Wat staat er in het collegeakkoord

In het collegeakkoord vind je een flink aantal plannen waar al eerder toe besloten is maar die nog niet uitgevoerd zijn of nog nadere uitwerking behoeven. Denk daarbij aan de al jaren begeerde rondweg in Passewaaij, de derde ontsluitingsweg voor deze grootste Tielse wijk, het autoluw en aantrekkelijker inrichten van de winkelstraten en enkele andere straten binnen de grachtengordel. Op regionaal niveau lees je steun voor snelle fietsverbindingen, goed openbaar vervoer en onder meer een derde rijstrook voor de A15.

In het akkoord is de hand van GroenLinks duidelijk merkbaar. Tiel wordt na eerdere discussies een echte Global Goal gemeente. Ook in onderwerpen als het fietsvriendelijker maken van de gemeente, het omarmen van het snelle fietspadenverbindingsplan tussen de grote kernen in de regio en naar ’s Hertogenbosch en de aandacht voor duurzaamheid, vergroening, klimaatadaptatie, ecologisch beleid en alternatieve energieopwekking merk je de invloed van de partij.

Het netjes en schoonhouden van de gemeente krijgt veel aandacht. Zo staat de aanschaf van een tweede veegwagen voor fietspaden op de planning en het ontmoedigen van het plaatsen van afval naast de afvalcontainers. Ook de groenvoorziening krijgt meer aandacht. Er wordt doorgegaan met het achterstallig onderhoud van de wegen in te lopen.

Er worden concrete stappen gezet om Tiel fietsvriendelijker te maken. Dat gebeurt met name door de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren, knelpunten aan te pakken en de fietser fasegewijs meer ruimte te geven.

Het college is niet van plan om de parkeertarieven te verhogen. Ook de gemeentelijke belastingen zullen niet extra verhoogd worden.

Mooi klinkt ook het centraal stellen van de inwoner. Die moet meer betrokken worden en invloed krijgen bij veel wat er in de stad gebeurt. Om dat te bereiken worden experimenten opgezet. Het college wil een beetje af van de situatie dat de inwonerbetrokkenheid zich beperkt tot een klein groepje vaste deelnemers maar dat alle bevolkingsgroepen daarbij betrokken zijn.

Om de vele voorzieningen die Tiel kent op verschillende terreinen te behouden en waar mogelijk uit te bouwen moet Tiel groeien. Als streefgetal vinden we in het akkoord een inwoneraantal van 50.000. Daarvan moet een relatief groot deel van tot de midden of hogere klasse behoren. Zij moeten er door hun bestedingspatroon voor zorgen dat de gemeente het brede voorzieningen pakket in stand kan houden en toegang kan bieden voor de inwoners die minder te besteden hebben. Om die mensen naar Tiel te halen moet er veel gebouwd worden. Maar liefst 2000 nieuwe woningen is het streefgetal voor de komende vier jaar. Die woningen zullen gebouwd worden voor alle inkomensgroepen. Het verder verkameren van woningen voor internationale werknemers wordt tegengegaan. Daarvoor is wel de bouw van een of meer geklusterde woonvormen voor internationale werknemers noodzakelijk. Woningbouwregisseurs moeten er voor zorgen dat voorbereiding en uitvoering van bouwplannen vlot verloopt.

Het coalitieakkoord besteed veel aandacht aan de mensen die op het gebied van inkomen, ontwikkeling en meedoen een achterstand hebben. Zo wordt de bezuiniging op de individuele inkomenstoeslag teruggedraaid, is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl, laaggeletterdheid, een lage toegangsdrempel voor culturele voorzieningen en het wegwerken van onderwijsachterstanden.

Een belangrijk speerpunt is het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Daarvoor wordt het centrum vergroend, krijgen historische steegjes opknapbeurten en wordt de binnen stad autoluw. De Burense Poort krijgt een betere maar ook aantrekkelijker aansluiting op de binnenstad.

Tiel moet nog meer een gastvrije stad zijn, waar niet alleen de inwoners maar ook mensen van buiten graag naar toe komen. Daarom wordt er niet getornd aan bestaand beleid op het gebied van cultuur(historie) en worden er tandjes bij gezet. Het Flipje- en Streekmuseum krijgt de financiële ruimte om het museum opnieuw in te richten met vijf verhaallijnen als basis. Bezuinigingen op Appelpop en Fruitcorso worden teruggedraaid. Het zichtbaar maken van de rijke cultuurhistorie krijgt meer aandacht, er komt een blijvend bezoekers- en herinneringscentrum voor de tweede wereldoorlog in Tiel en de regio als thema.

Opnieuw staat het tot nu toe weinig succesvolle voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan op het programma. Bestrijden van (drugs)criminaliteit en cybercrime zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Voorlichtings- en bewustwordingsprogramma’s moeten inwoners, bedrijven en verenigingen weerbaarder maken tegen ondermijning en ander crimineel gedrag. De huidige vier coffeeshops worden verplaatst naar een zogenaamde Wietboulevard.

Om veel van de plannen te kunnen uitvoeren moet de gemeentelijke organisatie versterkt en uitgebreid worden. De gemeente moet klantgerichter worden en meer service bieden.

In het akkoord lezen we dat we na een aantal magere jaren een financieel gezonde gemeente zijn. Daarom worden bezuinigingen die afgesproken waren maar nog niet gerealiseerd teruggedraaid. Worden de gemeentelijke belastingen niet extra verhoogd en wordt conform het landelijke beleid bekeken of de OZB voor maatschappelijke en non-profit organisaties verlaagd kan worden.

In het coalitieakkoord is op basis van een ruwe berekening geconcludeerd dat in de jaren 2022 tot en met 2025 de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en er zelfs geld over schiet. In 2026 wordt een flink tekort voorzien. Maar daarover hoeven we ons volgens de coalitie geen zorgen te maken. Een aantal plannen zal om velerlei redenen niet in de voorgenomen periode uitgevoerd kunnen worden en men verwacht nog een forse uitkering van het industrieschap Medel.

Het bovenstaande is een summiere en incomplete samenvatting van het collegeakkoord. De volledige tekst (24 pagina’s) vindt U op de site van de gemeente Tiel.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights