Samenvatting van de bijdragen van de insprekers tijdens de speciale vergadering van de gemeenteraad van 10 november 2020

Aan de vooravond van de behandeling van de programmabegroting op woensdag 11 november was er gelegenheid voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties om hun mening te geven over voor hen belangrijke punten in de begroting. Particulieren namen de gelegenheid niet te baat, acht vertegenwoordigers van organisaties wel.

De rij van acht insprekers werd geopend door een van de leden van het buurtpreventieteam van de Acquoylaan en omliggende straten in Tiel West, Edward Bary. Hij hield een warm pleidooi om niet te bezuinigen op de wijkbudgetten en niet te tornen aan het aantal wijkregisseurs. De wijkregisseurs waren voor de verschillende buurten en dorpen van onschatbare waarde.

De voorzitter van Stichting 4-Stromenland, organisator van het fruitcorso, Laurens Verspuij stelde dat met wat minder subsidie te leven was. Maar de combinatie minder subsidie en tegelijkertijd allerlei diensten en taken die de gemeente tot nog toe verrichtte naar de organisator van het corso toeschuiven was te veel van het goede. De 2000 vrijwilligers deden al ongelooflijk veel en daar kon niet meer van gevraagd worden. Hij herinnerde de raadsleden er aan dat er al een reeks van jaren afspraken gemaakt waren over het beperken van de kosten van de gemeente voor de grote evenementen maar dat keer op keer bleek dat de afspraken niet te realiseren waren. Verspuij suggereerde dat de gemeente zelf wellicht kon besparen op de uitgaven die zij nu deed door een andere aanpak of organisatie. Verspuij antwoordde op een vraag van raadslid Wim van Baal dat hij in een gesprek met raadsleden best inzage wilde geven in de inkomsten en uitgaven van het corsobestuur maar dat hij de stukken vanwege de privacy van verschillende partijen niet wilde rondsturen.

Het pleidooi van Kees van Keulen, voorzitter van de Stichting Muziekstad Tiel, kwam in veel opzichten overeen met het pleidooi van de zijde van het fruitcorso. Appelpop had de laatste jaren al twee ton moeten bezuinigen op het totale budget en zag zonder de kwaliteit van het programma geweld aan te doen geen mogelijkheden nog meer te bezuinigen. Hij vreesde dat door het faillissement van enkele dienstverleners en verhuurders dat Appelpop voor verschillende diensten voortaan mogelijk meer zou moeten betalen. Ook hij suggereerde dat de gemeente wellicht wat kon bezuinigen door de diensten die ze voor Appelpop verzorgde doelmatiger te organiseren en of in te kopen. Hij wees er op dat de gemeente door het niet doorgaan van de evenementen veel begroot geld niet hoefde uit te geven. Wanneer met dat bespaarde geld een potje voor de komende jaren gevormd zou worden was bezuinigen de eerste jaren niet nodig.

Annemieke Broekhuis pleitte als lid van de WMO-raad een lans voor het niet bezuinigen op het gesubsidieerde vervoer voor mensen die als gevolg van ziekte of een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Het betrof veelal mensen met een bescheiden inkomen. Omdat er 800 actieve gebruikers zijn van de vervoersregeling vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en er 60.000 euro aan bezuinigingen voorgesteld worden in de begroting komt dit neer op 75 euro per persoon per jaar. Dat is voor mensen die toch al voor hoge uitgaven staan als gevolg van hun gezondheidsprobleem en niet zelden een bescheiden inkomen hebben een fors bedrag.

De voorzitter van de Teerling, de Tielse Jeu de Boulesvereniging, Ed Roelofs betoogde dat zijn vereniging door het wegvallen van de waarderingssubsidies hard getroffen werd. De vijf a zes honderd euro die daardoor ieder jaar binnenkwam was voor een vereniging met 100 leden een heel bedrag. Hij pleitte ook voor het niet of minder bezuinigen op sportsubsidies. De gemeente propageerde het sporten maar liet de verenigingen in de steek, terwijl er voor andere sportzaken moeiteloos veel geld beschikbaar werd gesteld. Hij wees daarbij op de bouw van het nieuwe zwembad en het opknappen van het Cruyff Court, terwijl er voor subsidies voor noodzakelijke uitbreiding of vernieuwing van verenigingsaccommodaties geen subsidie verleend werd.

Het nieuwe bestuurslid Guus Werinussa van Bua Hatti, een stichting van en voor de Molukse gemeenschap in Tiel vond een bezuiniging op de subsidie van 30 % op het budget van de vereniging veel te veel. Te veel in vergelijking met de korting die op andere organisaties toegepast werd, maar ook omdat essentiële activiteiten van de stichting dan in gevaar komen. Als voorbeeld noemde hij dat de opbouwwerker, de enige betaalde kracht, niet meer betaald kon worden. Uitvoerig schetste hij het belang van de vereniging voor de Molukse gemeenschap en gaf een overzicht van wat vrijwilligers nu allemaal al deden.

Peter Schaap, algemeen directeur van het Lingecollege, kwam pleitten voor behoud van het sportveld bij de vestiging van het Lingecollege aan de Heiligestraat. De gemeente Tiel is daar eigenaar van en wil de helft van het terrein verkopen om dat een andere bestemming te geven. Schaap vond dit een slecht idee. Het sportveld is gedurende lente en zomer het drukst gebruikte sportveld van Tiel. Naast de leerlingen van Havo en VWO maken ook leerlingen van de andere afdelingen van het Lingecollege en andere scholen er gebruik van. Het sportveld levert een belangrijke bijdrage aan het beleid van de gemeente om de Tielenaren meer te laten bewegen. Daardoor kunnen de leerlingen kennis maken met verschillende buitensporten en worden zij gemotiveerd om een van deze sporten daadwerkelijk te gaan beoefenen. Door de verkoop van het oude jaren dertig gebouw raakt het Lingecollege bij de locatie Heiligestraat toch al veel grond kwijt. Daardoor moet het sportveld verkleind worden met een lange strook om met auto’s en fietsen de betreffende parkeerplaatsen op een veilige manier te bereiken. Het sportterrein is ook een belangrijke faciliteit die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de school.

Margriet van Heesch, voorzitter van de vereniging van centrum ondernemers, Hart van Tiel, kwam niet ageren tegen voorgenomen bezuinigingen. Zij hield een doorwrocht pleidooi voor het accepteren van de plannen voor de binnenstad in de programmabegroting. Zij pleitte met nadruk voor het autoluw maken van de binnenstad. Die moet wel gepaard gaan met een deugdelijke afsluiting. Dieven maken gebruik van valse kentekens en laten zich niet afschrikken door een camera en verbodsborden. Daarvoor is een degelijke afsluiting nodig. Die was ook nodig om terreuraanvallen te voorkomen. “Ik moet er niet aan denken dat iemand met een auto in volle vaart een terras oprijdt”. Ook het opnieuw inrichten van de verbindingsweg van de parkeergarage naar het centrum en twee woonstraten centrumstraten met onder andere meer groen nu daar de riolering vervangen moet worden, vond zij wenselijk. Groen brengt naast sfeer ook verkoeling in de stad. Het herinrichten van de woonstraten zal de belangstelling voor het wonen van meer draagkrachtigen in die straten stimuleren en kunnen bijdragen aan het verplaatsen van winkels naar het kernwinkelgebied.

Foto’s: schermafbeeldingen gemeente Tiel

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights