Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 3 september 2018

Over veel recentelijk gemeentelijk nieuws hebben we u de afgelopen week al geïnformeerd. In deze bijdrage nog wat onderwerpen waarover we niet eerder schreven.

Uurvergoeding voor persoonsgebonden budget wordt lager.

De gemeente zoekt al een tijdje naarstig naar mogelijkheden om te bezuinigen op de uitgaven binnen het sociale domein. Die uitgaven liggen al enkele jaren ver boven het budget dat de rijksoverheid hiervoor ter beschikking stelt. De overschrijdingen zorgen er voor dat veel andere plannen niet of veel soberder uitgevoerd kunnen en moeten worden.

Een van de bezuinigingen is het verlagen van de uurvergoeding voor zorg verleend door niet vaktechnisch geschoolden. Die vergoeding was 20 euro per uur, maar kan nu na aanpassing van de spelregels dalen naar het wettelijk minimumloon. Dat bedraagt in 2018, afhankelijk van welke aantal uren je als een volledige werkweek als uitgangspunt neemt, tussen 9,20 en 10,22 euro per uur. Dat is ongeveer een halvering.

Het gewijzigde lagere tarief, dat overigens ook wat meer dan het minimumloon kan zijn, gaat voor nieuwe gevallen direct in. Voor bestaande gevallen wordt een verlaging doorgevoerd bij het einde van de indicatieperiode en nadat gebleken is dat opnieuw een persoonsgebonden budget noodzakelijk is.

Eindverantwoording voor provinciale subsidie grote projecten

De sleutelprojecten Westluidense Poort, Santwijkse poort ( = opknappen openbare ruimte en aanleg parkeerterrein links van oprit naar Waalkade vanaf de Binnenhoek / Grotebrugse Grintweg) en Fluvia Tiel (= aanleg klimaatbestendige dijk, en ruimte maken voor woningbouw, natuur en meer recreatiemogelijkheden op en nabij de Echteldsedijk) hebben in totaal nagenoeg 61 miljoen euro gekost. De provincie heeft daaraan 14,5 miljoen bijgedragen. Andere partijen zoals Waterschap en Rijkswaterstaat hebben ruim één miljoen op tafel gelegd. “Tiel is door die projecten in veel opzichten flink opgeknapt”, constateert het college. “Inwoners, ondernemers en bezoekers van Tiel en de regio hebben van de bijdragen van de provincie kunnen profiteren”, schrijft het college in een verantwoordingsnotitie van de subsidie aan de provincie.

Handhavers mogen handboeien gebruiken

De handhavers van de AVRI krijgen van het college van Tiel meer bevoegdheden. Zo mogen zij zo nodig in noodsituaties handboeien gebruiken.

Kinderpardon moet minder strikt

De gemeenteraad van Tiel heeft zich met een overgrote meerderheid uitgesproken voor het minder strikt hanteren van het zogenaamde kinderpardon door de rijksoverheid. De door GroenLinks, CDA, Pro Tiel en D66 en initiatiefnemer PvdA ingediende motie kreeg steun van alle partijen met uitzondering van de VVD. Tiel voegt zich hiermee in de rij van een groot aantal andere gemeenten die vinden dat je kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier geworteld, niet meer moet willen uitzetten. Het standpunt en pleidooi van Tiel wordt door het college naar Den Haag gestuurd.

Belangrijke raadsthema’s voor huidige bestuursperiode

Burgemeester Beenakker en griffier hebben kort na de verkiezingen een rondje langs alle partijen gemaakt om te inventariseren welke onderwerpen een belangrijke plaats verdienen op de raadsagenda. Uit het lange lijstje zijn de volgende thema’s geselecteerd:

  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Positie Tiel/profiel van de stad
  • Communicatie o.a. bij Nimby-projecten/beeldvorming aan de voorkant
  • Burgerparticipatie

Onder regie van de voorzitters van de verschillende fracties zal de komende jaren door raads- en commissieleden samen met inwoners aan deze thema’s gewerkt worden. Daarbij kunnen  ook betrokken en / of deskundige niet politiekactieve inwoners ingeschakeld worden.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights