Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 26 januari 2018

Door Bert Leenders op vrijdag 26 januari 2018, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Burgerparticipatie in een hogere versnelling

Het college van Burgemeester en Wethouders is redelijk tevreden over de resultaten die met de burgerparticipatie bereikt zijn. Inwoners hebben meer ruimte gekregen en daar vaak een goed gebruik van gemaakt. Het college wil samen met de inwoners en de raad een vervolgprogramma ontwikkelen. Dat krijgt de mooie naam: “De gemeente is van de mensen”. Er wordt gedacht aan een congres dat begin 2019 moet plaatsvinden waarin de ervaringen met de burgerparticipatie centraal staan en waar de samenwerking tussen bewonersgroepen, inwoners en gemeenten en bedrijven een impuls moet krijgen. Als tot nu toe behaalde successen noemt de gemeente: meer eigenaarschap in de samenleving, de succesvolle inzet van wijkregisseurs en het geven van meer ruimte aan inwoners. Onder andere Trots op Tiel, spelen, groen, sport, drank- en horecawet en wijkaccommodaties worden zijn onderwerpen waarbij de inwoners nadrukkelijk bij participeerden.

Trots op Tiel krijgt als onderdeel van het besluit van het college over het programma ‘Met elkaar aan de slag’ € 50.000,- euro overgemaakt. De stichting zet haar netwerk en ervaring in om medeTielenaren te stimuleren en te ondersteunen bij het uitvoeren van wensen en ideeën voor de toekomst van Tiel. Het bedrag is bestemd voor projecten die in het kader van het project Trots op Tiel worden uitgevoerd.

Op zaterdag 27 januari lanceert Trots op Tiel op feestelijke wijze de nieuwe eigen website www.trotsoptiel.nl in Zinder. De presentatie wordt omlijst met muziek door leerlingen van Zinder Educatie, interviews met initiatiefnemers van succesvolle projecten en een mini-lezing door communitybuilder Heleen van Praag. De bijeenkomst begint om 15.00 en is vrij toegankelijk.

Jeugdzorg in wijken houdt zelfde uitvoeringsorganisaties.

STMR, Mozaiek en Mee mogen met twee jeugdteams actief blijven in twee wijken van Tiel. Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In Tiel werden daartoe onder meer vier zogenaamde jeugdwijkteams ingesteld. Twee daarvan werden gegund aan STMR, Mozaiek en MEE. In de twee andere gemeentedelen werd de jeugdzorg toevertrouwd aan Buurtzorg Jong. In de praktijk blijkt dat de vier teams naar behoren functioneren. Buurtzorg Jong blijkt echter aanzienlijk goedkoper dan de cluster STMR, Mee en Mozaiek. Onder meer omdat in Tiel 14 % van alle jongeren behoefte heeft aan deskundige hulp op hun weg naar volwassenheid, waar dit landelijk 10 % is, kwam Tiel in 2016 een enorm bedrag te kort op het budget voor jeugdzorg. De cijfers over 2017 zijn door de late facturering van zorgverleners nog niet bekend, maar de gemeente gaat opnieuw uit van een fors tekort op het budget voor jeugdzorg. Om het tekort terug te dringen heeft het college de duurdere organisaties voor het blok gezet. Of voor dezelfde prijs gaan werken als Jeugdzorg Jong met behoud van de kwaliteit en beperkte wachtlijsten of de klus kwijtraken. Binnen enkele weken kwamen de drie organisaties tot de conclusie dat een besparing van 150.000 euro voor 2018 niet geheel haalbaar is, maar voor 2019 wel. Vooral door efficiënter overleg tussen de drie samenwerkende partijen valt er flink te besparen.

Nieuwe afspraken met bibliotheek

Het college heeft ingestemd met een verlenging van de samenwerkingsafspraak die de gemeenten die aangesloten zijn bij bibliotheek Rivierenland met de bibliotheekorganisatie afgesloten hebben. De nieuwe convenant loopt van 2019-2022. Hierin staan meerjarige afspraken tussen gemeenten en Bibliotheek Rivierenland. Alle gemeenten nemen eenzelfde basispakket af. Dit pakket is wat kleiner dan het huidige en is met 10,02 euro per inwoner ook wat goedkoper. Individueel kunnen gemeenten kiezen voor zogenaamde pluspakketten. Voor Tiel geldt dat het college de educatieprogramma’s ‘De bibliotheek voor ukkies’ en ‘De bibliotheek op school’ wil voortzetten op grond van het huidige beleid en voor zover de budgetten voor bibliotheekwerk en onderwijsachterstandenbeleid hiervoor voldoende financiële ruimte blijft bieden.

Nieuwe directeur bibliotheek

Op 1 januari heeft Gaby Lafeber na 5,5 jaar afscheid genomen van Bibliotheek Rivierenland. Op 1 april wordt zij opgevolgd door Lidy Vos. Vos was al eerder twee jaar als regiomanager aan bibliotheek Rivierenland verbonden en kent dus de organisatie en de streek. Momenteel is ze werkzaam als adjunct-directeur, bij de streekbibliotheek in Roermond en omgeving. Daar vervult ze de functie van manager backoffice. In een persbericht van Bibliotheek Rivierenland noemt Vos de functie van directeur-bestuurder een logische volgende stap in haar ontwikkeling, waarin zij mogelijkheden ziet om mooie resultaten te behalen binnen de nieuwe maatschappelijke context waarbinnen de bibliotheek opereert. ‘Bibliotheekwerk draait voor mij om gelijke kansen. Goed kunnen lezen draagt hieraan bij. Luisteren naar je klant en opdrachtgevers is hierbij essentieel. Ik heb ontzettend veel zin in deze job om samen met alle betrokkenen de maatschappelijke functies van de bibliotheek verder te ontwikkelen. In een gebied met veel kleine kernen is dit een mooie uitdaging. Een mooi werkgebied dat ik sinds ik er heb gewerkt nooit meer heb kunnen loslaten. Nu mag ik terug, prachtig toch!” Op de foto ziet u de vertrekkende directeur, Gaby Lafeber (links) en Lidy Vos gefotografeerd tijdens het officiële afscheid van Gaby Lafeber op 25 januari in Zinder.

Plan voor ‘anders wonen’ terug naar af.

Het college en met name wethouder Driessen kreeg tijdens de raadsvergadering van 16 januari veel kritiek op de aanpak van en communicatie rond het plan om mensen die vanwege persoonsgebonden eigenschappen zoals ernstige overlast geven of het vertonen van chronisch anti-sociaal gedrag, te huisvesten in verplaatsbare woningen bij het inundatiekanaal aan de rand van het Linge-Waalpark. Het was een bevoegdheid van het college om binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders een plek voor deze woningen aan te wijzen en te realiseren. De buurt kwam echter massaal in verzet tegen de gekozen plek en de gevolgde procedure. In een uitvoerige informatie nota had het college voor de vergadering de achtergronden, overwegingen, het zoekproces naar een geschikte plaats en de noodzaak om in het belang van de doelgroep snel tot realisatie van het plan te komen, toegelicht. Het college verwachtte dat er tegen ieder van de dertig onderzochte locaties bezwaren van omwonenden zouden komen. (‘Not in my back yard). Daarom koos het college er voor om de omwonenden pas te informeren over de locatie nadat deze was gekozen. Overweging daarbij was onder meer dat er ook eerder in Tiel zorgen en protesten waren bij de komst van zorgvoorzieningen met cliënten die voor hinder of overlast konden zorgen. Die overlast bleek tot tweemaal toe achteraf zeer beperkt. Voor de raadsvergadering deed het college al een stap terug, door een begeleidingsgroep in te stellen. Tijdens de vergadering ging het college na het horen van insprekers en de standpunten van de verschillende partijen nog een stap verder. Het hele zoekproces wordt overgedaan. De Reuchlinlaan wordt daarbij weer een van de dertig locaties, die in eerste instantie onderzocht zijn. Bij dit proces wordt een begeleidingsgroep uit de inwoners intensief en vanaf het begin betrokken en zal de communicatie extra aandacht krijgen.

Fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen kan gevolgen hebben voor Tiel.

De fusie tussen Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen bevindt zich in een nauwelijks onomkeerbaar stadium. Over het fusieproces is veel gecommuniceerd maar onder de inwoners leeft het onderwerp nauwelijks. Persoonlijk had ik als inwoner van Ophemert liever een grote herindelingsoperatie gezien waarbij de gehele West-Betuwe een gemeente zou worden. Voor veel inwoners van Varik en Ophemert had een aansluiting bij Tiel, waar zij op georiënteerd zijn, de voorkeur. Maar dat station is gepasseerd. Na de fusie per 1 januari 2019 is Tiel niet langer de grootste gemeente gelet op inwoneraantal binnen de regio Rivierenland. Dat wordt de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Voor Tiel en Culemborg kan de fusie gevolgen hebben omdat de gemeenschappelijke uitvoeringsdienst waarin Culemborg, Geldermalsen en Tiel veel uitvoeringstaken gezamenlijk uitvoeren bij de fusiegemeenten een punt van discussie is. die taken weer zelf gaan doen is daarbij een optie die op tafel ligt. Ook de uitvoering van de sociale taken die Tiel nu voor Neerijnen uitvoert zullen ter discussie komen.

Het contract met de Stichting Dierenambulance Tiel voor het ophalen van zwervende, zieke en dode dieren is verlengd. De nieuwe overeenkomst loopt tot 2023.

Bibliotheek. Vertrekkende directeur, Gaby Lafeber (links) en Lidy VosBibliotheek. Vertrekkende directeur, Gaby Lafeber (links) en Lidy Vos

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights