Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 13 december 2018

In deze bijdrage een veelheid aan onderwerpen waarover besluiten genomen werden door het college of in de raadszaal aan de orde kwamen. Zo leest u onder meer, hoe u meer te weten komt over het toekomstige zwembad, de concrete plannen om de economie van de regio aan te jagen via promotieacties en branding en ontwikkelingen bij Avri. Belangrijk is dat Tiel voorlopig zijn finaciële problemen zelf mag oplossen van de provincie.

Tiel krijgt nog wat respijt van provincie

De provincie plaats de gemeente ondanks het voorziene tekort voor 2020 en latere jaren nog niet onder curatele. Tiel mag zijn financiën voorlopig nog helemaal zelf regelen. Voorwaarde is wel dat het gemeentebestuur halverwege volgend jaar via de perspectievennota aannemelijk maakt dat er in 2020 en latere jaren geen tekorten zullen ontstaan. Een raadscommissie moet ruimschoots voor die tijd voorstellen doen op welke posten bezuinigd kan worden of van welke taken de gemeente helemaal afscheid kan nemen. Duidelijk is dat forse ingrepen nodig zijn. De gemeenteraad moet vervolgens formeel beslissen.

Bibliotheeksubsidie vastgesteld

Het college heeft de subsidie voor de bibliotheek voor 2019 vastgesteld. Die bedraagt 876.000 euro. ofwel bijna 21 euro per inwoner. In het bedrag zitten niet alleen de kosten van huisvesting van de bibliotheek en de kosten van beheer, het aanvullen en het uitlenen van de collectie en de vrij toegankelijke informatievoorziening maar ook de kosten voor educatieve programma’s voor inwoners met een onderwijsachterstand en scholen. In Tiel is ruim 16 % van de inwoners tussen de 16 en de 65 jaar laaggeletterd. De bibliotheek werkt samen met de gemeente, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties om die laaggeletterdheid tegen te gaan.

Eerste stap om fruitbelevingspark mogelijk te maken

Het plan van Aart Blom om in Wadenoijen aan de Lingedijk bij de afslag van de A15 een dagrecreatiepark aan te leggen is door het college met sympathie ontvangen. Een eerste stap is het mogelijk maken van dit plan door het bestemmingsplan te wijzigen. Binnenkort mag de commissie ruimte er zijn oordeel over geven.

zie:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/11/komst-fruitbelevingspark-in-wadenoijen-steeds-dichter-bij/

AVRI

Oud nieuws is dat het Avri niet lukt om per 1 januari het nieuwe afvalverwijderingssysteem in te voeren. De belangrijkste reden is, dat er op veel plaatsen waar een ondergrondse container moet komen kabels blijken te lopen. Daar is in de plannings- en begrotingsfase onvoldoende aandacht aan geschonken. Een andere oorzaak is dat in een later stadium besloten is om een aantal extra containers te plaatsen om de loopafstand voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden.

Hoeveel het uitstel extra kost is nog niet precies becijferd. Het plaatsen van de extra containers en het verleggen van kabels of het zoeken naar een andere plek wel. Dat gaat ruim een miljoen extra kosten. Wethouder Groen, die namens Tiel in het algemeen bestuur van AVRI zit wordt er een beetje moedeloos van. Voor hem, zo liet hij tijdens de laatste vergadering van de commissie bestuur merken, is het nog maar de vraag of de door Avri genoemde datum van 1 juli 2019 gehaald wordt. ‘Eerst zien en dan geloven’ hoor je de wethouder denken.

Nog even wachten op extra agenten

Iedereen was blij met het bericht dat er bij het politiedistrict De Waarden maar liefst 16 volledige arbeidsplaatsen voor politieagenten bij komen. Burgemeester Beenakker temperde de vreugde. Het geld is er wel maar per 1 januari zijn er slechts vier nieuwe agenten beschikbaar. De burgemeester sluit niet uit dat het wel vier jaar kan duren voordat bij het korps alle (nieuwe) formatieplaatsen bezet zijn. De agenten zijn er gewoon niet. Ook bij de politie heeft men te maken met huidige krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien gaan er de komende jaren veel ervaren mensen met pensioen. De burgemeester zei dit tijdens de bespreking van het meerjarenprogramma veiligheid waarover we eerder berichten. De partijen waren tevreden met de voornemens voor de komende jaren in dit plan en over de resultaten die de afgelopen jaren bereikt zijn. Aandachtspunten waren wel de overlast door coffeeshopbezoekers, en de onveiligheid in enkele centrumstraten gedurende de late avond en nacht in het weekeinde. Aan een betere veiligheid hebben de buurtpreventieprojecten belangrijk bijgedragen. Tiel heeft er inmiddels meer dan 30. De Burgemeester riep de bewoners op om verdachte situaties direct te melden via de app ‘waak samen’.

Vuurwerk

In Tiel komen er rond de jaarwisseling geen vuurwerkvrije zones. Toch zou de burgemeester het gebruik van vuurwerk – het liefst door de rijksoverheid – aan banden gelegd willen zien. Ondertussen vraagt Beenakker wel aandacht voor het effect van het vuurwerk op assistentie- of hulphonden. Velen kunnen door de angst voor het vuurwerk hun noodzakelijke werk niet meer doen. Bij het gemeentebestuur zijn posters verkrijgbaar waarop vuurwerkafstekers geattendeerd worden op dit vervelende effect op die honden.

Systematische promotie van fruitdelta Rivierenland

Het bestuur van Fruitdelta Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van 10 gemeenten waaronder Tiel, is sinds maart 2017 bezig om de economische speerpunten van de streek te promoten en uit te bouwen en hiervoor het nodige lobbywerk te verrichten in Arnhem, Den Haag en Brussel. Die speerpunten zijn agribusiness, logistiek en toerisme. Om dat te bereiken zijn verschillende acties bedacht. Zo komt er een Fruitdeltakrant voor ondernemers. Die moet helpen bij het ontstaan van een soort clubgevoel onder ondernemers. Eerder ging er al een website (fruitdelta.nl) de lucht in. Binnenkort zijn daar passende promofilmpjes te zien. Verder komt er een campagne in vakbladen, een Fruitdeltamoment op de nationale Kersenparty, een jaarlijks terugkerend fruitdeltacongres in de corsoweek en het inschakelen van een aantal ambassadeurs met een scherpe opinie. Ook komt er een speciaal bidbook om fruitdelta meer bekendheid te geven op fora die er toe doen en zal er naast een jaarlijks Fruitdeltacongres een Fruitdelta-award komen. Een belangrijk actiepunt is om het internationaal bekende Europese fruitcongres, de Tour de France voor de fruitsector, in 2020 naar Tiel te halen.

De leden van de Raadscommissie Ruimte vonden het een prima aanpak. Ton Zuidema (D66) miste in de uitvoerige rapportage wel de concrete doelen, die met al die activiteiten bereikt moeten worden.

Kort nieuws

De Meidoornstraat en de Esdoornstraat in Tiel-Oost gaan op de schop. Binnenkort kunnen bewoners en andere belangstellenden de plannen bekijken wanneer ze ‘ter visie’gelegd worden. Dan komen wij van de Tielenaar er ook met meer informatie over.

De gemeente Neder-Betuwe wil via een wijziging van het bestemmingsplan de bouw van een extra tankstation aan de Medelsestraat 3 in Echteld nabij Medel mogelijk maken. Het tankstation moet ook een Toeristisch Overstap Punt (TOP) worden. Het Tiels college lijkt er niet erg blij mee en vreest concurrentie voor bestaande voorzieningen op Medel. De bestuurders vragen hun collega´s in Opheusden hier rekening mee te houden.

Op dinsdag 18 december is er een inloopavond over de nieuwbouwplannen voor het binnenzwembad in Tiel. De inloopavond is in de kantine van zwembad Groenendaal aan de Laan van Westroijen 99. Tussen 19.30 en 21.00 uur kan iedereen die belangstelling heeft binnenlopen.

Het voorlopige ontwerp is dan te zien, ook zijn er tekeningen van de nieuwe inrichting van de ruimte buiten. Verder is er informatie over de planning. Medewerkers van de gemeente en bouwer Wind Design & Build zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

zie:   https://detielenaar.nl/nieuws/2018/11/handtekeningen-voor-nieuw-zwembad-tiel-geplaatst/

In het Vuadabos in Passsewaaij zijn essenbomen ernstig aangetast door de essentaksterfte. Deze bomen zullen uit veiligheidsoverwegingen deze winter gekapt worden.

Medewerkers van Werkzaak Rivierenland gaan vanaf 1 januari de catering op de stadhuiscampus verzorgen. Werkzaak levert deze dienst al langer aan verschillende overheidsorganisaties en bedrijven.

Het college gaat bij het CAK de namen opvragen van de Tielenaren die ernstige achterstand hebben bij het betalen van hun zorgpremie en niet reageren op aanmaningen. De gemeente krijgt hierdoor meer inzicht in de schuldenproblematiek binnen de gemeente en kan hiervoor een doelgerichte aanpak ontwikkelen. Het opvragen van deze namen is wettelijk mogelijk.

Tiel krijgt de komende jaren fors meer geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden van inwoners. Via jaarlijkse stappen groeit het bedrag naar 2.455.000 euro per jaar. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het budget voor 2018.

 

Vanaf 1 januari 2019 hebben de gemeenten Culemborg en Tiel samen één bezwarencommissie. De bezwarencommissie behandelt bezwaren tegen besluiten van de gemeente. De hoorzittingen (vergaderingen) zijn de ene keer in Culemborg en de andere keer in Tiel. De bezwarencommissie behandelt bezwaren tegen bijvoorbeeld vergunningen voor het bouwen van een huis, het kappen van bomen of vergunningen voor een evenement.

In de commissie zitten onafhankelijke experts. Zij bekijken of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights