Dijken en stadswal vanaf 2022 onder handen, Waalkade wordt dit jaar deels verbeterd

Geen sprake van uitstel dijkversterking

In maart meldde een regionaal dagblad dat de uitvoering van de dijkverzwaringsplannen in gevaar was. Door de stijging van de prijzen die aannemers tegenwoordig berekenen, gingen de kosten hiervan de draagkracht van het Waterschap Rivierenland te boven. Ook de hoge schuldenlast van het Waterschap zou bij dit besluit een rol spelen. Dat bericht blijkt niet helemaal juist. In 2014 zijn de kosten voor de voorkeursalternatieven voor de verschillende dijkvakken begroot. Sindsdien zijn de kosten van de bouw , dus ook voor infrastructurele werkzaamheden enorm gestegen. Om toch zoveel mogelijk binnen het geraamde budget te blijven, zoekt het waterschap naar mogelijkheden om de plannen goedkoper uit te voeren zonder af te doen aan de veiligheid. Dat kan betekenen dat in plaats van een voorkeursalternatief gekozen wordt voor een goedkopere aanpak. Van uitstel is dus geen sprake.

Werkzaamheden op het grondgebied van Tiel

Voor Tiel betekent het dat de waterkeringen van het Amsterdam-Rijnkanaal tot het Inundatiekanaal volgens de huidige planning vanaf 2022 versterkt en veelal ook een stukje verhoogd zullen worden. De tijd die daaraan voorafgaat is nodig om dat project nauwkeurig voor te bereiden en overleg te voeren met bewoners, bedrijven, de gemeente en ook de watersportverening De Waal, voor zover de dijkverzwaring voor hen gevolgen heeft. Projectmanager Jaap Jan Zeeberg vertelt tijdens de informatieavond die eind maart in de grote zaal van Zinder gehouden werd: “We hebben het dijkvak onderverdeeld in vijf deelgebieden. De voorhavendijk van het Amsterdam-Rijnkanaal, Fluvia Tiel ofwel de Echteldse dijk, De haven, de Stadswallen het stuk van Bellevue tot het inundatiekanaal en de inlaatduiker van dit kanaal. Het stuk dat wij Fluvia Tiel noemen is inmiddels klaar. Daar ligt nu de veelbesproken klimaatdijk. Het stuk dat daarop aansluit voor het centrum van de stad is best lastig. We zijn nog volop aan het studeren op de beste oplossing. Een van de mogelijkheden is dat we bij een extreem hoge waterstand accepteren dat er wat water over de stadsmuur heen kan komen en we dat dan aan de stadszijde van de muur afvoeren. Maar daar is nog geen besluit over genomen. Het makkelijkste is het stukje bij de voorhaven van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kan zijn dat we daar als eerste mee beginnen.“

Tiel – Waardenburg

Met het dijkvak van het inundatie kanaal tot de brug bij Zaltbommel is het waterschap al wat verder Daar gaat volgens de planning in 2021 de schop de grond in. Zeeberg: “We proberen de overlast daar zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden laten we de bestaande dijkweg zo veel mogelijk open en leggen dan op het verbrede deel een nieuwe weg aan voordat we de bestaande dijk aanpassen. Ook nemen we het hele traject niet gelijktijdig onderhanden. Bij elkaar zullen de werkzaamheden 3 tot 4 jaar in beslag nemen.“

Veel belangstelling voor informatieavond.

De informatie tijdens de informatieavond bevatte feitelijk weinig nieuws dat al niet eerder verteld was. Niettemin was er veel belangstelling en hadden vooral omwonenden veel vragen. Zodra er meer bekend is worden zij gedetailleerd geïnformeerd. Iedereen kan nu echter al contact opnemen met het Waterschap. Ook ideeën en meldingen van aandachtspunten zijn welkom. Daarvoor zijn reactieformulieren beschikbaar.

Waalkade

Tijdens de informatieavond informeerde Karin van Dorenmalen, coördinator waterketen Regio Rivierenland van de gemeente Tiel en coördinator van het Waalkadeproject de aanwezigen over de voortgang van de reconstructie van de kademuur, de aanleg van de parkeerplaatsen en boulevard en het aanpakken van de waalplaat.

De kademuur, de aanleg van de wandelboulevard en de aanleg van de parkeerplaatsen zal dit jaar gebeuren. Het werk zal uitgevoerd worden door Wallaard Noordeloos b.v. uit Noordeloos, een bedrijf dat werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw. De werkzaamheden zullen voor de zomervakantie beginnen en voor het einde van het jaar klaar zijn. De Waalkade heeft nu drie vlakken die in hoogte verschillen. Dat worden er straks twee.

Op het veranderen van de Waalkade van een niet meer gebruikt parkeerterrein in een groen evenementen en recreatieterrein met wandelpaden en de aanleg van een Waalterras zullen we nog even moeten wachten. Schetsen zijn al gemaakt maar aanbesteding wacht nog op het beschikbaar stellen van budget. Dat kan gezien de financiële positie van de gemeente nog wel even duren. Van de werkzaamheden aan de havenkant zal Appelpop geen hinder ondervinden. Wel kan daardoor het inmiddels traditionele evenement ‘Tiel Maritiem’ dit jaar geen doorgang vinden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights