Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 11 juni 2018

In deze periodiek nieuwsbrief treft u informatie over de financiële situatie van de Tiel, de aanpak om Tiel van het gas af te krijgen en een onderzoek naar verkeersknelpunten en hoe deze de komende jaren opgelost moeten gaan worden.

Schraalhans is gearriveerd

De bespreking van het coalitieakkoord door de gemeenteraad op dinsdag 5 juni had iets surrealistisch. Het akkoord is afgesloten op de op dat moment bekende financiële informatie. Die was al niet best. De financiële ruimte voor de uitvoering van de plannen om de stad aantrekkelijker te maken en waarin al kapitalen aan ambtelijke uren en kosten voor adviseurs zijn uitgegeven bleek minimaal. Tijdens de presentatie van het akkoord werd al gemeld dat forse tegenvallers dreigden. Ondertussen is er nog geen week na de presentatie van het coalitieakkoord meer bekend geworden over hoe het huishoudboekje van de stad er per einde april uitziet. Dat is nog slechter dan eerder veronderstelt werd. Er is voor 2018 kennelijk heel krap begroot en geen rekening gehouden met tegenvallers. Daardoor leidt iedere niet voorziene uitgave van de gemeente zelf of van een samenwerkingsverband direct tot een tekort. En er zijn nogal wat tegenvallers. Het tekort wordt nu geraamd op 560.000 euro. Omdat de reserves van Tiel met iets meer dan 1 % al heel klein zijn, heeft het kersverse college besloten om de gemeenteraad voor te stellen een aantal nieuwe uitgaven naar achteren te schuiven. Dat zijn de rondweg Passewaaij, de bemenste veegwagen, de stadsmakelaar, die de leegstand van winkelpanden in de binnenstad moet  helpen te verminderen en de extra  uitgaven voor het op orde brengen en houden van de ambtelijke organisatie. De coalitie hoopt in de loop van dit jaar toch nog op wat meevallers of financiële ruimte in toegekende budgetten te vinden. De aanschaf van de veegwagen en het aan het werk zetten van de stadsmakelaar voor het vullen van de lege panden hebben dan in 2019 de eerste prioriteit. Ondertussen is ook de zogenaamde meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Om die te begrijpen en er wat zinnigs over te schrijven moet je goed thuis zijn in de overheidsregelgeving en financieringsregels. Dus waag ik me niet aan een analyse. Ook de gemeenteambtenaren van Tiel zijn nog druk aan het rekenen en analyseren om er achter te komen wat precies de gevolgen zijn voor Tiel. Goed ziet ook dat er niet uit. Samen krijgen de gemeenten 430 miljoen minder dan verwacht. Hoe die precies over de gemeenten verdeeld wordt is een ingewikkelde optel/ en aftreksom van een groot aantal posten. Maar wanneer je uitgaat van een evenredige verdeling op basis van het aantal inwoners kom je al gauw op 110.000 euro voor Tiel. Het is allemaal geen leuke start voor de nieuwe coalitie.

Van het gas af, Warmtetafel Tiel

Alle Nederlandse wijken mogen vanaf 2050 voor koken, verwarming en douchen geen aardgas meer gebruiken. Heel Nederland moet dan energie neutraal zijn. Dat is een geweldige opgave voor de mensen die daarvoor de plannen moeten maken, zorgen dat de uitvoering betaald kan worden en de technici – die zijn er nu al te weinig – die het moeten uitvoeren. Om in Tiel tot goede afstemming te komen, is een Warmtetafel opgericht. De betrokken partijen hebben uitgangspunten opgesteld en afspraken gemaakt in een notitie. In de notitie staan de eerste inzichten beschreven over hoe gemeente Tiel, woningcorporaties SCW en Kleurrijk Wonen, Liander en energiecoöperatie Fruitstad samenwerken rondom het aardgasvrij wonen. Bij de uitvoering zullen de bewoners nauw betrokken worden. Maar het zal niet zo zijn dat een enkele bewoner een plan voor een hele wijk of buurt kan tegenhouden. Door energiezuinig te bouwen en bestaande woningen via goede isolatie en gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen kan met veel minder energie toch comfortabel gewoond worden. Een van de uitgangspunten is dat ook mensen met een smalle beurs door de energie-exercitie niet in financiele problemen mogen komen.
 

Update mobiliteitsvisie

De huidige mobiliteitsvisie loopt tot 2020. Om te bepalen of de gemeente het hoofdwegennet van Tiel de komende jaren moeten aanpassen of uitbreiden  voert de gemeente dit jaar een onderzoek uit. De gemeente verwacht het onderzoek in het derde kwartaal van 2018 af te ronden. De resultaten komen in een plan van aanpak waarin de problemen beschreven worden en oplossingen voor die problemen worden voorgesteld. Eind 2018 moet de gemeenteraad volgens de planning het plan goedkeuren.
Vroeger draaide alles om de auto. Nu speelt naast bereikbaarheid ook verkeershinder voor aanwonenden  en het faciliteren van fietsers een belangrijke rol. De gemeente wil Tiel een stuk fietsvriendelijker maken. Graag wil de gemeente daarover ook de mening en de ideeën van de inwoners horen. Uw ideeën kunt u kwijt op een bijeenkomst in raadszaal (ingang Ambtmanstraat 13 op maandag 11 juni van 19.00 tot 21.30 uur. Het gaat daarbij om vragen als:  Wat vindt u van de fietsroutes in Tiel? Heeft u ideeën om Tiel fietsvriendelijker te maken? Hoe maken we Tiel prettiger en veiliger voor fietsers?

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights