Jaarresultaat 2017 van Tiel vertoont opnieuw flink tekort

Met enkele maanden vertraging presenteerde de gemeente Tiel haar financiële huishoudboekje over 2017. Een nieuwe accountant, die pas laat benoemd werd en niet eerder tijd had voor het uitvoeren van de omvangrijke controle, is de hoofdoorzaak van de vertraging.

Wethouder financiën Marcel Melissen windt er tijdens het begin van het persgesprek op 30 augustus geen doekjes om. Hij opent met: “Ik heb slecht nieuws, we hebben een tekort van 2,1 miljoen.” Boosdoener is opnieuw het sociaal domein. Die kostten bedroegen in 2017 maar liefst 1,8 miljoen meer dan begroot. Met name de uitgaven voor de jeugdzorg veroorzaakten opnieuw een mega tekort.

De resterende 300.000 euro zijn het resultaat van een groot aantal mee- en tegenvallers. Een aantal mee- en tegenvallers is wanneer dat binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk (gedeeltelijk) mogelijk was tegen elkaar weggestreept. Zo kostte bij de oplevering het project Westluidense Poort 870.000 euro minder dan begroot. 465.000 euro hiervan wordt gebruikt om frictiekosten van de nieuwe cultuurorganisatie in 2018 te betalen. De rest blijft gereserveerd voor risico’s binnen het project die nog niet bekend zijn.

Nu voor het derde jaar op rij de kosten voor de jeugdzorg dramatisch tegenvallen is het college voornemens om een bureau onderzoek te laten doen waar die enorme bedragen door veroorzaakt worden. Met name het aantal jeugdigen die dure specialistische hulp nodig heeft ligt in Tiel hoog. Eerder kregen huisartsen al hulp van een speciale artsondersteuner om goed maar ook doelmatig te verwijzen naar jeugdhulpinstanties. Het is te vroeg om te beoordelen of dat tot kostenbesparingen gaat leiden.

Nieuwe bezuinigingsronde noodzakelijk; weerstandsreserve te laag

Het tekort in de jeugdzorg kan niet meer betaald worden uit de zorgreserve. Die is op. Daarom moet opnieuw een aanslag gedaan worden op de algemene risicoreserve. Die daalt in 2017 naar bijna 7 miljoen euro. De weerstandsratio wordt daardoor 0,86%. Flink onder de minimumgrens van 1 %. De algemene weerstandsreserve is vorig jaar overigens ook aangesproken voor enkele ongeplande grote uitgaven. Zo kreeg Reuvers 680.000 euro voor het ontruimen van het Vijverterrein en was er 630.000 euro nodig om het tekort over 2016 te dekken.

Raadscommissie moet aan de slag

Daarom en om toekomstige begrotingen sluitend te krijgen, moet een speciale raadscommissie op zoek naar mogelijke bezuinigingen voor de begroting 2019 en volgende jaren. Tiel heeft ruime ervaring met bezuinigingsrondes en weet met enige moeite altijd wel weer een lijstje samen te stellen. De uitgekozen bezuinigingen ook in de praktijk uitvoeren, blijkt, zo leert de ervaring, een stuk lastiger. Vooral bezuinigingen binnen het eigen gemeentelijke apparaat blijken vaak moeilijk te realiseren.

Concreet wil Melissen wanneer het gaat om bezuinigingen niet worden. Dat laat hij aan de raad over. Ook over de mogelijkheid dat de gemeentelijke belastingen extra omhoog moeten, spreekt hij zich niet uit. Ook dat is aan de raad.

Door de bouw van de Westluidense Poort is de liquiditeit van de gemeente en daarmee de leencapaciteit met 35 miljoen verminderd.

Goed lezen en begrijpen begroting is lastig

Voor een leek is het lastig om een goed beeld te krijgen van de juiste financiële stand van zaken. De gemeente is gebonden aan het strikt toepassen van landelijk vastgestelde regels, die niet in iedere situatie logisch lijken en het beeld vertekenen. In de begroting worden tal van risico’s opgesomd en soms ook afboekingen die later wellicht gedeeltelijk weer bijgeschreven kunnen worden. Een mogelijk flinke meevaller kan bijvoorbeeld het definitief ontvangen van een bedrag van ruim 9 miljoen aan precariorechten van Liander worden. Een gerechtelijke uitspraak in eerste aanleg maakt die claim kansrijk. Liander is echter in beroep gegaan. Ook is er nog hoop op een extra uitkering uit een speciaal potje voor gemeenten die veel te kort komen op het budget voor het sociale domein. Maar er zijn ook nog geschillen die verkeerd voor de gemeente kunnen uitpakken. Zo is er nog steeds geen uitspraak over een door de gemeente betwiste claim van Volker Wessels wegens extra kosten vanwege onder meer ernstige grondvervuiling. Die trof de bouwer aan bij de bouw van de Westluidense Poort.

Ontgraven bij project Westluidense Poort

Jaarrekening bevat veel informatie

Ondanks het lastige duiden van de cijfers is de jaarrekening een interessant naslagwerk voor eenieder die zich met de gemeente verbonden voelt. Het is ook een soort naslagwerk dat een mooi overzicht geeft wat er binnen 2017 gerealiseerd is, waar aan gewerkt wordt en wat er nog allemaal op stapel staat. Soms is de informatie echter weinig concreet. Onjuist lijkt mij wat op bladzijde 105 staat. Daar wordt de verhuizing van de Zaak van de Stad naar Zinder genoemd. Hier heeft de accountant zich om de tuin laten leiden. Spreken over een verhuizing van dit toeristen- en gemeentelijke informatiecentrum is wel erg overdreven. De zaak van de stad is opgeheven en de enthousiaste vrijwilligers zijn bedankt voor hun langjarige inzet. Binnen Zinder krijgt stadspromotie en informatie aan bezoekers over stad en omgeving vrijwel geen aandacht.

Vitrine met voorlichting materiaal bij Zinder

De totale jaarrekening omvat 394 bladzijden en is als pdf-document te lezen op de site van de gemeente. Op woensdag 26 september bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening. In de aanloop daar naar toe zullen wij in enkele publicaties nog wat interessante cijfers en andere informatie uit de jaarrekening met u delen.

Claim re-integratiebedrijf Job Luceer afgewezen

Tijdens het persgesprek werd medegedeeld dat de rechter de claim op het in ongenade gevallen re-integratiebedrijf Job Lanceer niet toegewezen heeft. De claim bedroeg ongeveer 1,3 miljoen samen met Neder-Betuwe en Buren. Het college besluit na bestudering van het pas binnengekomen vonnis of zij al dan niet in beroep gaat.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights