Toegang tot Tiel slibt dicht; derde ontsluitingsweg Passewaaij kan niet langer wachten

In 2008 heeft de gemeenteraad geconcludeerd dat een derde ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij in de westelijke richting noodzakelijk was. Het idee was toen om snel met de voorbereidingen te starten en binnen enkele jaren met de aanleg te beginnen. Tegen het plan hadden de inwoners van Wadenoijen toen ernstige bezwaren. Agrariërs vreesden dat hun percelen in twee delen opgesplitst zouden worden door de geplande weg. Als gevolg van de kredietcrises en het instorten van de woningmarkt verdwenen de bouwplannen voor de buurten 9,10 en 11 en daarmee de plannen voor een derde uitvalsweg voor Passewaaij in de diepvries. .

Ondertussen zijn we 10 jaar verder en is de economie uit het dal gekomen en de woningmarkt flink hersteld. Daardoor wordt er weer gedacht aan woningbouw in de genoemde buurten. Los daarvan zijn er ondertussen elders in Passewaaij en in de stad flink wat woningen bij gebouwd en staan er los van het bouwen in de buurten 9,10 en 11 nog honderden nieuwe woningen in de stad op stapel.

Filevorming

Het gevolg van de gerealiseerde woningbouw en de aangetrokken economie is dat de westelijke entree van Tiel het verkeer tijdens de spits nu al moeilijk aan kan. Dagelijks is het vanaf de Nieuwe Tielseweg naar de oprit van de A15 en omgekeerd langzaam rijden en regelmatig stilstaan. Vooral het verkeer dat uit Passewaaij via de Berenkuilrotonde naar de A15 moet, heeft hier flinke hinder van. Ook het verkeer binnen de wijk Passewaaij begint last te krijgen van de trage doorstroming op de Schaarsdijkweg en de J.M. den Uyllaan.

Bovendien blijkt tijdens de spits dat op de A15 het wegvak Tiel-West –Wadenoijen het verkeer nauwelijks aankan. Een van de gevolgen is een toenemend sluipverkeer door Wadenoijen.

Wil de stad toegankelijk blijven en aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers dan zijn goede verkeersverbindingen van levensbelang. Het ontwikkelen van de wijken 9,10 en 11 lijkt zonder snelle goede verbindings- en uitvalwegen vragen om grote verkeersproblemen en ontevredenheid bij de huidige en toekomstige bewoners.

Derde uitvalsweg noodzakelijk

Daarom wil het college de haalbaarheid van de aanleg van een westelijke uitvalsweg opnieuw op de agenda zetten. Het college baseert zich daarbij mede op een in 2018 gehouden onderzoek naar de huidige en verwachte verkeersdrukte op de Tielse hoofdverkeerswegen. In 2020 moet dat onderzoek starten. Tijdens de behandeling van het voorstel in de commissie ruimte was iedereen het er over eens dat de derde ontsluitingsweg er moet komen. Die zou moeten aansluiten op de huidige oprit bij Wadenoijen of Est .

Onderzoek gaat lang duren en kost veel

Het onderzoek moet zich richten op de landschappelijke inpassing, de nodige infrastructurele werken, de gevolgen en mogelijkheden voor het buitengebied op het gebied van ontsluiting en de agrarische bedrijven, archeologische belemmeringen, het wegverkeerlawaai, de gevolgen voor de natuur en waterhuishouding en de herverkaveling van eigendommen. Daarnaast zal over de aanleg en de status van de westelijke ontsluitingsweg onderhandeld moeten worden met provincie en rijk en zal ook de gemeente West Betuwe bij het overleg en de studie betrokken moeten worden. Al met al een breed en diepgaand onderzoek dat jaren zal gaan vergen en veel geld zal gaan kosten. Voorlopig wordt een bedrag van 100 a 150.000 euro genoemd maar dat kan afhankelijk van wat met tegenkomt flink meer worden. De aan te leggen nieuwe ontsluitingsweg kan gunstig zijn voor de inwoners van Zennewijnen en Ophemert en de druk op de secundaire wegen in het westelijk deel van de gemeente West Betuwe verminderen. De inwoners van Wadenoijen hebben er baat bij doordat het sluipverkeer over de Lingedijk afneemt.

Er moet nog meer gebeuren

Tijdens de behandeling van het voorstel in de commissie ruimte om voor dit onderzoek in de perspectievennota, die in mei/juni van dit jaar behandeld wordt, geld te reserveren, bleek er raadsbrede steun. Wel waren er zorgen over de kosten van het onderzoek en daarna de kosten van uitvoering van dit megaproject. Dit te meer omdat de aanleg van een derde ontsluitingsweg niet voldoende is om de stad bereikbaar te houden. Daarvoor moeten er ook kostbare werkenzaamheden aan provinciale weg N 834 plaats vinden waaronder een reconstructie van de rotondes en een verbreding van het viaduct over de A15. Ook de aanleg van het ontbrekende stuk in de rondweg van Passewaaij zal het nodige gaan kosten. Ook deze weg is echter dringend nodig. Inwoners moeten al jaren onnodig omrijden en in geval van nood biedt de huidige verkeerssituatie te weinig mogelijkheden om de wijk snel te verlaten.

Mogelijk locatie voor het doortrekken van de rondweg Passewaaij tussen Reuchlinlaan en Weegbree via het Oesterpad.

 

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights