Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 19 juli 2019

Woensdag 17 juli kwam de gemeenteraad voor het laatst bijeen voor het zomerreces. Een korte agenda hield onze lokale volksvertegenwoordigers toch nog bijna 2,5 uur in vergadering bijeen. De voorlopige aanmelding voor het experiment om productie en levering van softdrugs uit het criminele circuit te halen kan omgezet worden in een definitieve. Een ruime meerderheid van de raad bleek voorstander om mee te doen aan het experiment. De voltallige raad was voor invoering van de zogenaamde starterslening voor kopers van een eerste woning. Mooi was de mededeling dat Tiel een fors bedrag van Werkzaak krijgt een herberekening van de Tielse bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling en de verkoop van gebouwen van deze gemeenschappelijke regeling.

Starterslening

Alle fracties waren voor invoering van de starterslening. De maximale hoogte daarvan werd echter door een amendement van Elisa Derksen (VVD) gesteund door CDA en Christen-Unie een discussiepunt. In het amendement werd voorgesteld het maximale bedrag van 40.000 euro te verlagen naar 25.000. Hierdoor konden meer ‘starters’ profiteren van de regeling. Voor het CDA speelde daarbij ook een rol dat door het lagere bedrag overkreditering voorkomen kan worden. Na een lange discussie werd het amendement verworpen.

De regeling samengevat:

Maximaal leenbedrag 40.000 euro

Lening is mogelijk bij aankoop van een eerste huis voor een prijs van niet meer dan 250.000 euro

Regeling gaat in zodra deze officieel gepubliceerd is.

Er is 600.000 euro beschikbaar voor de regeling. De raad is bereid dit bedrag zo nodig en na een evaluatie te verhogen. De uitvoering van de regeling zelf gaat de gemeente slechts 6.000 euro kosten.

Deelname aan proef met gereguleerde wietteelt

Met uitzondering van CDA, Christen-Unie en een lid van de VVD steunde de raad de voorlopige aanmelding van de gemeente Tiel om mee te doen. De gemeente kan de voorlopige aanmelding omzetten in een definitieve.

Wat vooraf ging

De laatste jaren zijn de coffeeshops regelmatig onderwerp van gesprek. Tiel heeft er vier waarvan drie in het centrum liggen. Dat is voor een gemeente met de omvang van Tiel erg veel. Uit de verre omtrek komen kopers naar de shops. Regelmatig klagen omwonenden over herrie, verkeert geparkeerde auto’s, een onveilig gevoel en andere vormen van overlast. De uitbaters hebben oog voor die problemen en proberen die met allerlei maatregelen te voorkomen. Maar het resultaat is onvoldoende.

De raad heeft in 2015 uitgesproken dat zodra de mogelijkheid zich voordoet het aantal shops met één verminderd moet worden. Ook ligt de wens op tafel om de coffeeshops te laten verhuizen naar een plaats op een industrieterrein buiten de bebouwde kom. Ook dat is tot nu toe een wens gebleven. Verplaatsen kost bakken met geld.

In 2017 besloot de raad om de gemeente zodra dit kon aan te melden als proefgemeente om softdrugs gereguleerd te produceren. Bij slagen van dit experiment zou productie door criminelen, die nu de productie en aanvoer grotendeels in handen hebben, overbodig worden. Volgens de huidige vertraagde planning begint dit experiment op zijn vroegst pas halverwege 2021. De huidige regering is dan inmiddels uitgeregeerd en een volgend kabinet kan heel andere plannen hebben. Maar niettemin zijn de ministers Bruins en Grappenhaus bezig met de voorbereidingen. De eerst stap, is het vinden van voldoende gemeenten die aan het experiment mee willen doen. De vier grootste gemeenten van Nederland met vele tientallen coffeeshops hebben allemaal afgehaakt, maar er is voldoende aanbod van kleinere en middelgrote gemeenten om mee te doen. Voor de tien beschikbare deelnameplaatsen hebben zich in totaal 26 gemeenten aangemeld.

Een van de voorwaarden is dat van een deelnemende gemeente alle coffeeshops meedoen. Bekend is dat in Tiel slechts een ondernemer vrijwillig wil deelnemen. Beenakker wil de overige drie met behulp van bestuursdrang dwingen om mee te doen, wanneer Tiel voor het experiment uitgekozen wordt. Dwang is overigens geen goede uitgangspositie om goede medewerking te verkrijgen voor het experiment. Over het experiment zelf is niet iedereen enthousiast. De Vereniging van Nederlandse gemeenten vreest dat de illegale kwekers hun handel bedreigd zien en zullen proberen via een straatverkoopoffensief het experiment om zeep te helpen. Ook de politie is bang voor de toename van de straathandel. Als reactie hierop belooft de minister van justitie de deelnemende gemeenten extra politiecapaciteit. Ook op andere terreinen hebben de twee ministers toegezegd de betrokken gemeenten met raad en daad bij te staan. Al met al blijft het experiment een risicovolle onderneming waarvan de uitslag ongewis is. Niets doen lijkt echter ook geen optie. De huidige regeling is een organisatorisch wangedrocht en lokt misdaad uit.

De fracties van CDA en Christen-Unie zijn op principiële gronden tegen iedere vorm van gedogen van softdrugs. Maarten Koning lichtte zijn standpunt in de raad met een vlammend betoog toe.

Weer een financiële meevaller

Yvonne Son-Stolk die namens de raad deel uit maakt van het Algemeen Bestuur van de Werkzaak kwam tijdens de raadsvergadering met een verrassende mededeling. Het bestuur van Werkzaak heeft besloten de bijdrage van Tiel over 2018 met 720.000 euro te verlagen. Daarnaast krijgt de gemeente nog eens 700.000 euro van werkzaak omdat gebouwen die werkzaak vanwege de concentratie van activiteiten op twee locaties in Geldermalsen en Tiel niet meer nodig heeft, verkocht heeft.

Overige punten

Afvalverwijdering

Op een vraag van Wim de Boer (PvdB) vertelde wethouder Groen dat de overschakeling naar het nieuwe verzamelsysteem voor restafval gezien de omvang van de operatie redelijk goed verloopt. Op een aantal plekken werkten de paslezers niet en werd de Avri telefoon overstelpt met vragen en klachten hetgeen tot lange wachttijden leidde. Door het nieuwe systeem zijn in het centrum enkele ondergrondse containers overbodig geworden. Die zullen de komende weken verwijderd worden. Bij nieuwbouwprojecten zullen de komende weken nog enkele containers bijgeplaatst worden.

De wethouder was wel teleurgesteld over het feit dat een aantal inwoners zich weinig van de afvalaanbiedingsregels aantrekken. Op verschillende plaatsen in de stad wordt nog steeds restafval gedumpt op plaatsen waar dit zeker niet de bedoeling is. Ook het bijplaatsen van bijvoorbeeld vloerbedekking en linoleum bij de restafvalcontainers stoorde de wethouder.

Waalkade

Een andere vraag van De Boer betrof de voortgang van de renovatie en herinrichting van de Waalkade. Door een verschil van mening over de uitvoering van onderdelen tussen gemeente en aannemer kon een benodigde vergunning nog niet afgegeven worden. Hierdoor is enige vertraging ontstaan. Voor Appelpop zal dit geen consequenties hebben. Of de verloren tijd gevolgen heeft voor de opleveringsdatum kon wethouder Groen nog niet zeggen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights