Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 18 december 2017

Door Bert Leenders op maandag 18 december 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

De afgelopen weken kwam de gemeenteraad bijeen en was er een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Ruimte en samenleving. In deze bijdrage selecteerden we voor u een aantal onderwerpen die tijdens deze vergadering aandacht kregen. U leest onder meer over het geplande nieuwe zwembad, de zonneparken in Kapel-Avezaath, een besluit over het Reuversterrein in Tiel Oost en het idee om eigenaren van winkelpanden in het centrum via een gemeentelijke verordening te kunnen dwingen de huren van langer leegstaande panden te verlagen.

Gemeenteraadsverkiezingen naderen

We horen steeds meer over kandidatenlijsten en welke partijen wel of niet mee doen.
Na Democraten 16 heeft nu ook Sociaal Tiel besloten niet mee te doen aan de verkiezingen. Sociaal Tiel is opgericht om een soort lokale invulling van de SP te zijn. Het is de nieuwkomer niet gelukt om voldoende mens- en slagkracht te ontwikkelen om aan een tweede raadsperiode te beginnen. ProTiel, die niet meer in de raad vertegenwoordigd is, doet wel weer een gooi naar een of meer zetels. Ondertussen heeft zich ook een nieuwe partij gemeld, Krachtig Tiel. Voorman is horecaondernemer Teus Verduin. begin volgend jaar zullen we op deze site aandacht besteden aan deze nieuwkomer. Of denk mee gaat doen aan de Tielse gemeenteraadsverkiezingen is nog niet duidelijk.

Verder is bekend dat Nathan Gradisen, de huidige fractievoorzitter van de PvdA, zich niet meer verkiesbaar stelt. Bij het CDA gaat Yvonne Stolk de lijst aanvoeren. De huidige fractievoorzitter Tom van Oostrum stelt zich opnieuw herkiesbaar en is beschikbaar voor een wethouderspost. De huidige CDA-wethouder Henk Driessen doet niet mee aan de raadsverkiezingen. Datzelfde geldt ook voor wethouder Verspui van D66. Beiden zijn ook niet beschikbaar voor een wethouderszetel in de komende bestuursperiode.

Zorg voor het milieu

Bij de gemeenteraadsvergadering kwam de PvdA met twee milieumoties. In de eerste, die mede ondertekend werd door meerdere partijen, werd voorgesteld vanuit de gemeente Tiel steun te betuigen aan een idee om via een wettelijke regeling statiegeld te heffen op blikjes en kleine plastic drankflesjes. Het amendement kreeg brede steun.
Een tweede motie kreeg minder bijval en werd uiteindelijk aangehouden. Het betrof een voorstel om vanaf 2019 alleen nog huis-aan-huiskranten en reclame drukwerk te bezorgen in brievenbussen waarop een sticker aangeeft dat de bewoners prijs stellen op dit op gratis drukwerk. Zonder sticker in dat geval dus geen folders en huis-aan-huiskranten in de bus. Dave Verbeek, die de motie met verve verdedigde heeft goede hoop dat het idee op basis van ervaringen elders in het land en de grote papierbesparing alsnog binnen niet al te lange tijd meer steun in Tiel zal krijgen. In Amsterdam is het idee ondertussen werkelijkheid en een reeks andere gemeenten praten ook over invoering.

Raad akkoord met nieuw zwembad

Het nieuwe zwembad moet er als het aan de raad ligt zo snel mogelijk komen. De raad ging akkoord met beschikbaar stellen van het benodigde budget. Het zwembad mag 6,8 miljoen euro kosten. Op jaarbasis gaat de exploitatie dan naar verwachting 470.000 euro kosten of wel ruim 11 euro per inwoner per jaar. Het zwembad krijgt in ieder geval een wedstrijdbad en een instructiebad. De raad hoopt dat bij de aanbesteding blijkt dat de aannemer binnen het bouwbudget kans ziet om nog wat extra voorzieningen toe te voegen. Carla Kreuk-Wildeman deed een verwoede poging om meer vertier als eis in het zwembadplan op te nemen en een luxer zwembad te bouwen. Dit zou volgens de Partij voor de Burgers kunnen door op het zwembadterrein naast een nieuw zwembad en parkeerruimte ook een aantal kleine woningen te bouwen. De rest van de raad zag het idee niet zitten en wenste geen vertraging door een extra onderzoek.
Tijdens de bouw van het zwembad blijft het huidige zwembad gewoon in gebruik en wordt pas daarna gesloopt.

Informatie over parkeren

De gemeente is begonnen met een serie informatieve artikelen over de parkeer regels in de stad. Los daarvan zal op verzoek van Tom van Oostrum (CDA) nog een aparte brochure gemaakt worden over de parkeerregels. Er blijkt op dat gebied veel onduidelijkheid te bestaan.

Leegstand winkels aanpakken met wettelijke regels.

Het algemene stimuleringsbeleid van de gemeente om de winkelpanden in het kernwinkelgebied gevuld te houden, heeft naar het oordeel van Arjen Sijpkes (CDA) te weinig resultaat. Hij pleitte voor een leegstandsverordening die de gemeente de bevoegdheid geeft pandeigenaren na een periode van leegstand te dwingen de huurprijzen te verlagen. Verschillende gemeenten hebben al zo’n verordening. Wethouder Brink gaat zich oriënteren en komt er op terug.

Begroting toegankelijk maken

Inwoners nemen nauwelijks kennis van de rijstebrij aan cijfers die nu samen de begroting van de gemeente vormen. Ans Duquesnoy (VVD) vind het belangrijk dat dat wel gebeurd en zag in een Zeeuwse gemeente een mooi voorbeeld van hoe je de inwoners op een aanschouwelijke manier kunt informeren over de gemeentelijke financiën. Tiel gaat volgend jaar het Zeeuwse voorbeeld volgen.

App WaakSamen maakt melden onveiligheid en ongerief makkelijker

Uw buurt alert maken op een verdacht persoon? Of vuurwerkoverlast melden? Met de WaakSamen-app gaat dat makkelijk. Frank Groen, lid van de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen informeerde de raadsleden er over. Burgemeester Hans Beenakker en Otto van Wijk, wijkagent van Tiel – centrum, namen de app vrijdag 8 december in gebruik.

Tiel heeft 26 buurtpreventieprojecten die bijdragen aan de veiligheid. Deze buurtpreventieprojecten gebruiken WhatsApp groepen om verdachte situaties te delen. WaakSamen ondersteunt deze WhatsApp groepen. De app helpt bijvoorbeeld bij het maken van een signalement dat gebruikers kunnen delen in de WhatsApp groep. De app adviseert ook welk nummer de gebruiker het beste kan bellen: 112 (spoed) of 0800-8844 (het servicenummer van de politie). De WaakSamen-app is gratis te downloaden. Politie en gemeente verzamelen de informatie van de meldingen en kunnen daar hun beleid op aanpassen. Het melden gebeurt anoniem.

Raad stemt in met overeenkomst met Reuvers

De raad was blij met de overeenkomst met autosloper Reuvers. Door de overeenkomst, waarbij autorecyclingbedrijf Reuvers 1.050.000 euro krijgt en hem een openstaande schuld van 680.000 euro aan de gemeente wordt kwijtgescholden, komt het gehele vijverterrein voor woningbouw beschikbaar. Een oerlelijke plek zal na jaren strijd en wanhoop van omwonenden uit het straatbeeld van Tiel-Oost verdwijnen. Wethouder Ben Brink en raadslid Frank groen (PvdB) kregen complimenten voor hun bijdrage aan de oplossing van dit slepende probleem. De financiële pijn voor de gemeente wordt waarschijnlijk verzacht door een provinciale bijdrage van 500.000 euro.

Zonnepanelen

Tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies Ruimte en Samenleving vormde de plannen om in Kapel-Avezaath twee reusachtige zonneparken te realiseren de hoofdschotel van de agenda. Zowel de inspreekster namens de inwoners als verschillende politiek partijen lieten weten niet blij te zijn met de gang van zaken tot nu toe. De gemeente moest zelf het stuur in handen nemen en besluiten hoe zij de beoogde energiebesparing wilden bereiken en vervolgens op zoek gaan naar de meest geschikte locaties in de gemeente. Mevr. Haubrich van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap wees op het onherstelbaar verlies van een uniek natuurgebied. “Tiel heeft al zo weinig natuurgebied. Dit unieke stukje Lingelandschap mag niet aangetast worden.” Zij vreesde ook dat wanneer deze twee parken er zouden komen de deur open stond voor nog veel meer zonneparken in de Betuwe en Tielerwaard. Zij pleitte ook voor het plaatsen van windmolens in plaats van zonneparken. “De energieopbrengst van een windmolen levert net zo veel energie op als 10 hectare zonnepanelen”, hield ze de raad voor.
Wethouder Ben Brink kreeg van verschillende partijen kritiek over de genomen stappen. De wethouder had zelf inmiddels ook ontdekt dat door de blijdschap over de mogelijke forse bijdrage van de zonneparken aan de klimaat doelen van de gemeente andere aspecten onterecht ondergesneeuwd waren. Hij gaat in januari praten met de initiatiefnemers om de afgegeven tijdelijke omgevingsvergunning om subsidie te kunnen aanvragen van tafel te krijgen. Wanneer dit lukt kunnen daarna zonder tijdsdruk alle aspecten in overleg met alle belanghebbenden zoals grondeigenaren, bewoners, zonneparkenleveranciers maar ook verenigingen als Waardevol Tiel en vereniging tot behoud van het Lingelandschap overleggen over de mogelijkheden van de realisatie van de parken op de beoogde plek. Door deze ontwikkeling is de komst van de zonneparken een stuk minder zeker geworden.

Komst van zonnepanelen bedreigt landschap

Ondertussen blijkt dat aanbieders van zonneparken intensief bezig zijn om in de hele Betuwe geschikte locaties te vinden om zonneparken aan te leggen. inwoners en politici vrezen dat het karakter en uitstraling van de streek daardoor ook in toeristisch oogpunt een stuk minder aantrekkelijk wordt. Wethouder Brink vertelde dat het regiobestuur op de hoogte is en de ontwikkelingen nauwlettend volgt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights