De gemeenteraad Tiel vergaderde op 21 november

In dit verslag aandacht voor het uitstel van het nieuwe brengsysteem voor restafval, Anders Wonen, de wijziging van de reclamebelasting voor de binnenstadondernemers en een nieuwe financiële tegenvaller voor de gemeente. Over de motie en de discussie over de te verwachten geluidsoverlast maken we nog een aparte bijdrage.

Inzameling restafval start later

Wat velen al vreesden wordt werkelijkheid. Het lukt Avri niet om per 1 januari alles klaar te hebben om over te schakelen op het wegbrengsysteem voor restafval. Wethouder Groen, die al eerder pleitte voor meer invoeringstijd is behoorlijk teleurgesteld. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoeveel geld het de gemeenten gaat kosten om het oude systeem in de lucht te houden en wanneer het nieuwe systeem ingevoerd gaat worden. Zodra er meer bekend is, gaat de gemeente de inwoners waarschijnlijk via een flyer, die huis aan huis bezorgd wordt informeren.

Anders Wonen

Een inwoner, die nabij de locatie aan het einde van de Papesteeg woont, toonde zich bezorgd over de gekozen plek. Hij wees daarbij op de Jongeren Ontmoeting Plaats, de treinen die op geringe afstand langs de beoogde plaats rijden en de scholieren die via het viaduct naar school fietsen. Een van de eisen was immers dat de toekomstige bewoners een rustige en stille plek behoefden.

Wethouder Melissen complimenteerde de werkgroep, die zorgvuldig criteria opgesteld heeft en een succesvolle zoektocht naar een geschikte locatie met resultaat afgerond heeft. Hij laat nu de gekozen plek diepgaander onderzoeken op geschiktheid en gaat daarna met de omwonenden in gesprek. Dat moet zorgvuldig gebeuren en daarvoor is tijd nodig. Ook de inrichting van het terrein krijgt daarbij aandacht. Mogelijk zal de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek voor het Anders Wonen project moeten wijken. Daarmee heeft het college er wel een probleem bij, want tegen een JOP in de buurt is doorgaans veel verzet. De raad zag verder voor als nog weinig problemen, sprak haar waardering voor de werkgroep uit en wacht het resultaat van de nadere onderzoeken en gesprekken af. Pas dan zal een definitief besluit over de plaats voor het ‘Anders Wonen’ genomen worden.

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/11/papesteeg-meest-geschikte-plek-voor-anders-wonen-tiel/

Akkoord met wijziging reclamebelasting binnenstad.

De raad ging unaniem akkoord om de heffingsgrondslag voor de zogenaamde reclamebelasting voortaan te laten afhangen van de woz waarde van het bedrijfspand in plaats van de hoeveelheid reclame. De wijziging is een wens van ondernemersvereniging hart van Tiel. Een meerderheid van de winkeliers heeft er mee ingestemd. De netto opbrengst van de belasting gaat naar de ondernemersvereniging, die daar naast de eigen organisatiekosten evenementen en andere zaken om het winkelen en verblijf in de Tielse binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken mee kan betalen. De grondslag voor de reclame belasting op de industrieterreinen wijzigt niet.

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe heeft extra geld nodig.

Opnieuw een financiële tegenvaller voor de gemeente. De bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe heeft fors meer geld nodig. Belangrijkste oorzaak zijn nieuwe wettelijke taken en een hoog ziekteverzuim. Hierdoor moesten voor veel geld extra (tijdelijke) krachten moesten worden ingehuurd. Voor 2018 gaat het voor de drie gemeenten samen om meer dan 900.000 euro. Tiel moet daarvan 376.000 euro voor zijn rekening nemen. Ook in de komende jaren zal Tiel een wat hoger bedrag moeten bijdragen aan het orgaan, dat voor Geldermalsen, Culemborg en Tiel een groot aantal taken gemeenschappelijk uitvoert. Uit de stukken, die de gemeenteraad besprak, ontstaat het beeld dat de organisatie, het financiële beheer en personeelsbeleid bij de uitvoeringsorganisatie niet optimaal is. Een tijdelijke aangestelde directeur moet in 2 jaar voor verbering gaan zorgen. Het samenwerkingsverband heeft geen financiële buffer. Daardoor heeft iedere afwijking van de begroting direct gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights