Verwijdering restafval: gemeenteraad Tiel moet kiezen uit twee kwaden

Wat vooraf ging

Vorig jaar november koos het Avri bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten in meerderheid voor het stoppen met het ophalen van het restafval aan huis. Vanaf 2019 zouden met uitzondering van de mensen die in het buitengebied ver buiten de stads- of dorpskernen wonen zelf hun afval naar verzamelpunten moeten brengen. Per zak moest daarvoor een forse prijs betaald worden. De gemeenten Tiel en West Maas en Waal waren tegen deze vorm van inzameling. Zij vreesden dat er nog meer afval gedumpt zou worden en voorzagen ook problemen voor ouderen en inwoners met een beperking. De overige gemeenten gingen wel akkoord.

In de gemeenschappelijke regeling van Avri, dat in feite een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten is, staat dat beleidsbeslissingen genomen worden op basis van een meerderheid van stemmen en dat vervolgens alle deelnemende gemeenten aan dat besluit gebonden zijn. De gemeenteraad morde wat maar meende niet anders te kunnen doen dan de genomen beslissing te accepteren. Avri begon ondertussen aan de uitvoering van het genomen besluit. Zo werden plaatsen voor de ondergrondse containers geïnventariseerd en werden de containers zelf besteld. In een aantal gemeenten is er ook al overleg geweest met de inwoners over de beoogde containerlocaties. De komende maanden worden de containers volgens een opgestelde planning geplaatst.

Een nieuwe raad

Om de inwoners te stimuleren het afval zoveel mogelijk te scheiden, stelde Avri voor de prijs voor een afvalzak flink hoog te maken. Dat leverde eerder dit jaar een storm van protest op onder de inwoners van Tiel maar ook uit andere gemeenten kwamen er protesten. Dat protest richtte zich niet alleen tegen de prijs maar ook tegen het nieuwe ophaalsysteem. Het Avribestuur besloot daarop om over het vaststellen van de prijs per zak pas in december van dit jaar te besluiten. Een lagere prijs per zak, die er waarschijnlijk wel komt, betekent wel dat de vaste kosten voor afvalverwijdering per huishouden omhoog gaan. Anders krijgt Avri zijn begroting niet rond. De uitvoering van het besluit ging ondertussen gewoon door.

De gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar resulteerden in een nieuwe coalitie waarbij De PvdB de grootste partij werd. Frank Groen, een van de nieuwe wethouders van de PvdB, voelde zich niet gebonden aan de eerder gemaakte afspreken en stelde in het Avribestuur dat de nieuwe vorm van inzameling voor restafval voor hem gezien het standpunt van de raad en de onrust bij de inwoners van Tiel niet acceptabel was.

Een jaar uitstel

Het verzet van het college resulteerde in de mogelijkheid om het nieuwe systeem in Tiel een jaar later, dus met ingang van 1 januari 2020 in te voeren.

Door uitstel is er meer tijd om mogelijke alternatieven en maatwerk te

onderzoeken. Ook biedt uitstel de mogelijkheid om de ervaringen uit de andere gemeenten te kunnen beoordelen. Het college stelt nu twee mogelijkheden aan de raad voor:

1) Tiel conformeert zich alsnog aan besluitvorming van het Algemeen Bestuur Avri en voert het nieuwe systeem per 1 januari 2019 in.

2) Invoering wordt uitgesteld tot 1 januari 2020 met in de tussentijd de huidige manier van afvalinzameling handhaven.

Aan uitstel hangt wel een prijskaartje van gemiddeld € 44,- per jaar per huishouden. Wanneer we voor het gemak uitgaan van ongeveer 18.000 huishoudens kost dat de gemeente en indirect de inwoners voor slechts een jaar dus rond de 800.000 euro. Voor die kosten is geen dekking, dus zullen er andere zaken geschrapt moeten worden of zullen die kosten op enigerlei wijze door de inwoners opgebracht moeten worden. Die extra kosten worden veroorzaakt doordat Avri de planning en de werkwijze voor het ophalen van restafval voor Tiel ingrijpend moet wijzigen. Bovendien is er al veel geïnvesteerd in de aanschaf van containers, het bepalen van de plaatsen en het maken van afspraken met bedrijven die de plaatsing gaan verzorgen.

Op 29 augustus wil het college weten wat het standpunt van de raad is. Dat wordt kiezen uit twee kwaden.

Het college stelt de raad verder voor om het geschil met Avri aanhangig te maken bij de Provincie Gelderland. Het college is van mening dat er sprake is van een onzorgvuldig gevoerd proces en dat er geen ruimte was voor maatwerk. Of dat proces zin zo ver in het invoeringsproces zin heeft, zal moeten blijken. Op 29 augustus is het standpunt van de provincie in ieder geval niet bekend en zal de gemeenteraad moeten beslissen.

Op de site van AVRI stond enige tijd een concept kaart met containerlocaties. Vanaf 10 september komt deze kaart weer beschikbaar op de AVRI site. In de binnenstad zouden dan de locaties Hoogeindsestraat, Gasthuisstraat en Damstraat verdwijnen. Er volgt nog een inspraak ronde.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights