Verslag vergadering gemeenteraad Tiel over begroting 2018 en verder

Door Bert Leenders op zondag 12 november 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Woensdag 8 november behandelde de gemeenteraad de programmabegroting voor de jaren 2018-2021. De begroting werd na een raadsvergadering van bijna zeven uur vrijwel ongewijzigd vastgesteld. In deze bijdrage een verslag van deze belangrijke vergadering van het gemeentelijk parlementaire jaar.

Voorafgaande aan de algemene beschouwingen waren er twee insprekers.

Jeannette Coenraads van Camping Zennewijnen schetste de gevolgen van de verdubbeling van de toeristenbelastingtarieven voor kampeerders met ingang van 1 januari 2018. Zij was in het geheel niet geïnformeerd over deze plannen en de camping had de tarieven inclusief toeristenbelasting voor volgend jaar al gecommuniceerd naar de gasten. Bovendien vond zij deze verhoging van 100 % na een eerdere verhoging in 2016 niet passen bij het toeristenbeleid dat de gemeente wil voeren. ‘Toeristen kosten geen geld maar brengen geld op’, hield zij college en raad voor. Coenraadts kan redelijk tevreden terugkijken op haar overtuigende inspreekoptreden. De gemeenteraad steunde een door de PvdB ingediend amendement om de verhoging een jaar uit te stellen.

Een ouder, de heer Tonino, protesteerde tegen het voornemen van het college om het vervoer van gehandicapte kinderen naar school niet meer te subsidiëren via een persoonsgebonden budget maar via een collectieve aannemingsprocedure uit handen te geven aan een vervoerder. Hij wilde dat het persoonsgebonden budget waarbij ouders zelf het vervoer van hun kind al dan niet samen met andere ouders regelen, gehandhaafd bleef. Wethouder Verspuij ontraadde het verzoek omdat ouders niet op een lijn zaten en aanbesteding waarschijnlijk kosten bespaart. Voor een door de PvdB en door het CDA gesteunde motie over dit onderwerp bleek later in de vergadering onvoldoende steun. Ouders worden wel betrokken bij de aanbestedingsprocedure.

Algemeen beschouwingen

In de algemene beschouwingen viel ons op dat de coalitie partijen tevreden terugkeken op de bijna afgelopen raadsperiode. Tiel was een stuk aantrekkelijker geworden. Genoemd werd daarbij onder meer de realisatie van de Westluidense Poort, de plannen voor de Waalkade, een nieuwe Mavo, een nieuw zwembad, de aanleg van de wielerbaan en de verbouw van de Agnietenhof, de uitbreiding van Medel en de voorgenomen bouw van een nieuwe MAVO en zwembad.Ook was men tevreden over het wijkgericht werken en de ontwikkeling van de burgerparticipatie. Een verhoging van de Onroerende zaakbelasting met 10,2 % was helaas noodzakelijk maar wel verdedigbaar. Ook na de verhoging blijft Tiel met stip de goedkoopste gemeente in de regio wanneer het om gemeentelijke heffingen gaat. Vrijwel alle partijen hadden kritiek op het zwerfvuil in de stad, het matige groenonderhoud en het afval dat inwoners naast de ondergrondse containers deponeren. Vaak wordt daarvoor naar de Avri gewezen. Maar nu erkenden de volksvertegenwoordigers dat er te veel bezuinigd was op het onderhoud en schoon houden van de openbare ruimte en de kwaliteit van het wegdek. Een amendement van het CDA, gesteund door OD 16, PvdA en VVD om daar verbetering in aan te brengen kreeg brede steun en werd omarmd door wethouder Melissen. Meer geld moet er voor zorgen dat straks de afvalbakken vaker geledigd worden en de straten en het openbaar groen er beter verzorgd uitziet. Voor de binnenstad wordt een straatstofzuiger aangeschaft die constant moet gaan zorgen dat de binnenstad er onberispelijk bij ligt..
De oppositie deelde de opvatting dat er veel bereikt was. Leontine Sonneveldt hekelde de korting op de monumentensubsidie en de evenementensubsie en vond met de PvdB en GroenLinks en OD 16 dat er minder in stenen en meer in mensen geïnvesteerd mocht worden. Sonneveldt over het huisvestingsbeleid:“We bouwen voor de mensen die hier niet wonen en vergeten onze eigen inwoners’.

Een greep uit de verschillende bijdragen:

PvdA: Blij met ontwikkeling en uitbreiding Medel en oplossing met Reuvers voor het vijverterrein in Tiel-Oost, zorg mag als dat nodig blijkt best meer geld kosten, blij met minimabeleid en aandacht voor kinderen van minima. Ook voor de grotere aandacht voor schuldhulpverlening was de partij overigens met GroenLinks blij.
De PvdA riep op om Tiel als proefgemeente aan te melden voor het experiment om legale wiet te leveren aan de coffeeshops. Een daartoe mede door GroenLinks en D66 gesteunde motie haalde een krappe meerderheid. Burgemeester Beenakker vond dat Tiel op dat punt het beste kon aanhaken bij een grotere stad zoals Nijmegen. Overigens blijft het nog even de vraag of Tiel wel in aanmerking komt voor het meedoen aan het experiment. Dat wordt in den haag bepaald.

Het CDA was teleurgesteld over het effect van de aandacht voor overlast gevende jeugdgroepen. ‘Huftergedrag’ noemde fractievoorzitter Tom van Oostrom dat. De partij verlangde vooral voor Passewaaij en de binnenstad een meer resultaat gericht optreden., dat ook best wat harder mocht zijn. De partij wijdde veel aandacht aan de verloedering van de stad en werd zoals we hierboven zagen met steun van wethouder en de overige partijen op zijn wenken bediend. De partij adviseerde meer in het algemeen inwoners niet te dwingen tot participatie maar hen wel daartoe uit te dagen.

De VVD riep hun eigen wethouder op om vooral door te gaan met de lobby om de A15 verbreed te krijgen. Die was dat al vast van plan en stak er al veel energie in. De partij pleitte voor het in overleg met Geldermalsen onderzoeken om een fietspad tussen Tiel en Geldermalsen aan te leggen. Dat zou de druk op de A15 bij de stad een stuk kunnen verminderen. Ook de VVD riep op voor een stringentere aanpak van de jongerenoverlast. Een motie om camera’s op te hangen in winkelcentrum Passewaaij kreeg raadsbreed steun en werd ook door burgemeester Beenakker omarmd. De partij vindt dat de Werkzaak geen ondernemer moet gaan spelen, maar zich moet beperken tot zijn kerntaak. Daarom is de partij tegen het vormen van een innovatiefonds bij de Werkzaak. De partij kreeg de handen op elkaar met een amendement om 5000 euro uit te trekken voor een onderzoek om Tiel hartveiliger te maken en daardoor de overlevingskansen van mensen die getroffen worden door een hartstilstand te vergroten.

OD16 riep de vraag op wat alle verbeteringen in deze ‘regeerperiode’ nu feitelijk voor de bewoners had opgeleverd. Waar worden zij nu echt gelukkig van. Zeker niet van de OZB verhoging concludeerde de fractie. De partij pleitte voor forse bezuinigingen op het ambtelijk apparaat en de gemeenschappelijke regelingen. Maar daar bleek geen steun voor. OD16 had ook weinig vertrouwen in het halen van de nu geplande bezuinigingen, waarvoor nog onderzoek nodig was. Die onderzoeken die daarvoor moeten plaatsvinden hebben een ongewisse uitkomst. OD16 zal het zelf niet allemaal meer mee maken. De fractie herhaalde dat zij in maart 2018 niet meedoen aan de raadsverkiezingen.

D66 toonde zijn groene gezicht met een motie waarin voorgesteld werd te onderzoeken of een milieuzone voor vrachtwagens ten zuiden van de A15 de lucht kwaliteit in de gemeente kan verbeteren. In dezelfde motie werd ook een onderzoek gevraagd naar mogelijkheden om voertuigen met verbrandingsmotoren op termijn binnen de grachtengordel te weren. Nadat wethouder Melissen de motie ontraadde (te vroeg, te kostbaar, nieuwe ontwikkelingen even afwachten) trok de part de motie in. Een motie om een digitaal inwonersforum te ontwikkelen kon op meer bijval rekenen. De partij pleitte voor veel aandacht voor cultuureducatie voor de jeugd en wees opnieuw op het belang van een goede onderwijshuisvesting.

GroenLinks hekelde de geplande bezuinigingen op verslavingszorg, de sociale minima en het klimaatbudget. De partij pleitte er voor om inwoners actief te benaderen om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Ook pleitte de fractie voor meer informatie over energie besparingsmogelijkheden en de plannen die de gemeente op het terrein van duurzame energie heeft.

De ChristenUnie was niet blij met de bezuinigingen op de mantelzorgers. De partij pleitte voor meer aandacht voor sociale problematiek als gevolg van echtscheidingen en het beleid in het algemeen meer te richten op hun bijdrage op het geluk van de inwoners.

De Partij van de Burgers zette de traditie van de overleden voorzitter en oprichter van de partij, Pieter van den Burg, voort om hun bijdrage te beginnen met een grap. Carla Kreuk bleek een begaafd goochelaar. Op hilarische wijze liet zij zien hoe wethouder Verspuij er in slaagt om financiële problemen te laten verdwijnen in de begroting. Volgens de partij is er te veel geld uitgegeven en krijgen de inwoners er te weinig voor terug. De partij keerde zich tegen het gebruik van fraai landschappelijk gebied voor de aanleg van zonneparken. De PvdB wilde ook dat de parkeergarage ’s avonds langer dan tot 22.00 open blijft. Dat wordt bezien maar gaat wel 100.000 euro kosten, waar geen extra inkomsten tegenover staan.

Onafhankelijk lid Mustafa Aliskan maakte geen gebruik van de mogelijkheid om zijn oordeel te geven over de begroting en het gevoerde gemeentelijke beleid.

Tot slot vermelden wij nog dat in de begroting de bouw van een nieuw niet al te luxe zwembad is opgenomen en dat de begroting de eerste jaren sluitend is. Tekorten komen er pas vanaf 2021. In 2022 vervallen de extra inkomsten uit de kabel- en leidingenbelasting. Dat gaat meer dan een miljoen aan inkomsten schelen. Positief is dat de gemeente verwacht dat de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren tussen de een en anderhalf miljoen hoger zal zijn. Dit bedrag is nog niet in de begroting opgenomen. Het leeuwendeel van de onroerende zaak belasting is bestemd voor verbetering van de huisvesting van het RSG Lingecollege.
De gehele begrotingsvergadering kunt u terugzien via de site van de gemeente. Trek daar wel ruim 7 uur voor uit.

https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/gemeenteraad_735

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights