Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 11 oktober 2019

In deze periodieke nieuwsbrief schenken wij aandacht aan de hogere belastingtarieven voor 2020, de conceptbegroting voor 2020 en volgende jaren, de voorgenomen wijziging van de parkeerregels en de parkeertarieven en tot slot de vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Een aantal belastingen gaat omhoog

Formeel moet het nog vastgesteld worden door de gemeenteraad, maar zeker is dat de inwoners volgend jaar meer moeten gaan betalen aan gemeentelijke belastingen en heffingen.

Het college stelt voor om zoals gebruikelijk de tarieven ter compensatie van de inflatie voor 2020 met 1,5 % te verhogen.

Voor de hondenbelasting en de precariorechten blijft het daarbij.

De onroerende zaakbelasting stijgt flink meer. Inclusief de inflatiecorrectie gaat deze in totaal met 9% omhoog. Voor een woning van 250.000 euro betekent dat een stijging van 27,50 per jaar. Voor duurdere huizen is dat uiteraard meer.

Vooral om de (centrum)ondernemers te sparen worden de verblijfsbelasting en de precariorechten niet verhoogd. Dat geld ook voor de lijkbezorgingsrechten. Door het grote prijsverschil tussen begraven en cremeren dreigt er een enorme leegstand op de begraafplaatsen te ontstaan.

Parkeertarieven

Voor het parkeren moet, wanneer de raad er mee instemt, in 2020 overdag meer betaald worden. Mooi is dat er met uitzondering van de koopavond op donderdag voortaan na 18.00 niet meer betaald hoeft te worden. Parkeren in de centrumstraten wordt extra duur. Ook mag daar voor niet vergunninghouders korter geparkeerd worden.

Andere parkeerwijzigingen voor 2020

 • In 2020 zal op zes zaterdagen geen parkeergeld betaald hoeven te worden.
 • Ook voor de parkeergarage zullen zakelijke vergunningen afgegeven worden.
 • Bewoners van de Binnenstad zullen voortaan nog slechts drie parkeerboekjes met in totaal 30 kaarten per jaar kunnen kopen.
 • Bewonersvergunningen, die nu nog voor een of meer aangewezen plaatsen geldig zijn, kunnen op alle parkeerterreinen terecht met hun parkeerkaart.

Het college hoopt dat met de laatst genoemde verruiming de bewoners van de binnenstad met hun parkeervergunning makkelijker een parkeerplaats kunnen vinden. Ook ondernemers kunnen door de wijzigingen dichter bij huis parkeren.

De voorgestelde parkeerregels moeten helpen om de binnenstad autoluwer te maken. Daarnaast is het extra geld meer dan nodig om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Of de nieuwe verhoogde tarieven inderdaad meer geld gaan opleveren, moet de tijd leren. Verschillende gemeenten schaffen het betaald parkeren bij het centrum juist af om de binnenstad leefbaar en de winkels bezet te houden. Dat het gemeentebestuur zelf ook minder zeker is van meer opbrengsten kun je lezen op pagina 112 van de begroting voor 2020. Het college schrijft daar dat het maatschappelijk draagvlak voor betaald parkeren afneemt en ziet dit als een risico voor het binnenhalen van de geplande extra gelden.

Begroting 2020: Financiële positie blijft zorgelijk

Op 8 oktober presenteerde het college de conceptbegroting voor 2020. Opnieuw wordt er fors bezuinigd, wat inwoners, verenigingen en andere organisaties volgens de collegeplannen zal raken. De financiële situatie van de gemeente vereist dit volgens het college. Niettemin is wat ruimte gevonden voor noodzakelijke nieuwe uitgaven. Daarnaast wil het college door de bezuinigingen ruimte scheppen om Tiel een gezonde, sociale en vitale gemeente te laten blijven. Hoe men dat wil gaan doen wordt niet vermeld. Een werkgroep uit de raad moet hier voorstellen voor ontwikkelen. Het beleid blijft dat de inwoners veel meer zelf moeten gaan doen om wijken en buurten leefbaar te houden.

In november wordt de begroting in de gemeenteraad behandeld. Uiteraard mag u van ons een uitgebreid verslag van deze urenlange sessie verwachten en zetten we de besluiten op een rij.

We maken nu een selectie uit de voorstellen van het college. .

 • Als het aan het college ligt zal de stadsbeiaardier in 2020 de beiaard niet meer bespelen.
 • Voor de komst van nieuwe inwoners richt het college zich vooral op groepen die kunnen bijdragen aan het in stand houden van de voorzieningen zoals jonge huishoudens en gezinnen.
 • Nieuwe planologische procedures moeten zorgen dat een snelle uitbreiding van Medel mogelijk wordt en de werkgelegenheid verder kan groeien.
 • In 2020 wordt daadwerkelijk onderzocht of verplaatsing van de coffeeshops uit de binnenstad mogelijk is.
 • Een raadswerkgroep moet de visie op te stad gaan vertalen in realistische plannen.
 • In de begroting wordt niet meer gesproken over een beëindiging van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling Werkzaak.
 • De financiële nood van Tiel is wat minder geworden doordat zeker geworden is dat Tiel in 2020 en 2021 ruim twee miljoen aan precariorechten ontvangt op elektriciteitsleidingen. Dat bedrag zal opgebracht moeten worden door alle inwoners in het werkgebied van energienetwerkbeheerder Liander, dus ook de stroomafnemers van buiten Tiel. Daar staat tegenover dat er in 2020 ongeveer eenzelfde bedrag extra nodig is voor het sociale domein en er ruim 900.000 extra nodig is voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 • AVRI moet zijn jaarnota met 325.000 verhogen om aan het door de gemeente gewenste onderhoudsniveau van de openbare ruimte te kunnen voldoen. Uit de toelichting bij dit punt blijkt dat het college er op rekent dat er in 2020 geen noemenswaardige uitbreiding van de stad plaats vindt. Ook voor de jeugdzorg is fors meer geld nodig (één miljoen) dan eerder was verwacht.
 • Incidentele extra kosten zijn volgend jaar invoering omgevingswet 200.000 euro, extra tijdelijke ambtenaren voor ruimtelijke ordening 70.000 euro, extra eenmalig budget voor beheer en onderhoud speeltoestellen. Door een extra rijksuitkering in september 2019 kunnen de niet geplande uitgaven gedeeltelijk betaald worden. Er resteert daarna een tekort van 1,2 miljoen euro.
 • Door uitgaven anders te boeken kunnen andere dan de algemene reserves aangesproken worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het rioolfonds. Een nog uit te voeren onderzoek van de kostendekkendheid van leges zal waarschijnlijk uitmonden in een flinke verhoging van de opbrengsten en dus extra kosten voor de aanvrager van onder meer vergunningen.
 • Door opschuiven van de startdatum van de (nieuw)bouw en renovatie van het Lingecollege hoeft er even geen geld gestort te worden in het fonds voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw (bespaart ruim 400.000 euro in 2020 en 2021).
 • Uiteindelijk komt het college tot een dekkende begroting voor de jaren 2020 en 2021. Voor 2022 en 2023 zijn er nu tekorten van 800.000 euro en 56.000 euro voorzien. Het college rekent er op dat de provincie er mee akkoord gaat dat deze tekorten te zijner tijd betaald gaan worden uit de minimale reserves van de gemeente.
 • Op subsidies zal in 2020 47.500 bezuinigd worden, in 2021 is dit 90.000 en vanaf 2022 120.000 euro.
 • Het weerstandvermogen zakt door noodzakelijke onttrekkingen eind 2020 naar 1,7 miljoen. Het college vindt dit voldoende. In vergelijking met veel andere gemeentes (West Betuwe heeft bijvoorbeeld een weerstandsvermogen van meer dan 50 miljoen euro) vinden wij dit zorgelijk. De totale begroting omvat 131 miljoen euro.

Wat vinden wij van de begroting

Ondanks de lastige financiële situatie komt het college met veel ambities. Veel teksten lijken wel door een reclamebureau geschreven. Verschillende ambities komen we al enkele jaren tegen maar kennelijk is het erg lastig om die te realiseren. Het college benadrukt dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. In de begroting missen we die keuzes. Bij verschillende thema’s kom je lange opsommingen tegen van wat er moet gebeuren, met wie er samengewerkt wordt en wat beter moet. Duidelijke meetbare en in de tijd geplande activiteiten ontbreken echter. Bij veel doelen wordt direct vermeldt wat er mis kan gaan en waarom het zo moeilijk is om het doel te realiseren. Te weinig gerichtheid op het doel, gebrek aan geld en menskracht, hoge kosten en onvoldoende medewerking van andere partijen worden daarbij vaak als probleem genoemd. We missen acties om deze mogelijke mislukking te voorkomen. Doelen worden in de begroting daardoor vaak bij voorbaat onvervulbare wensen. Verder denken we dat de begroting voor de gewone burger en waarschijnlijk ook voor een aantal raadsleden lastig te lezen en te begrijpen is en missen we vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten en kengetallen.

Voor de diehards onder onze volgers: de complete begroting (335 pagina’s) vindt u op de website van de gemeente: https://tiel.begroting-2020.nl

De komende weken zullen we meer informatie uit de begroting voor u op een rij zetten.

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied nog niet in raad

Het duurt flink langer voordat de Tielse gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied kan vaststellen. In de raadsvergadering van 16 oktober 2019 had dit moeten gebeuren. In plaats daarvan bespreekt de raad een voorstel om de hoorprocedure voor het bestemmingsplan buitengebied over te doen. Reden hiervoor is dat het proces van de adviescommissie Ruimtelijke Plannen niet geheel volgens de afspraken is gegaan. De indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijzen nogmaals toe te lichten bij een adviescommissie met externe leden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights