Nieuws van en over de gemeente Tiel en de regio; editie 31 maart 2020

Het Coronavirus zal ons leven voorlopig nog blijven beheersen. Tot 28 april blijven de huidige maatregelen en beperkingen van kracht. Scholen blijven tot na de meivakantie dicht.

Tot en met maandag 30 maart waren er in Ziekenhuis Rivierenland 21 Tielenaren opgenomen of zijn opgenomen geweest. Op de intensive care-afdeling lagen op die dag uit Tiel en de regio 4 patiënten.

De GGZ-instelllng Pro Persona zal alle patiënten op de ouderen afdeling Siependaal Tiel gaan verhuizen naar Nijmegen. Daardoor ontstaat ruimte voor de opname en verzorging van 40 Corona-patienten. Het verpleeg- en behandelgebouw van Pro Persona staat op het zogenaamde zorg eiland en grenst aan het ziekenhuis.

Extra maatregelen gemeente

De gemeente berichtte het volgende:

Het bestrijden van de gevolgen van het virus voor onze gezondheid staat voorop. Maar die maatregelen hebben ook invloed op banen, inkomens, instellingen en ondernemingen. De gemeente Tiel neemt daarom tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. Zo leveren we een extra bijdrage om gezamenlijk de gevolgen van het virus op onze stad te beperken. Deze maatregelen zijn op regionaal niveau (Gelderland Zuid) opgesteld.

In het pakket is onder meer aandacht voor uitstel van betaling, ruimere regels en het sneller betalen van rekeningen door de gemeente. Op www.tiel.nl/corona staan de extra maatregelen die de gemeente tijdelijk invoert om de gevolgen van deze crisis te verzachten.

Hieronder hebben wij ze voor u overgenomen:

De gemeente Tiel neemt tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert. Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment niet goed is te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe maatregelen nemen.

1. Verruiming regels

Ruimere venstertijden bevoorrading centrumgebied

Winkeliers in het centrum krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden. Leveranciers worden toegelaten in het winkelgebied tot 14.00 uur. Pas na 15.00 uur gaat Toezicht handhaven. Hiermee stellen we de winkeliers in staat om later op de dag open te gaan.

Supermarkten mogen hun winkels ’s nachts bevoorraden

Supermarkten willen natuurlijk hun winkels goed bevoorraden om zo de schappen gevuld te houden. Daarom mogen supermarkten ook ’s nachts bevoorraden.

Supermarkten mogen op zon- en feestdagen open zijn volgens doordeweekse openingstijden

Wij verruimen tijdelijk de openingstijden voor supermarkten op zon- en feestdagen. Hierbij gelden dezelfde openingstijden als voor andere dagen: van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dit zorgt voor minder drukte in de winkels. En zo hebben mensen in vitale beroepen meer mogelijkheden om boodschappen te doen.

We zijn soepel voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen in het centrumgebied

Een aantal ondernemers wil deze periode misschien gebruiken om te klussen en verbouwen in hun eigen pand. Dit betekent dat ondernemers het centrum in moeten met auto’s. We gaan soepel om met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor.

Vergunningsprocedures voor bouwplannen gaan door

Vergunningsprocedures voor bouwplannen van ondernemers in het centrum worden zoveel mogelijk versneld. Om deze periode te kunnen gebruiken om te verbouwen.

Afhalen en bezorgen van maaltijden

Bij lokale (planologische) belemmeringen gedogen we dit.

Particulieren mogen boodschappen doen bij food-zelfbedieningsgroothandels

In onze gemeente is een vestiging van groothandel Sligro. Particulieren mogen tijdelijk ook hier hun inkopen doen. De voedselvoorziening is essentieel en vraagt om tijdelijke oplossingen. We sluiten hiermee aan bij het advies van de VNG om soepel om te gaan met de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel.

Sligro hanteert de veiligheidsnormen en verkoopt geen rookwaren, gedestilleerde drank en slagroompatronen aan particuliere klanten. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 28 april 2020. Voor een verlenging van deze termijn sluiten we aan bij de maatregelen van het rijk en advies van de VNG.

We gaan soepel om met de marktverordening

We willen meer ruimte bieden aan ondernemers om zelf te beslissen of ze wel of niet hun standplaats op de markt innemen. Als een marktkoopman het voor zijn eigen gezondheid, die van zijn medewerkers en/of zijn klanten niet verantwoord vindt om te komen, dan houden wij hem niet aan de verplichting om te komen. (marktreglement artikel 13 en 14)

2. Versnellen betalingen

We gaan er voor zorgen dat wij de facturen sneller gaan betalen. Voor de facturen die wij als gemeente uitsturen verdubbelen we de betaaltermijn.

3. Uitstel verlenen van betalingen / niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen / soepel zijn met betalingsregelingen

Belastingen

BSR heeft besloten om ondernemers uitstel van betaling te geven van de gemeentelijke heffingen en/of de waterschapsbelasting. Dit duurt tot 31 augustus 2020. U kunt dit regelen door het contactformulier van BSR in te vullen op hun website. Kijk voor meer informatie op de website van de BSR.

Deze mogelijkheid is ook van toepassing op toeristenbelasting. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft. Maar we hebben er begrip voor wanneer later wordt betaald. Dit geeft de betreffende ondernemers op korte termijn verlichting. Overigens worden de aanslagen toeristenbelasting pas achteraf opgelegd. Dus voor 2020 wordt de aanslag in 2021 opgelegd.

Huren

De gemeente verhuurt panden, woningen, woonwagens, gronden en voorzieningen aan ondernemers, ZZP’ers, verenigingen, particuliere huurders etc. Het betreft over het algemeen privaatrechtelijke overeenkomsten.

Als de huurder aannemelijk kan maken dat hij de huur niet kan betalen als gevolg van de maatregelen tegen corona geven wij uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 of treffen we een betalingsregeling. We starten in deze periode geen invorderings- en/of andere gerechtelijke procedures en huisuitzettingen. We verlenen maatwerk.

4. Ruimhartige inzet van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. We gaan hier ruimhartig mee om, dat wil zeggen dat  we, na een lichte toets, snel betalen. We toetsen wel rechtmatigheid. Als we constateren dat er onterecht is betaald, dan vorderen we terug.

Kijk voor deze regeling op de website van Werkzaak Rivierenland. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

5. Onderzoeken of uitstel opleggen van belastingaanslagen wat liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers

We onderzoeken of uitstel van het opleggen van belastingaanslagen voor ondernemers een mogelijkheid is die bijdraagt aan een betere financiële liquiditeit.

6. Geen leges in rekening voor evenementen die niet of beperkt doorgaan

Als een evenement niet doorgaat als gevolg van de maatregelen tegen corona, storten wij de betaalde leges terug.

7. Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag uitkering Participatiewet

Normaal gesproken kunnen jongeren na een zoekperiode van vier weken een uitkering aanvragen. We zien dat het aantal jongeren dat geen werk meer heeft toeneemt door de coronacrisis. Zij hebben ook geen uitzicht om op korte termijn een baan te vinden. In deze uitzonderlijke situatie stellen wij de digitale aanvraag van een uitkering ook voor jongeren direct open. Zo ontvangen zij, als ze daar recht op hebben, eerder een uitkering.

Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert. Wethouder Brink, economische zaken: “Op dit moment is niet goed te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen in de komende periode maatregelen worden bijgesteld of nieuwe maatregelen worden toegevoegd. We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds contact met bijvoorbeeld instellingen en ondernemersorganisaties. In de tussentijd roep ik iedereen op aankopen vooral te doen bij lokale ondernemers.”

Appelpop gaat dit jaar niet door

Appelpop gaat dit jaar niet door. De organisatoren vinden het bedrijfsrisico te groot om het festival door te laten gaan. De volgende editie zal op 10 en 11 september 2021 plaatsvinden.

Het was voor het bestuur een moeilijke beslissing. Het is te onzeker of er in deze moeilijke periode voor bedrijven voldoende sponsorgeld binnengehaald kan worden. Daarnaast is geconstateerd dat het op dit moment niet lukt om de deels nieuw voorgeschreven vergunningen op tijd te verkrijgen. Ook de vertraging in de herinrichting van de Waalkade zorgt daarnaast voor onzekerheid en problemen. Tot slot speelde de onzekerheid over de deelname in verband met het virus van enkele artiesten ook nog een rol.

Het bestuur van het corso neemt waarschijnlijk deze week een besluit over het al dan niet doorgaan van het fruitfeest. We moeten vrezen dat ook dit mega-evenement, zeker nu de beperkende maatregelen om het coronavirus te beheersen to 28 april verlengd zijn, afgeblazen zal worden.

Bezoek stadhuiscampus alleen op afspraak

Vanaf maandag 30 maart kun je voor gemeentelijke zaken het gemeentehuis niet zo maar meer inlopen. Het gebouw is alleen nog toegankelijk voor mensen met een vooraf gemaakte afspraak.

Geen raads- en commissievergaderingen, zorgen om financiële gevolgen.

Ook in april zullen de raad en de raadscommissies niet vergaderen. Ondertussen helpen de extra uitgaven en gemis aan inkomsten de gemeente niet om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Meerdere raadsleden maken zich daar ernstige zorgen over. Zeker nu de rijksoverheid zelf enorme bedragen uitgeeft om de economie nog een beetje gaande te houden en ondernemers te steunen, zal er in de eerstkomende jaren weinig of geen ruimte zijn om de gemeenten meer geld uit te keren. Al het geld dat nu uitgegeven wordt en waarvoor de overheid grote sommen gaat lenen, moet weer terugbetaald worden. Daarnaast zullen bedrijven over 2020 aanzienlijk minder belasting afdragen door de gedaalde winsten. Allemaal geen gunstige ontwikkeling voor de gemeentelijke portemonnee.

Ander nieuws

Regionaal conceptplan regionale energiestrategie, veel meer windmolens en zonnepanelen

Fruitdelta Rivierenland heeft voor de regio een plan gemaakt op welke wijze bijgedragen kan worden aan de uitvoering van het nationaal klimaatakkoord van de rijksoverheid. In het conceptplan staat onder meer dat er in de regio inclusief de al aanwezige in totaal 42 windturbines moeten komen en er maar liefst 172 hectare aan zonnepanelen moet komen.

Iedere deelnemende gemeente moet de komende maanden instemmen met dit plan voordat dit vastgesteld wordt. Voor de plaatsing van de extra zonnepanelen en windturbines zijn nog geen locaties aangewezen. Wij komen later uitgebreider terug op dit plan en wat de Tielse gemeenteraad er van vindt.

Meevaller voor West Betuwe

De gemeente West-Betuwe kan een bedrag van 13,8 miljoen op de bankrekening bijschrijven door de verkoop van ENECO-aandelen. De meevaller komt op een goed moment, hoewel de gemeente van de regiogemeenten al de grootste reserve had. Tiel kreeg al weer enkele decennia geleden ook een fors bedrag toen Nuon verkocht werd aan Vattenfall, een Zweedse energiereus. Die miljoenen zijn ondertussen in de stad geïnvesteerd. West Betuwe moet voortaan wel het dividend van ruim tweehonderdduizend euro missen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights