Nieuws van en over de gemeente Tiel en de regio: editie 26 februari 2020

In deze editie hebben we een aantal recente nieuwtjes en ontwikkelingen geselecteerd die allemaal een regionaal karakter hebben.

Uitvoering verbetering van het dijktraject Tiel – Waardenburg wordt volgens schema uitgevoerd.

De polder heeft geen geld en ook de stikstofproblematiek en met Pfas besmette grond leiden er toe dat de dijkverzwaring wordt uitgesteld.’ Dat hardnekkige gerucht was voor de VVD-afdeling West Betuwe aanleiding om een bijeenkomst te beleggen in Huis op Hemert.

Doel was om de provincie en het Waterschap Rivierenland te overtuigen van nut en noodzaak van een snelle dijkverbetering. De partij wil een herhaling van 1995 uitsluiten. Die por bleek overbodig. Gedeputeerde Jan Markink en Hennie Roorda, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland lieten er geen twijfel over bestaan. In 2021 gaat de schop de grond in. Roorda: “We hebben voldoende geld voor de uitvoering van dit tracé gereserveerd. Het Waterschap betaalt slechts 10 % van de totale kosten. De Rijksoverheid neemt de helft voor zijn rekening en alle waterschappen gezamenlijk leggen de overige 40 % op tafel. Dat geld is beschikbaar. De stikstofproblematiek speelt geen belangrijke rol. De eenmalige extra uitstoot door de aanlegwerkzaamheden, die overigens gering is, kunnen we compenseren met het planten van wat extra bomen”.

Ook Markink zag geen problemen. Beide bestuurders demonstreerden dat met het steken van een schop in een kruiwagen met zand en door op een kaart de maand te schrijven wanneer zij verwachten dat de werkzaamheden zullen starten. Hier verschilden de bestuurders nauwelijks van mening. Roorda hield het op zomer 2021. Markink was een beetje voorzichtiger en noteerde het derde kwartaal van 2021.

De relatieve zekerheid van een uitvoering volgens het oorspronkelijke schema maakte de avond niet overbodig. Tal van vragen kwamen aan de orde en werden geruststellend beantwoord. Een milieu vriendelijke en goed ingepaste uitvoering en de organisatie van de inspraak van de inwoners waren daarbij belangrijke thema’s. De presentatie van de avond was bij Kees Kruitwagen in goede handen.

Het versterken van het dijkvak van de Waalkade tot het Inundatiekanaal staat voor 2022 gepland om mee te beginnen.

Kentalis voor passend onderwijs krijgt in basisschool De Regenboog in Tiel Oost een zogenaamde school in school.

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, kunnen bij Kentalis passend onderwijs volgen. De organisatie, die zich hier in gespecialiseerd heeft, kent hiervoor scholen in heel Nederland. In Tiel biedt Kentalis al langer vroegbehandeling aan kinderen tot vijf jaar. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat Kentalis dit onderwijs centraal aanbieden voor de groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Dit gaat gebeuren in het schoolgebouw van Basischool De Regenboog. Kentalis krijgt daar een zogenaamde school in school. In totaal gaat het naar schatting om 30 à 35 kinderen uit de regio, waarvan er een vijftiental in de gemeente Tiel wonen. Na groep 4 kunnen de kinderen de rest van de basischooljaren gewoon basisschoolonderwijs volgen in de school van hun keuze. De gemeente Tiel neemt de kosten van aanpassing van De Regenboog voor zijn rekening. Het gaat om 125.000 euro.

Gemeente Buren: Geen flirt met Tiel

Nadat het vorige college uit elkaar viel, heeft Buren een nieuw college en een nieuw coalitieakkoord. Opmerkelijk maar niet verrassend is het punt in dit akkoord dat Buren zelfstandig wil blijven. De pogingen van de Tielse gemeenteraadsfractie van D66 om gesprekken over meer samenwerking en misschien wel een fusie tussen de beide gemeenten te komen kunnen daardoor voorlopig in de ijskast. D66 was op dat punt trouwens een roepende in de woestijn binnen de Tielse gemeenteraad.

Beleidsplan Werkzaak

De gemeenteraad van Tiel heeft nogal wat bedenkingen bij het meerjaren beleidsplan van Werkzaak voor de jaren 2020 – 2023. Deze worden in een zogenaamde zienswijze aan Werkzaak medegedeeld. De raad vindt dat Werkzaak zich vooral moet richten op hun kerntaak en niet zelf te veel stappen moet zetten op het terrein van het welzijn van de leden van de doelgroep. Ook mist men een financiële onderbouwing van de doelen en een aanpak om de kosten te beheersen. Daarnaast mist de raad onder meer een concrete omschrijving van wat Werkzaak precies in 2023 wil bereiken op de omschreven gebieden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights