Vijf oppositie partijen komen in Tiel met alternatieve begroting

Alle politieke partijen in Tiel vinden het niet te vermijden dat de gemeente fors moet bezuinigen en lasten moet verhogen. De stijgende kosten voor jeugdzorg, het sociaal domein en de tegenvallende uitkeringen van de rijksoverheid richting gemeente maken dit noodzakelijk. Dat in deze situatie het college tegelijkertijd door wil gaan met forse investeringen en het ambtelijk apparaat flink wil uitbreiden kan echter niet op steun rekenen van de vijf van de zes oppositiepartijen. D66, CDA, Christen-Unie, GroenLinks en ProTiel vinden dat het college de verkeerde keuzes maakt en komen met een alternatieve begroting.

Een van de opstellers van de tegenbegroting, D66 voorman Ton Zuidema: “Het college komt wanneer de bezuinigingsvoorstellen doorgaan met pijnlijke bezuinigingen en tegelijkertijd met forse investeringen in de binnenstad. Daarnaast is een forse uitbreiding van de gemeentelijke personeelsformatie opgenomen. Wij, vijf van de zes oppositiepartijen, kiezen er voor om te wachten met nieuwe investeringen en uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dan hoeft er minder bezuinigd te worden op thema’s die de leefbaarheid van de samenleving aantasten. Ook wij zijn voor een aantrekkelijke binnenstad maar vinden dat het nu beter is daar pas later een besluit over te nemen. Dan is meer bekend over de ontwikkelingen van het koopgedrag en welke conclusies daaruit getrokken moeten worden. Bovendien kunnen we besluiten op basis van een doortimmerd plan. Dat is er nu nog niet. Het houdt ook in dat we met het vervangen van de riolering in enkele straten binnen de gracht even wachten om het eventuele gebruik van meekoppelkansen niet verloren te laten gaan. Ook wij zijn voor een autoluwe binnenstad. Maar daar moet je met een lege portemonnee en op een moment dat onduidelijk is hoe ernstig de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis zullen zijn, geen miljoenen voor gaan investeren.

Heel Tiel moet niet jarenlang meebetalen aan het opknappen van een paar straten

We kiezen ook voor een alternatief, omdat we gezamenlijk vinden dat je zeker op dit moment er niet voor kunt kiezen dat inwoners jarenlang gaan meebetalen aan het opknappen van een paar woonstraten in de binnenstad. De oppositiepartijen kiezen daarom voor een afsluiting van de binnenstad met borden en camera’s. Die camera’s kunnen auto’s die geen toestemming hebben om het autoluwe gebied binnen te gaan, registreren. Ook het verder ‘opleuken’ van de binnenstad plaatsen de partijen in de wachtkamer. Door het uitbreidingsplan van het college van het managementteam gaat ook een streep. Het college begroot in totaal in 2021 405.000 euro en vanaf 2022 605.000 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. De oppositie brengt dit terug naar 53.000 euro per jaar die besteed moet worden aan het vergroten van de veiligheid. Ook het aantrekken van mensen om de stad te promoten (46.000) kan naar het oordeel van de vijf oppositiepartijen nog wel even wachten.“

Minder bezuinigen

De oppositiepartijen willen met het vrijkomende geld de verlaging van de gemeentelijke subsidie voor de grote evenementen ongedaan maken, het budget voor het mantelzorgcompliment niet verlagen en ook het voorstel om het totale budget van de subsidies voor de verenigingen niet verlagen. Andere voorgenomen bezuinigingen in het college voorstel die sneuvelen zijn: het aantal wijkregisseurs terugbrengen van vier naar drie, de bezuinigen op de wijkbudgetten en het bezuinigen op het versterken van de cultuurhistorische verblijfskwaliteit van het centrum. Voor de volgende raadsperiode achten de partijen een college dat bestaat uit drie wethouders voldoende. (levert 105.000 euro aan besparing op).

1,7 miljoen moet nog in jaarrekening verwerkt worden 

Zuidema tot slot: “Het laatste nieuws is dat Tiel er niet aan ontkomt om de 1,7 miljoen voor de overdracht van de stortplaats van Avri aan de provincie te betalen. Dat bedrag zal alsnog in de jaarrekening van 2020 als verplichting moeten worden opgenomen.”

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights