Nieuws van de gemeente Tiel editie 12 mei 2017

Door Bert Leenders op donderdag 11 mei 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Parkeergarage binnenkort open.

Technisch gezien zou de parkeergarage nu open kunnen. Hij is helemaal klaar voor gebruik. Het wachten is nu nog op het verlenen van een certificaat voor de rookgasdetectie en ventilatie. Volker Wessels en de gemeente zijn daarbij afhankelijk van de instantie die het certificaat moet afgeven. Na de opening kunnen bezoekers ter kennismaking twee weken gratis gebruik maken van de garage. Wanneer die om zijn, moet er betaald worden en wordt de tijd waarop in het centrum voor het parkeren betaald moet worden opgerekt naar 22.00. Nu is dat met uitzondering van de koopavind nog tot 18.00 uur. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het bestraten en beplanten van de openbare ruimten rondom garage en cultuurcentrum. Het terrein rondom en tussen de bebouwing ziet er fraai uit. De stad krijgt er een mooie plek bij. Het zou jammer zijn wanneer een deel straks weer verwijderd moet worden voor de bouw van woningen en appartementen. De projectontwikkelaar heeft tot vijf jaar na oplevering van garage en cultuurgebouwen de mogelijkheid de daar geplande woningen en appartementen te bouwen.  

Mogelijkheden voor zwembad verkend

In opdracht van de raad heeft het college de mogelijkheid laten onderzoeken om marktpartijen het zwembad los van de gemeente te laten exploiteren. De raad hoopte dat de uitslag van het onderzoek uitzicht zou bieden op het behoud van het zembad zonder dat dit de gemeente in de toekomst nog geld kost. Die hoop is ijdel. Ook bij een verdere privatisering zal de gemeente jaarlijks in de buidel moeten blijven tasten. Het woord is nu weer aan de raad. Die kan volgens het college kiezen uit vier alternatieven. De meest vergaande is het sluiten van zwembad, waardoor Tielenaren en andere gebruikers van het zwembad een flink stuk zullen moeten reizen om overdekt en bewaakt te kunnen zwemmen. Andere mogelijkheden zijn het huidige zwembad renoveren en een stukje uitbreiden; het zwembad afbreken en een nieuw beter maar niettemin sober zwembad bouwen op de huidige lokatie of op dezelfde plaats van het huidige zwembad een nieuw voor het publiek veel attractiever zwembad bouwen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en besluiten van deze voor de stad en regio belangrijke voorziening.

Drie alternatieven over voor dijkversterking

Door organisaties en particulieren zijn er achttien ideeën aangedragen om het dijkvak vanaf het inundatiekanaal tot Waardenburg te versterken. De matige kwaliteit van de dijken in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling maken deze versterking onontkoombaar. De stuurgroep dijkverzwaring Tiel – Waardenburg, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van  de gemeente Tiel, de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben uit achttien alternatieven drie mogelijkheden gekozen die verder onderzocht gaan worden. Het gaat daarbij om het dijkvak tussen Tiel en Waardenburg vanaf het inundatiekanaal in Tiel. Deze kansrijke mogelijkheden zijn:

1. Alleen de dijken versterken

2. De dijken wel versterken maar wat minder hoog maken in combinatie met de binnendijkse rivierverruiming in de vorm van een hoogwatergeul achter de dorpen Varik en Heesselt langs.

3. Als twee maar dan in plaats van de hoogwatergeul de rivierbedding en de doorstroming buitendijkse verbeteren door middel van geulen. Dit kan worden gecombineerd met andere helpende maatregelen zoals het verwijderen van obstakels en op enkele plekken de dijk een klein stukje terugleggen.

Het college is akoord met de conclusies van de stuurgroep die vermeld staan in de notitie: “Kansrijke Oplossingsrichtingen dijkversterking Tiel – Waardenburg en rivierverruiming Varik – Heesselt” met als belangrijkste deze drie opties, die verder worden uitgewerkt. Agelopen dinsdag hebben de provincie en het waterschap de leden van de commissie ruimte bijgepraat over de plannen en de verdere procedure. Inwoners van Tiel die meer willen weten over de drie plannen en de verdere procedure en aanpak kunnen de inloopavond in Toevershof in Varik bezoeken. Die op 17 mei vanaf 19.00 uur. Elk half uur is daar dan een presentatie van het ingenieursburo. Meer informatie treft u op www.ateliervarik.nl. Het bezoekadres van het atelier is Keizerstraat 4 in Varik.

Startnotities regionale samenwerking

De regio blijft sleutelen aan de organisatievorm en aandachtspunten die regionaal aan de orde moeten komen. In dat kader zijn er drie startnotities gemaakt. Het college stelt de raad voor in te stemmen met notities over de onderwerpen mobiliteit en groene groei. Het college is niet enthousiast over het aan de slag gaan met de derde notitie met het onderwerp Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierengebied. Het college is van oordeel dat de plannen in deze notitie te duur zij en een te groot beslag leggen op het ambtelijk apparaat. Wanneer alle regiogemeenten hun oordeel over de drie startnotities gegeven hebben, komen wij inhoudelijk op dit onderwerp terug.

Parkeerplaatsen electrische voertuigen

Het college heeft voor het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen (oplaadpunten) op parkeerplaatsen in en rond de binnenstad de volgende criteria opgesteld:

· Op alle parkeerterreinen in en rond de binnenstad is minimaal één openbaar oplaadpunt aanwezig

· We leggen extra oplaadpunten aan als de bestaande oplaadpunten gedurende een maand meer dan de helft van de tijd in gebruik zijn, en wel op de volgende tijden: maandag t/m zaterdag tussen 8:00 uur en 22:00 uur en op koopzondagen tussen 12:00 uur en 17:00 uur

· Bewoners en ondernemers in de binnenstad krijgen – op verzoek – de keuze tussen een oplaadpunt op één van de parkeerterreinen rond de binnenstad of een exclusief oplaadpunt bij hun woon- of werkadres buiten de winkelopeningstijden

· We melden ons aan als deelnemer in de concessieverlening door de provincies Gelderland en Overijssel voor het plaatsen van laadpalen

Zonnepanelen op dak Agnietenhof

Als de raad er mee instemt komen er 200 zonnepanelen op het dak van de Agnietenhof. Die kosten bij elkaar 53.500 euro. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente.

Verbeteren jeugdzorg door samenwerking

De uitvoering van de jeugdzorg in Nederland is te vaak negatief in het nieuws. De gemeente wil samen met het onderwijs en de jeugdzorg gaan samenwerken om eventuele problemen eerder te signaleren, ouders er dan sneller en beter bij betrekken en de tijd tussen signalering en het starten van ondersteuning en begeleiding te verkorten. Vanuit de gemeente nemen de wijkteams jeugd / leerplicht deel aan  een proef.

Gunstige cijfers; maar nog altijd groot aantal vroegtijdige schoolverlaters.

Landelijk stopte in het schooljaar 2015 – 2016 1,7% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs hun opleiding zonder een zogenaamde startkwalificatie. De 22.105 scholieren in de regio Rivierenland scoren wat beter. Van hen verlieten 310 leerlingen, dat is 1,4 % het onderwijs vroegtijdig. Daarvan kwamen er 79 uit Tiel. De regio scoort relatief gunstig, maar geven geen aanleiding om op de lauweren te gaan rusten.

Stichting dierenpark Tiel

De stichting krijgt een eenmalige subsidie van 14.783 euro. Het huidige bestuur heeft bij de gemeenteraad een oproep gedaan om meer geld. Er is oa achterstallig onderhoud.

Wetland en OphemertsedijkWetland en OphemertsedijkLaadpaal Oude HavenLaadpaal Oude HavenAgnietenhof waarop zonnepanelen komenAgnietenhof waarop zonnepanelen komenDierenpark aan de Nieuwe TielsewegDierenpark aan de Nieuwe Tielseweg

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights