Coalitieakkoord Tiel krijgt geen applaus van oppositie

Tijdens een extra raadsvergadering is 5 juni het nieuwe college geïnstalleerd. De oppositiepartijen hadden veel kritiek op het coalitieakkoord akkoord en de wijze waarop dit tot stand gekomen is. Maar dat stond het accepteren van het akkoord door de coalitiepartijen niet in de weg. De oppositie partijen namen er kennis van. Sinds de presentatie van het akkoord ziet het financiële plaatje van de gemeente er nog somberder uit. Daardoor moet er mogelijk gesneden wordt in de ambities.

Coalitieleider en eerste loco-burgemeester Carla Kreuk lichtte als eerste het proces rond de coalitievorming toe. Een tegenvaller bleek de financiële situatie die de partijen aantrof. Die bleek veel slechter dan in januari van dit jaar werd voorgespiegeld.

Namens alle politieke partijen gaf Peter Elferink (ProTiel) een eerste algemene reactie. Elferink hekelde het coalitievormingsproces. Dat begon veelbelovend maar het vervolg kon hem niet blij maken. Ook had hij kritiek op de Partij van de Burgers op de keuze van de coalitiepartners. Verder vond hij het akkoord veel loze opmerkingen bevatten en miste hij oplossingen voor de geschetste problemen en visie.

Ton Zuidema (D66) voegde daar ook namens de volledige oppositie aan toe, dat hij het coalitie akkoord volledig losgezongen van de werkelijkheid vond. Ambities gingen veel verder dan de financiële mogelijkheden. Grote zorgen had hij over de kritische opstelling en de terugtrekkende beweging uit de samenwerking binnen de Regio Rivierenland.

Teus Verduin van Krachtig Tiel vond dat het coalitieakkoord veel te weinig rekening hield met de vergrijzing. Daar moest in het woningbouwprogramma veel meer rekening mee gehouden worden. Hij had ook moeite met de tevredenheid over de veiligheid in het akkoord. Tiel behoorde nog steeds tot de 30 onveiligste gemeenten van Nederland. Dus was daar actie nodig. Hij pleitte er voor om de toezichthouders in plaats van overdag veel bonnen te laten uitschrijven vooral ook in de avond en nacht te laten patrouilleren.

Zijn woorden kregen voor mij (Bert Leenders) een extra dimensie, toen ik rond elf uur naar huis fietsend op een haar na aangereden werd door een racende brommer, die zonder vaart te verminderen razend snel uit een steegje kwam. Even verderop zag ik een flinke verkeerschaos veroorzaakt door geparkeerde drugsklanten en voordat ik Tiel uitwas passeerden mij nog twee scooters met extreme snelheden. Het lijkt ’s avonds wel wildwest in de binnenstad.

Verduin brak verder een lans voor de horeca, die het sinds de Waalkade autovrij extra moeilijk heeft, voor commerciële uitbating van de restaurant in de Agnietenhof en Zinder (oneerlijke concurrentie), gemeentelijke steun aan de voedselbank en het stoppen van het aftakelingsproces in de Weerstraat.

Verduin pleitte ook voor het gebruik van heldere taal en het achterwege laten van lastige afkortingen in nota’s en beraadslagingen. Verder pleitte hij voor een terugkeer van wat jaren terug de Stichting Welzijn Ouderen was, een breed informatie en hulppunt voor ouderen dat met een professionele kracht en met hulp van deskundige vrijwilligers bemenst zou kunnen worden.

Martin Koning (ChristenUnie) miste concrete invulling van het begrip zorgzame gemeente. Miste ook visie. Hij pleitte voor het niet korten van mensen die van de bijstand leven. Die komen daardoor alleen maar in nog grotere problemen. Ook pleitte hij voor veel meer waardering en faciliteren van mantelzorgers. “Maak het leuk om mantelzorger te zijn. Laat de wijkregisseurs een rol spelen bij het opsporen van eenzaamheid, doe meer voor mensen met een beperking.”zei hij onder andere.

Peter Elferink (ProTiel) maakte zich zorgen over de huisvesting van de studenten die straks in Tiel een HBO-opleiding gaan volgen. Ook had hij vragen over de financiering van de renovatie en nieuwbouwplannen voor het Lingecollege.

Ünal Sözen (GroenLinks) miste de ambitie en echte stappen om Tiel groener en duurzamer te maken. Hij pleitte voor scheiding van afval aan de bron en niet achteraf en voor meer preventie op het gebied van veiligheid.

Yvonne Son-Stolk (CDA) was de eerste die wat complimenten voor het akkoord uitsprak. Maar ook zij vond het akkoord vaag. Zij vreesde ernstige foles tijdens de spits wanneer de wijken 9,10 en 11 ontwikkeld worden zonder dat er een derde ontsluitingsweg klaar is. “Die derde ontsluitingsweg verdient meer prioriteit dan het doortrekken van de rondweg”. Ook hekelde zij de bezuinigingen van 60.000 op evenementen en vroeg verduidelijking over het stopzetten van de ontwikkelingen bij de Burense- en Zandwijckse Poort.

Ton Zuidema (D66) herhaalde zijn zorgen over de financiering. Naar aanleiding van het plan van de coalitie om overloopterreinen voor het parkeren op extra drukke dagen te creëren, vroeg hij of ook de Waalkade hierbij in beeld was. De opmerkingen over het in eigen hand nemen van het toezicht op een schone stad kwalificeerde hij als ‘Avri pesten’. Tot slot vroeg hij of de coalitie een verhoging van de OZB uitsluit.

De coalitie had niet veel overlegtijd nodig om op de opmerkingen en kritiek te reageren. Twintig minuten schorsing voor overleg was daarvoor voldoende. Mevrouw Kreuk ging niet in op onderwerpen die niet in het coalitieakkoord genoemd zijn. Vaak gaat het er dan om dat bestaand beleid voortgezet wordt. Andere suggesties komen in de komende maanden aan de orde wanneer de betreffende thema’s in de raad op de agenda staan. De ontwikkeling van de Burense en Zandwijckse poort wordt niet stopgezet, maar is wel afhankelijk van initiatieven van projectontwikkelaars. Het college zal plannen van projectontwikkelaars voor beide poorten beoordelen en indien ze passend lijken meewerken via het vervullen van de nodige formaliteiten zoals vergunningverlening. De projectontwikkelaars moeten daarbij niet rekenen op een bijdrage van de gemeente. Een extra parkeerdek bij de Burense Poort komt er niet. Het veilingterrein wordt wellicht met hulp van de gemeente dankzij een mogelijke provinciale subsidie wel ontwikkelt. Een verhoging van de OZB is vooralsnog behalve de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie niet gepland, maar wordt ook niet helemaal uitgesloten. De vraag of de Waalkade als overloop parkeerplaats gebruikt kan worden bij grote drukte komt later dit jaar aan de orde.

Venijn zit in financiën

Het venijn zat in de staart. Wim van Baal (VVD) deelde uitgedaagd door Ton Zuidema mee dat de algemene reserve de gehele bestuursperiode boven het strikt noodzakelijke percentage van 1 % blijft. De op dat moment nog demissionaire wethouder Marcel Melissen haalde dit echter ogenblikkelijk onderuit. Melissen: “Bij het maken van het coalitieakkoord is geen rekening gehouden met nieuwe informatie. Die is er nu wel en die ziet er beroerd uit. Zowel de perspectievennota als de voortgangsnota en de meicirculaire laten zien of doen verwachten dat de uitgaven hoger zijn dan gepland en dat de inkomsten voor de gemeente vooral door lager dan verwachte uitkeringen flink tegenvallen. Dat betekent dat veel van wat in het coalitieakkoord staat opnieuw op haalbaarheid bezien moet worden. Schraalhans lijkt de komende raadsperiode keukenmeester te worden in de gemeentelijke financiële keuken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights