Tiel goochelt groot tekort in 2016 om naar klein minnetje

Door Bert Leenders op zondag 21 mei 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Met kunst en vliegwerk is het college er in geslaagd de jaarrekening over 2016 bijna sluitend te maken. Daarvoor moet de raad nog wel akkoord gaan met het schuiven van posten en niet aanvullen van reserves. Ook voor 2017 lijken de uitgaven de inkomsten te overstijgen. Een nieuwe ronde van bezuinigingen lijkt onvermijdelijk.

Nog maar twee maanden geleden leek de gemeente af te stevenen op een enorm tekort van 2,4 miljoen over 2016. Deze week kwamen de jaarrekening 2016, de financiële tussenbalans 2017 en de perspectievennota, waarin meerdere jaren vooruit gekeken wordt, voor bespreking in de gemeenteraad beschikbaar. Met wat schuiven met cijfers, het anders benutten van niet uitgegeven geld en het laten vervallen van stortingen in reservepotjes is het gelukt om het aanvankelijk dreigende grote tekort van 2,4 miljoen te verkleinen tot slechts ongeveer 17.000 euro. Dat tekort van 2,4 miljoen werd voor 1,2 miljoen veroorzaakt door een tekort op de begroting van het sociale domein. Van het rijk werd daarvoor minder ontvangen dan nodig bleek. Ook de stijging van het aantal jeugdigen die dure specialistische hulp nodig hebben was groter dan gepland. Dit probleem doet zich in vrijwel alle grotere plaatsen en centrumgemeenten in Nederland voor. Ouders met kinderen die veel zorg en ander soortige hulp nodig hebben vestigen zich bij voorkeur in een gemeente waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn. De gemeente gaat een brandbrief sturen naar Den Haag met het doel meer geld uit de regeringsruif te krijgen voor deze doelgroep. Het aanvankelijk enorme tekort kon aanzienlijk verkleind worden door solidariteitsbijdragen van de regiogemeenten, het geheel benutten van een in 2015 opgebouwd reservefonds voor het sociale domein, en een meevallende eindafrekening van zorgverleners. Andere tegenvallers in het huishoudboekje buiten het sociale domein over 2016 waren onder meer een niet toe te rekenen post van 700.000 euro aan ambtelijke uren (meer uren regie en dienstverlening ten koste van geplande uren voor grondexploitatie, investeringswerken en riolering) en een aantal niet gerealiseerde bezuinigingen zorgden in totaal voor nog een tekort van ongeveer 1,4 miljoen. Dit gat kan als de raad er mee instemt grotendeels worden gedicht met niet uitgegeven maar wel geplande uitgaven, 400.000 euro minder storten in het parkeerfonds dan begroot was en het achterwege laten van een geplande storting van ruim 400.000 euro in de risicoreserve voor de Westluidense Poort. Door al dat geschuif met posten en betalen van zaken uit de algemene reserve daalt de algemene weerstandsreserve van 9.993.029 naar 7.650.543 euro. Per inwoner is dat slechts 183 euro. Hoewel het college niet blij is met uitkomst van het gemeentelijke huishoudboekje, vindt zij de algemene reserve nog steeds voldoende in vergelijking met de financiële risico’s die de gemeente loopt.

Hoe gaat het tot nu toe in 2017 met de gemeentelijke financiën?
Het antwoord kan kort zijn. Niet goed.
Een flink aantal geplande bezuinigingen is niet gehaald en zal ook niet gehaald worden. meerdere keren schrok de raad terug van de gevolgen van door haarzelf genomen bezuinigingsbesluiten en besloot deze geheel of gedeeltelijk te schrappen en daarvoor de weerstandsreserve aan te spreken. De inschatting dat het onderbrengen van het gemeentelijke vastgoed in een stichting veel geld zal opleveren, blijkt veel te optimistisch. Ook de uitgaven in het sociaal domein kunnen mogelijk nieuwe tekorten opleveren. Er moet dus flink gesneden worden in de uitgaven voor de komende jaren. Het college stelt voor dat de raad het college de opdracht geeft naar nieuwe bezuinigingsmogelijkheden voor de jaren 2017 -2020 uit te zien. dat wordt na de bezuinigingsronden die er al geweest zijn geen eenvoudige klus. Ook stelt het college voor om nieuwe uitgaven dit jaar te beperken tot vrijwel alleen de uitgaven die onvermijdelijk zijn. Dat lijstje ziet er als volgt uit.
•Opslag camerabeelden (€ 9.300,-, structureel)
•Groot onderhoud sportpark Drumpt (€ 75.535)
investering)
•Vervanging kademuur Veerweg (€ 25.000,-, aanvullend
nodig voor investering)
•Regionaal investeringsfonds (€ 124.950, incidenteel)
•Vervanging een brug over de gracht bij de Kwelkade
(€ 50.000,-, investering)
•Vervanging vlonder Hoogeindsestraat door plantvak
(€ 15.000,-, investering plus onderhoudslasten)
•Vervanging onderdelen brandblusinstallatie Medel
(€ 7.000,-, incidenteel)
•Consequenties wettelijk verbod op gebruik van gif in
plantsoenen (€ 44.250,-, structureel).

Voor de schuldhulpverlening is 152.000 extra nodig. Dit bedrag denkt het college te vinden door bezuinigingen elders in het sociale domein.

Het gemeentebestuur zal opnieuw aan West Maas en Waal een bijdrage vragen in de kosten van het voetveer. Bekend is dat de vertrekkende burgemeester dit al eerder een redelijk verzoek vond, maar de gemeenteraad van West Maas en Waal weigerde tot nu toe hiervoor een bedrag te voteren.
Ook de meerjarenbegroting vertoont ondertussen forse tekorten. Ondanks de tekorten wil het college in overeenstemming met een eerder genomen raadsbesluit blijven investeren. Het beschikbare bedrag van 400.000 euro voor incidenteel en structureel nieuw beleid wordt echter al voor een groot deel opgesoupeerd door het hierboven vermelde lijstje. Veel te kiezen is er dus niet voor de raad. De sloop van het huidige zwembad en op dezelfde plaats een veel luxer en groter zwembad bouwen lijkt vooralsnog heel moeilijk te worden. Mogelijk kan de septembernota van het rijk nog voor enige verlichting zorgen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat blijkt dat door een meevallende aanvullende uitkering van het rijk, andere meevallers en (nog) niet te realiseren plannen het huishoudboekje minder negatief uitvalt dan eerder verwacht.

Op 31 mei is er een extra raadsbijeenkomst over het financiële tekort in het sociale domein. Op 15 juni is er een extra raadsvergadering gepland over de jaarstukken en de perspectievennota.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights