Tiel heeft na ruim drie maanden informeren en formeren een nieuw coalitieakkoord

De partij van de Burgers, de PvdA, VVD en GroenLinks vormen met steun van ProTiel het nieuwe college. ‘Samen door …..Een krachtige toekomst voor Tiel’ is de naam van het coalitieakkoord dat deze partijen gaan uitvoeren.

Het klonk tijdens de presentatie in het Flipje en Streekmuseum op maandag 4 juli veelbelovend. Iedereen, dat waren bijna allemaal vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, straalde enthousiasme en eensgezindheid uit. Het coalitieakkoord was niet zoals in 2018 compleet dichtgetimmerd. Er was financiële ruimte voor de oppositie partijen om wensen toe te voegen en men wilde het vooral samen met de hele raad en de inwoners doen.

Formateur Ed Goossens vertelde dat de opdracht die Frank Groen en Carla Kreuk, lijsttrekkers van de grootste fractie in de gemeenteraad, de Partij van de Burgers hem gaven, luidde: “Verken zowel programmatisch als politiek de mogelijkheden die er zijn om tot een college en programma-akkoord te komen. Het moet een daadkrachtige en stabiele coalitie worden, die kan rekenen op een meerderheid in de raad en recht doet aan de verkiezingsuitslag.” Naast wat Goossens het motorblok noemde (PvdB, PvdA en ProTiel) werd gekozen voor de VVD en GroenLinks als deelnemende partijen. Het uittreden van een fractielid bij GroenLinks en het terugtrekken van de beoogd wethouder voor die partij zorgde voor enige vertraging. Goossens kijkt tevreden terug op zijn werk. “De individuele gesprekken met alle fractievertegenwoordigers gaven een goed inzicht in de gemeenschappelijke wensen en gevoeligheden tussen personen. Ze waren verhelderend, open, informeel en alle partijen waren constructief. Er ligt nu een akkoord op hoofdlijnen. Ik ben heel tevreden over de financiële paragraaf. Het akkoord is het begin van op een andere manier politiek bedrijven met meer pragmatisme en betrokkenheid. Het coalitieakkoord heeft een breed draagvlak in de raad dat biedt stabiliteit, het doet zo veel als mogelijk recht aan de verkiezingsuitslag, er is eenheid in verscheidenheid maar ik bespeur een gezonde chemie en openheid.”

Tijdens de raadsvergadering belichtte ieder van de coalitiepartijen een deel van de inhoud van het coalitieakkoord. In een apart artikel besteden we aandacht aan het akkoord. Zie hiervoor: https://detielenaar.nl/nieuws/2022/07/wat-staat-er-in-het-collegeakkoord/

Opvallend is dat de coalitie in dit akkoord veel accent legt op de samenwerking met alle raadsfracties en de inwoners. Mooie woorden maar best lastig bleek al tijdens de eerste raadsvergadering op 6 juli. Want daar merkte je nog weinig van een nieuw klimaat.

Zo wilde Elisa Derksen (Lokaal Liberaal Tiel) van VVD-voorman Wim van Baal horen hoe hij had kunnen instemmen met een aantal punten waar de VVD tot nog toe fel tegen was. Deze repliceerde met: “In een coalitie is het nu eenmaal geven en nemen”. Derksen had liever gezien dat de nieuwe coalitie wat minder ambitieus was en de sterke verhoging van de OZB in de vorige raadsperiode (deels) had teruggedraaid. Dat vonden overigens meer oppositiepartijen. Derksen miste ook een spaarplan voor de derde ontsluitingsweg, die meer dan dertig miljoen kan gaan kosten. “Die reservering nemen we alsnog op in de begroting voor 2023 en volgende jaren”, beloofde de coalitie in een latere reactie. Derksen vond alle plannen voor Tiels grootste wijk, Passewaaij, te vaag. Zij wenste een concreet stappenplan voor de woningbouw, de rondweg en de derde ontsluitingsweg.

Ilze van Roozendaal (Forum voor Democratie) berekende dat gelet op de verkiezingsdeelname slechts 21% van de inwoners op de huidige coalitiepartijen had gestemd, dat was weinig representatief. Ze had van het samendoen van de coalitie nog niets gemerkt. Het toezenden van het coalitieakkoord in concept aan de oppositiepartijen met de mogelijkheid om er in dat stadium op te reageren zou een goede stap geweest zijn. De hoofdlijnen van het akkoord stonden nu vast en daar viel niet aan te tornen. Ze had in plaats van samenwerking met de oppositie liever een raadsbrede coalitie gezien. In het coalitieakkoord miste zij aandacht voor de dorpen en constateerde dat er in de coalitiepartijen geen enkele vertegenwoordiger van de dorpen te vinden was. Zij vond dat de coalitie zich eenzijdig richtte op sport om de inwoners in beweging te krijgen. Zij had liever een bredere aanpak voor een gezonde leefomgeving gezien. Ze was tegen het toetreden van Tiel tot de kring van Global Goal Gemeenten en keerde zich tegen de passage in het coalitieakkoord over bouwen van woonruimte voor vluchtelingen en statushouders.

Martin Koning (ChristenUnie) was redelijk tevreden over het coalitieakkoord en de daarin uitgestoken hand naar alle fracties. Hij hoopte dat daar in de praktijk wat van terecht kwam. Hij vond in het coalitieakkoord veel terug waar zijn partij al jaren voor pleitte. Hij miste een opsomming van wat Tiel voor de regio gaat doen.

Ook Ünal Sözen (Krachtig Tiel) was tevreden over het coalitieakkoord. “Mooier kun je het niet maken” Wel vroeg hij zich af of we nou echt wel een vijfde wethouder nodig hadden. Ook Sözen had liever een verlaging van de lasten voor iedereen gezien en pleitte voor sparen voor de grote uitgaven die onvermijdelijk waren. Hij las veel intenties in het akkoord maar weinig concrete plannen. Een tweede veegwagen vond hij niet nodig. Hij mistte op veel punten een goede financiële onderbouwing.

Hubertien Stultiens (D66) had van samen doen tijdens de formatieperiode weinig gemerkt. Dat wel doen had een mooie start kunnen zijn van het nieuwe beleid. Niettemin was ze blij met het akkoord en de daarin aangekondigde nieuwe bestuurscultuur. “Laten we er deze vergadering mee beginnen.” Stultiens had zorgen over het flinke tekort in 2026. Zij pleitte er voor om de jaren daarvoor minder uit te geven. Ook bij de noodzaak van een vijfde wethouder zette zij evenals een aantal andere partijen een vraagteken. Het was D66 opgevallen dat er in het akkoord onevenredig veel aandacht en geld naar het stadscentrum ging. “Wat deed het college voor de overige wijken en buurten?” Ook miste Stultiens op tal van punten een concrete invulling van de beleidsplannen en stelde er verschillende vragen over.

Ook Yvonne Son-Stolk (CDA) was redelijk tevreden over het gepresenteerde akkoord. “Het is zeer ambitieus”. Ze vond het jammer dat er voor de formatie al geen ideeën opgehaald waren bij de bevolking en organisaties. Dat zou goed gepast hebben in de nieuwe aanpak van de coalitie. Ze stelde evenals meerdere partijen vraagtekens bij de aanschaf van een tweede veegwagen. In de coalitieplannen miste zij aandacht voor de dorpen en de groeiende groep senioren. Voor die senioren moest meer gebeuren dan passende woningen bouwen. Zij adviseerde in het algemeen minder te onderzoeken maar problemen aan te pakken en op te lossen. Goede voorbeelden in het land voor de problemen in Tiel waren er te over. Ze miste weinig concrete voorstellen op het gebied van duurzaamheid. Tiel had daar al een flinke achterstand in opgelopen. Zij hield een pleidooi om de communicatie van gemeentewege richting bewoners minder ambtelijk en begrijpelijker te maken. Het CDA had veel bezwaar tegen de benaming wietboulevard voor de plaats waar de coffeeshops straks komen. Die was veel te uitnodigend. De coalitie zou zich meer moeten inzetten om het forse drugsgebruik in Tiel te verminderen.

Voordat de woordvoerders van de coalitie reageerden op de vele opmerkingen en suggesties benadrukte burgemeester Beenakker dat het nu vooral ging om het programma-akkoord te presenteren. Uitvoerige bespreking kwam later, bijvoorbeeld bij de begroting voor 2023.

Reacties coalitie

Tijdens de reactietermijn voor de coalitiepartijen bedankte coalitieleider Wim de Boer (PvdB) de fracties voor hun kritische opmerkingen en suggesties. “We nemen die serieus”. Hij kondigde aan dat er vanaf 2023 geld gereserveerd wordt in de begroting voor de ontsluitingsweg en dat een tweede veegwagen nodig was wegens gebrek aan beroepsmensen om de gemeente schoon te houden. Wim van Baal betoogde nogmaals dat het nu voorziene tekort in 2026 geen problemen zou geven. Zo nodig was dan de weerstandsreserve meer dan voldoende om daar uit te putten. Op de vele hierboven genoemde en niet genoemde suggesties, wensen en punten van kritiek werd door de coalitie tijdens de raadsvergadering verder niet ingegaan.

Beëdiging wethouders

Tot slot werden de vijf wethouders beëdigd. De wethouders Kreuk-Wildeman en Groen beginnen aan hun tweede termijn. Verbeek, Dijkstra en Spil zijn nieuw. Dave Verbeek (PvdA) is inwoner van Tiel, Erica Spil (Groen Links) en Remco Dijkstra wonen elders en kregen ontheffing van de verplichting om in Tiel te wonen. Alle wethouders hebben een volledige taakomvang met uitzondering van mevrouw Spil (0,7).

Nieuwe raadsleden

Door de herbenoeming van de twee PvdB-wethouders kwamen er twee raadszetels bij de PvdB vakant. De vervulling hiervan betekende de terugkeer in de gemeenteraad van Monique Schoots en Toos Vosselman.

Moties

Een motie van D66 om het verhoogde bedrag van het mantelzorgcompliment (wordt 90 euro) niet in de vorm van Flippaspunten uit te keren werd door een unanieme coalitie zonder toelichting verworpen.

Een motie van de Christen-Unie, om snel wat te doen aan de slechte staat van sommige dorps- en buurthuizen werd aangehouden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights