Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 28 februari 2018

In deze nieuwsbrief kort nieuws over zeven onderwerpen. We besteden onder meer aandacht aan de problemen van de bewoners van de Nachtegaallaan, de ongerustheid van standplaatshouders over hun toekomstige plek bij het te bouwen nieuwe winkelcentrum Kwadrant op het Westledeterrein, het dreigend forse tekort in het sociale domein en informatie over de aanbesteding van het nieuwe zwembad.

Symbolen van eenheid in de raadszaal

In de raadszaal zijn sinds kort symbolen van eenheid aangebracht. Dat zijn het gelijkheids- en antidiscriminatie artikel één van de grondwet en de vlag van de gemeente. Het wapen van Tiel siert het spreekgestoelte. Op verzoek van de gemeenteraad komt de Nederlandse vlag daar nog bij.

Wonderschoon Wonen wordt verlengd

Het jaarthema van 2017 van de gemeenteraad ’Wonderschoon Wonen’ krijgt een verlenging. Door de verkiezingen in maart is het niet praktisch dat de oude raad een nieuw jaarthema vaststelt en voor de nieuwe raad is de tijd te kort om een jaarthema te kiezen en goed in te vullen.

De werkgroep die tekende voor het maken en uitvoeren van een programma heeft in 2017 veel kunnen doen. Denk aan onder meer: De Burendag, de woningmarkt op het Kalverbos, de introductie van de app ‘Waak Samen’, het planten van fruitbomen op verschillende schoolterreinen, en de vele activiteiten om Tiel schoner en veiliger te maken. Ook in 2018 zijn er weer eenn woonmarkt en enkele schoonmaakacties gepland.

College is wakker, volop aandacht voor Nachtegaallaan

Het benaderen van de media en het inspreken tijdens een commissievergadering door de inwoners van de Nachtegaal heeft resultaat gehad. Wethouder Melissen heeft spoedoverleg gehad met enkele bewoners om de agenda voor een informatiebijeenkomst voor de bewoners vast te stellen. Op 14 maart vindt deze plaats. Ondertussen wordt er hard gewerkt om de straat, die vele maanden langer dan gepland open ligt weer van een wegdek te voorzien. Wethouder Melissen sprak 21 februari de verwachting uit dat dit binnen twee weken klaar zou zijn. Door de ingetreden vorst zal dat wel niet helemaal lukken.

Bestemmingswijziging voor mogelijke locatie zorgwoningen aan de Reuchlinlaan

Bewoners van de Reuchlinlaan hebben een list bedacht om de komst van zorgwoningen voor overlastgevende en verwarde perso bij het Lingewaalpark te voorkomen. Zij willen dat de bestemming van de het stuk grond aan de Reuchlinlaan een natuurbestemming krijgt en aangewezen wordt als beschermd stadsgezicht. Zij onderbouwen hun wens met citaten van de gemeente bij de planvorming voor het huidige Linge- Waalpark en de aanwezigheid van waardevolle fauna. De gemeenteraad besloot het verzoek even in de koelkast te plaatsen. “Eerst maar eens afwachten hoe de zoektocht naar de meest geschikte plaats voor de zorgwoningen afloopt”, stelden verschillende partijen.

Standplaatshouders bij winkelcentrum Kwadrant willen zekerheid

Het wil maar niet opschieten met de bouw van het nieuwe ‘Kwadrant’ op het Westledeterrein. Het is al weer enkele jaren geleden dat een mooi plan voor het nieuwe winkelcentrum gepresenteerd werd. Naast de winkeliers van het huidige Kwadrant, is er ook ruimte voor de Aldi, een aantal appartementen en veel parkeerruimte. Nu lijkt er toch schot in te zitten. Wethouder Brink vertelde in de gemeenteraad, dat de laatste hand gelegd wordt aan een zogenaamde anterieure overeenkomst, een grondexploitatieovereenkomst, die gesloten wordt voor dat het exploitatieplan aan de orde komt. Binnenkort informeert hij de raad over de stand van zaken. Belangrijk punt voor de gemeenteraad is het standplaatshoudersplan. Twee visboeren en een kaasboer verkopen hun waren al vele jaren vanaf hun standplaats bij het huidige kwadrant en willen ook graag hun waar bij het nieuwe winkelcentrum verkopen.

Tekort binnen sociaal domein dreigt opnieuw

De gemeenteraad boog zich in zijn februarivergadering over de rapportage over het derde kwartaal van 2017. Uit de rapportage blijkt dat de gemeente met veel inzet probeert meer zicht en greep te krijgen op de uitgaven. Maar echt gelukt is dat nog niet. Het blijft een lastig terrein. Zorgverleners verwijzen en de gemeente, die de rekeningen moet betalen, moet maar afwachten wat het allemaal gaat kosten. Het feit dat de gemeente nu met 200 verschillende zorgverleners werk maakt de zaak niet makkelijker. Probleem is ook dat in de gezondheidszorg rekeningen pas maanden na de behandeling verstuurd worden. In een voorlopige prognose schat wethouder driessen dat de gemeente mizwembad nstens 800.000 euro te kort zal komen op het bedrag dat de gemeente krijgt van het rijk. De wethouder hoopt dat te compenseren met een bijdrage uit de 100 miljoen die beschikbaar is voor gemeenten die flinke tekorten hebben op hun zorgbegroting.

Weer stapje op weg naar nieuw zwembad

He college is druk met de aanbesteding van het nieuwe zwembad dat moet komen op het parkeerterrein naast het huidige zwembad. Het huidige zwembad blijft in bedrijf tot dat het nieuwe, volgens de planning eind 2020, klaar is. Belangstellende bouwers moeten de aanneemsom baseren op het ontwerpen van het nieuwe bad, het bouwen daarvan, de ruimtelijke inpassing op het terrein en tot sloop het oude zwembad. Het nieuwe zwembad moet minimaal geschikt zijn voor de watersportverenigingen, zwemles en recreatieve zwemmers die een baatje willen trekken. De aannemers worden echter uitgedaagd om binnen het beschikbare budget een of meer aanvullende wensen van de gemeenteraad in het plan op te nemen. Denk daarbij aan recreatieve voorzieningen, een wellness faciliteiten en een verenigingsruimte.

De exploitatie van het bad wordt te zijner tijd apart aanbesteed.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights