Woningbouw en scholen op voormalig veilingterrein Tiel

Het college heeft concrete plannen om het veilingterrein bij het station te benutten voor de bouw van scholen en woningen. Die bebouwing moet een hoogwaardige entree worden voor bezoekers die met het openbaar vervoer naar Tiel komen. Aan de plannen wordt hard gewerkt. De uitvoering gaat nog wel even duren en zal waarschijnlijk fasegewijs gebeuren.

Het gebied

Voor alsnog beperkt het plan zich tot het gebied dat omgeven wordt door Papesteeg, Spoorstraat, Stationstraat, Stationsplein en mr. Thorbeckestraat. De gemeente kijkt echter ook begerig naar het terrein ten westen van de Spoorstraat. Ze is of gaat in gesprek met de twee eigenaren van de bedrijven die daar gevestigd zijn. (Van Kempen Koeltechniek en Plein 12).

 

 

 

ROC en VMBO-afdeling van Linge college samen?

Eerder meldden wij dat er al een onderzoek loopt naar nieuwbouw voor het ROC Rivor en de vmbo afdeling van het Lingecollege op een deel van het veilingterrein. Het ROC is nu gehuisvest aan de Bachstraat, de Franklinstraat, Voor de Kijkuit en de Gijsbert Stoutweg. De vmbo afdeling van het Lingecollege ligt aan de Teisterbantlaan. Beide onderwijsorganisaties zitten deels in gedateerde gebouwen die niet (helemaal) voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van onderwijs en duurzaamheid. Praktisch biedt het plan uit een oogpunt van gezamenlijk gebruik van kennis, machines en gereedschappen en de gunstige ligging vlak bij het station veel voordelen.

De realisering van nieuwbouw op één terrein is lastig omdat de opleidingsinstituten op verschillende wijze gefinancierd en bestuurd worden.

Woningen

De te bouwen woningen moeten volgens de nog niet uitgewerkte plannen aantrekkelijk zijn voor de midden en hogere inkomens. Er zullen zowel grondgebonden woningen (woning op straatniveau) als appartementen komen. Daarmee wordt een stukje invulling gegeven aan het beleid van de gemeente om meer koopkrachtige nieuwe inwoners aan de gemeente te binden.

Tijdpad

Reken er niet op dat er de eerstkomende jaren al gebouwd gaat worden. De planvorming vergt de nodige tijd. De grond is van vijf verschillende eigenaren en tientallen gebruikers zullen moeten verhuizen naar een andere locatie. Dat zijn vaak lastige en langdurige processen voor de gemeente. Ook archeologisch en ander onderzoek vergt tijd. Het feit dat een deel van de grond vervuild is , zal de snelheid ook niet bevorderen. Uit de eerste contacten blijkt dat de grondeigenaren bereid zijn om constructief mee te denken. De plannen betekenen mogelijk een verhuizing voor de drukste nonfoodwinkel van Tiel, Secunda en de vrije markt Tiel en de Alibaba Bazaar. Ook de diverse huurders van de vroegere koelhuizen van de veiling zullen elders ruimte moeten zien te vinden.

Oordeel Provincie

De provincie staat achter de plannen om dit weinig representatieve maar strategisch gelegen stukje Tiel vlakbij het winkelcentrum, openbaar vervoer en Ziekenhuis en een redelijke verbinding richting de A15 beter te benutten en daarmee de stad een aantrekkelijke entree te bezorgen vanuit het station. Dat verhoogt de kansen van de financiële haalbaarheid. Want Tiel zit zoals bekend niet ruim bij kas. Omdat de financiering een heikel punt is zal het hele project mogelijk opgeknipt worden in deelprojecten die gespreid over een aantal jaren uitgevoerd zullen worden. Dat was overigens altijd al de bedoeling.

Infrastructuur

Het jaren geleden veel besproken plan om de Teisterbantlaan door te trekken onder het spoor richting ziekenhuis is van de baan. Plannen voor een fietstunneltje staan nog op het lijstje van te onderzoeken mogelijkheden. Prorail wil graag af van het veelvuldig gebruik van de oostelijke stationstoegang door fietsers om het spoor te passeren. De ooit in een mobiliteitsvisie genoemde verbindingsweg tussen Tiel-West en Tiel-Oost / oostelijke stadsentree lang de zuidzijde van het spoor is nog niet in beeld. De mobiliteits aandacht van de gemeente is de laatste tijd wat verschoven van de auto naar de fiets.

Commissie enthousiast

De leden van de Commissie Ruimte die dinsdag 4 februari door de projectambtenaar van de gemeente bijgepraat werden over de plannen reageerden enthousiast op het aanpakken van dit toch wel een beetje troosteloos centraal gelegen deel van de stad. Ook het idee om in de buurt elementen op te nemen die verwijzen naar het verhandelen van fruit uit de streek werd gewaardeerd. De leden gaven het college een aantal tips, attentiepunten en wensen mee. Verschillende partijen drongen aan op het snel zetten van stappen.

Adviesbureau

Voor het gebiedsontwikkelingsplan, de eerste stap van het project, heeft de gemeente de hulp ingeroepen van het adviesbureau Overmorgen. Overmorgen is een bureau dat volgens de eigen website werkt aan een duurzame leefwereld met een integrale aanpak op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en energietransitie. Het bureau betrekt naast de gemeente de verschillende grondeigenaren en gebruikers van het terrein bij het opstellen van een gebiedsvisie. Daarbij is het mogelijk dat sommige gebouwen blijven bestaan en niet alle ondernemers hun heil elders zullen moeten zoeken. Dit jaar moet de gebiedsvisie gereed komen inclusief een uitvoeringsparagraaf.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights