Gemeente Tiel actualiseert woonvisie; meer bouwen voor draagkrachtigen

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het zorgen voor passende woonruimte voor haar inwoners. De gemeente doet dit op basis van een richtsnoer dat woonvisie genoemd wordt. Wensen van de inwoners, de bevolkingssamenstelling, een inschatting van de veranderingen in aantal inwoners, samenlevingsvormen en woonbehoeften en de ontwikkelingsplannen met de stad zijn de elementen waarop de woonvisie gebaseerd is. De gemeente bouwt zelf al lang geen woningen meer. De woonvisie is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van plannen en het nemen van besluiten op het gebied van wonen en leven in Tiel en het maken van prestatieafspraken met bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties. Omstandigheden en woonwensen veranderen. Daarom wordt de woonvisie iedere vier of vijf jaar opnieuw gemaakt. Dinsdag 7 mei presenteerde woonwethouder Marcel Melissen de nieuwe visie, die overigens nog door de gemeenteraad behandeld moet worden, aan de pers. In deze bijdrage pikken we er een aantal punten uit.

Algemeen informatie en ontwikkelingen

Er wonen 41465 mensen binnen de gemeentegrenzen en er staan ongeveer 18.000 woningen in Tiel. Ongeveer 6500 woningen zijn huurwoningen die in handen zijn van de twee woningcorporaties die in Tiel actief zijn. Van de 18.000 woningen zijn er slechts 2000 na de laatste eeuwwisseling opgeleverd. De gemeente schat dat er tussen 2019 en 2025 ongeveer 1600 nieuwe woningen bijkomen. Een klein gedeelte zal woningen die afgebroken worden vervangen. 1600 nieuwe woningen wil niet zeggen dat het aantal inwoners flink gaat groeien. De ontwikkeling dat er per woning minder mensen wonen dan vroeger zet zich door. Het aantal huishoudens groeit daardoor sterker dan het aantal inwoners. Vergrijzing en groei van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens zijn daarvan de oorzaak. Dit heeft invloed op de woonwensen. Overigens verwacht het Centraal bureau voor de statistiek dat Tiel tot 2030 nog bescheiden zal groeien. Daarna zal een lichte krimp optreden. Het inwoner aantal is nauw gerelateerd aan het aantal beschikbare woningen en de relatieve aantrekkelijkheid van de gemeente om in te wonen. Ongeveer 36 % van de woningen vallen in de categorie sociale huurwoningen. Dat percentage ligt in vergelijking met andere gemeenten hoog. Huurders moeten gemiddeld een jaar wachten op de toewijzing van een woning. Dat is in vergelijking met de meeste andere gemeenten in Nederland niet lang. Kopers hebben nog minder problemen. Zij vinden doorgaans als ze niet al te kieskeurig zijn vrij snel een geschikte woning.

Inhaalslag en meer spreiding

Sinds 2005 is Tiel minder hard gegroeid dan de andere regio gemeenten. In enkele jaren was er zelfs sprake van een kleine krimp. De eerstkomende jaren hoopt het gemeentebestuur dat er een inhaalslag gemaakt kan worden. Het aantal sociale (huur)woningen moet daarbij op peil blijven en blijven voldoen aan de behoefte.

De groei moet echter vooral komen door de bouw van woningen voor de midden- en hogere klasse. Dat is nodig om dat die groepen er met hun koopkracht voor zorgen dat de voorzieningen in stand blijven en Tiel een aantrekkelijk koop- en uitgaanscentrum kan blijven. Ook is de beschikbaarheid van voldoende mensen met een HBO- of WO-opleiding noodzakelijk voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

De gemeente vindt het ook belangrijk dat er in de verschillende wijken en buurten een mengeling van verschillende bevolkings- en inkomensgroepen woont. Die spreiding is nu in veel wijken nog onvoldoende. Wethouder Melissen: “Mensen met een midden en hoger inkomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Zij zetten zich meer dan gemiddeld in voor de leefbaarheid.”

Het aantal woningen dat in eenzelfde straat in gebruik is voor de huisvesting van Oost-Europese werknemers moet via een uitsterfbeleid beperkt worden. De gemeente is niet tegen een centrale huisvesting van Oost-Europeanen. Voorwaarde is dan wel dat de woningen die daardoor vrijkomen niet opnieuw gebruikt worden voor gastarbeiders. Voor lang niet alle gastarbeiders is de woonsituatie ideaal. De gemeente maakt verbetering hiervan tot inzet.

In de visie wordt veel belang gehecht aan een prettig, gezellig woonklimaat met in alle wijken voldoende groen. Tiel moet om de stad vitaal te houden aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners.

Een belangrijk punt is duurzaamheid. Nieuwe woningen zullen zoveel mogelijk gasvrij moeten zijn en bestaande woningen zullen verduurzaamd moeten worden. De gemeente verwacht dat de grootste woningbezitters, de woningbouwcorporaties, op dit punt belangrijke stappen gaan zetten.

Wat moet er gebouwd worden?

Het gemeente bestuur kijkt vooral naar de bovenkant van de markt. Dat betekent naast grond gebonden woningen voor de sociale sector vooral meer woningen en kavels voor de meer draagkrachtigen . De gemeente hoopt daarmee met name jonge gezinnen naar de fruitstad aan de Waal te trekken. De huidige bevolkingsopbouw laat zien dat er in Tiel aanzienlijk meer mensen wonen met een laag inkomen dan in de rest van Rivierenland en andere middelgrote steden in Nederland. Met een regionale campagne gaat de regio nieuwe inwoners aantrekken uit de omliggende stedelijke regio’s.

Appartementen, waar de gemeente er niet te veel van wil, moeten vooral gebouwd worden voor senioren en een- en tweepersoons huishoudens. De appartementen voor senioren dienen te komen op plekken waar voorzieningen voor senioren in de directe omgeving aanwezig zijn zoals zorg en winkels voor de dagelijkse boodschappen.

De woning ontwikkelingsplannen

Tot 2030 moeten er in Tiel volgens de woonvisie 1370 woningen extra bijkomen. Dat getal staat los van de sloop van oude panden die vervangen worden door eigentijdse woningen. 670 zullen al voor 2023 gebouwd gaan worden. Er zal dus stevig gebouwd moeten worden, dat lijkt te kunnen wanneer er voor de concrete plannen, die er zijn, zich voldoende belangstellenden melden.

Het resultaat

In 2030 is het in Tiel bijna overal gezellig, mooi en groen wonen. Dat is de mooie ambitie, die echter vooral door de woningcorporaties, marktpartijen, andere particuliere initiatieven en bewoners zelf gerealiseerd zal moeten worden. De gemeente zal niet veel meer kunnen doen dan plannen maken, stimuleren, sturen en inwoners, projectontwikkelaars en woningcorporaties snel en goed van dienst zijn. Geld valt er zeker de eerste jaren nauwelijks van de gemeente te verwachten.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights