerekend niet duurder dan daarvoor voor het ophalen van de grijze container betaald moest worden. Door beter te scheiden kunnen de inwoners zelfs goedkoper uit zijn dan onder het oude regiem. Ook de kinderziekten, die bij een systeemwisseling van deze omvang bijna onvermijdelijk zijn, krijgt Avri langzaam maar zeker onder controle. Op dit moment werkt het signaleringssysteem dat Avri een seintje geeft dat een container bijna vol is nog niet. Dat zal ergens in oktober of november ook geactiveerd zijn.

Ondertussen raakt ook de Tielse politiek en het bestuur er van overtuigd dat niet de Avri maar vooral een aantal inwoners de oorzaak zijn van de vervuiling in de buurt van de afvalstortplaatsen. De gemeente gaat daarom met Avri afspraken maken om bijgezet afval snel te verwijderen. Tegelijkertijd gaat er intensief gecontroleerd en beboet worden voor het illegaal dumpen van afval bij de afvalstortplaatsen en het stoppen van restafval in de openbare afvalbakken. Verder komt er een voorlichtingscampagne die per wijk kan aangepast kan worden aan de specifieke wijkomstandigheden. Duidelijk is dat college en raad een schone stad willen. Binnenkort komt ook de door de gemeente aangeschafte veegwagen in bedrijf. Wethouder Groen gaat daarnaast overleggen met de organisaties die nu al een flinke bijdrage leveren aan een schone gemeente door zwerfvuil te verzamelen. Zij beschikken over ervaringskennis en kunnen de gemeente een handje helpen bij het schoon en aantrekkelijk houden van de gemeente.

Sluitende begroting wordt flinke opgave

In november presenteert het college het concept van de begroting voor volgend jaar. Het zal geen gemakkelijke klus worden om deze sluitend te krijgen. Dit jaar waren er enkele flinke meevallers zoals een miljoenenuitbetaling voor precariorechten en een vermindering van de bijdrage aan Werkzaak. Ook de verdeling van de verkoop van gebouwen door Werkzaak leverde de gemeente een flink bedrag op. Voor volgend jaar vraagt Werkzaak van de gemeente echter een fors hogere bijdrage. Ook heeft Karakter, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, wethouder Melissen laten weten dat de rekening die de organisatie naar Tiel gaat sturen voor specialistische jeugdzorg dit jaar waarschijnlijk 500.000 euro hoger gaat uitvallen.

Tegen de hogere bijdrage voor Werkzaak gaat het College met steun van alle fracties bezwaar maken. “De kosten van de WSW, de inleenvergoedingen en de bedrijfsvoering zijn niet houdbaar en niet betaalbaar. ”, schrijft het college in de zienswijzebrief aan Werkzaak. Verschillende raadsfracties hadden tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving kritiek op de recente bestuursrapportage van Werkzaak. Geconcludeerd werd dat bestuursrapportage erg pocherig overkomt en dat het moeilijk is om achter de cijfers te kijken. Tiel en Culemborg stemden eerder tegen de begroting 2019, maar kregen toen geen steun van de overige gemeenten. Voor Tiel was dit aanleiding om te onderzoeken om uit Werkzaak te treden. Het resultaat hiervan is nog niet bekend. Mogelijk dat de zienswijze nog iets oplevert. Tiel is van de deelnemende gemeenten de belangrijkste leverancier van cliënten en betaald met stip de hoogste bijdrage.

Aan de hogere nota van Karakter valt weinig te doen. Wethouder Melissen constateerde wel dat er landelijk weerstand groeit tegen het gemakkelijk doorschuiven van cliënten van goedkopere naar intensievere zorg. Iets dat lang niet altijd nodig lijkt. “Wat vroeger geen probleem was is het nu wel. Tegenwoordig wordt in vergelijking met vroeger ook wel heel snel geconcludeerd dat veel jeugdigen problemen hebben, die specialistische en dus dure aandacht behoeven. Dat besef begint in heel Nederland door te dringen”, aldus de wethouder.

Coffeeshops

Tiel is niet uitgekozen voor deelname van het experiment om onder supervisie van de overheid geteelde softdrugs aan de coffeeshops te leveren. Tiel maakt wel een goede kans om toch aan de zijlijn mee te doen door als controlegemeente bij het experiment een rol te spelen. Burgemeester Beenakker kondigde aan dat er een concrete start gemaakt wordt met het onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing van de coffeeshops uit de binnenstad naar een plek op een van de industrieterreinen. Drie van de vier coffeeshops steunen dit onderzoek . Om de overlast in de Kerkstraat en Gasthuisstraat mede als gevolg van drugsgebruikers aan te pakken zullen zowel de Boa’s van de Avri en de politie extra controles gaan uitvoeren. Deze zullen ook in de avonduren plaatsvinden.

Fruitbelevingspark

Desgevraagd deelde wethouder Kreuk mee dat de herziening van het bestemmingsplan om de komst van de het fruitbelevingspark in Wadenoijen mogelijk te maken nog in de voorfase verkeert. Ondernemer en initiatiefnemer Aart Blom doet nog allerlei onderzoeken en er is nog geen concreet verzoek ingediend.

Geen grote stappen in aanpak vuurwerkoverlast

Het college concludeert dat Tiel in zijn eentje weinig kan doen aan de vuurwerkoverlast. Beperkende regels hebben alleen zin wanneer er voldoende gehandhaafd kan worden en dat is niet mogelijk. Om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten wordt er voor de laatste dagen van dit jaar een speciaal meldpunt ingericht, dat wordt gekoppeld met de buurtpreventie whatsapp. Verder wacht de gemeente op landelijke regelgeving. In de hele Nederlandse samenleving neemt de weerstand tegen knalvuurwerk gestaag toe.

Tot slot nog wat kort nieuws

De uitbreiding en afronding van Medel heeft in de ogen van de Raad van State geen genade kunnen vinden vanwege vergroting van de stikstofuitstoot. De gemeente gaat nu een nieuw bestemmingsplan maken.

De gemeente ontvangt 200.000 euro als exploitatiebijdrage van het in aanbouw zijnde nieuwe winkelcentrum Westlede aan de nieuwe Tielseweg. De gemeente gaat de helft hiervan gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte en stopt de rest in de reserve grondbedrijf.

Het karakteristieke pand Hoveniersweg 27, waar vroeger Dansschool Bemer in gevestigd was en de laatste jaren in gebruik is als kinderopvang wordt als het aan de eigenaar ligt gesloopt. De eigenaar wil op het terrein 9 huurappartementen ontwikkelen. Het college stelt voor hier het bestemmingsplan voor te wijzigen.

Het college wil wat doen aan de extra kosten die inwoners moeten maken voor het verwijderen van incontinentiemateriaal en medisch afval. Belanghebbende inwoners kunnen wanneer de raad er mee instemt een tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. Daarvoor moet ook het algemeen bestuur van Avri instemmen met de verrekening van de bijdrage met de afvalstoffenheffing.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights