Ongerustheid in Wadenoijen over derde ontsluitingsweg Passewaaij

Er is de laatste jaren flink gebouwd in Tiel en de vinex-wijk Passewaaij. Daardoor wordt het steeds drukker op de bestaande wegen van en naar Tiel. Flink doorrijden op de Provincialeweg is er niet meer bij en de inwoners van Passewaaij staan iedere ochtend in de file om de wijk uit te komen. ’s Avonds is het in de spits bijna altijd stapvoets rijden wanneer je van de westelijke afrit van de A15 naar Tiel afslaat.

Sinds kort werkt de gemeente serieus aan een oplossing van het verkeersprobleem van de inwoners van Passewaaij. In die wijk moet nog flink gebouwd worden en daardoor zullen de problemen zonder ingrijpende maatregelen alleen maar groter worden. Ingenieursbureau Movares moet de gemeente aan de meest geschikte oplossing helpen. Doel is niet alleen dat het verkeersinfarct van de Passewaaijers wordt opgelost maar dat ook het sluipverkeer door de westelijk van Tiel gelegen dorpen sterk vermindert en de verkeerssituatie daar veiliger wordt. Mooi zou zijn wanneer ook de verkeersdruk naar en van het centrum van Tiel door de oplossing beter kan doorstromen.

Ongerustheid in Wadenoijen

Vier van de vijf mogelijke oplossingen, die Movares aandraagt lopen over het grondgebied van Wadenoijen. Nog voor de zomervakantie wil het bestuurscollege van Tiel de gemeenteraad voorstellen om een van de vijf mogelijke tracés nader uit te werken.

Woensdag 22 maart organiseerde het WOT-team Wadenoijen (Westelijke Ontsluitingweg Tiel) samen met de vereniging Leefbaar Wadenoijen in de kerk van Wadenoijen een avond waarbij de inwoners informatie kregen over de mogelijke tracés. De bezoekers konden er ook hun vragen en zorgen kwijt. Die waren er genoeg.

De opkomst was enorm. Bijna 200 personen vulden het monumentale kerkje. Wanneer we er van uitgaan dat van de meeste gezinnen slechts een persoon aanwezig was dan was meer dan de helft van alle inwoners vertegenwoordigd.

Dilemma

Een nieuwe weg aanleggen vergt een voorbereidingstijd van vele jaren. Die tijd wil de gemeente zo kort mogelijk houden. Daarom moet er nog dit jaar een tracé gekozen worden om verder uit te werken. De inwoners van Wadenoijen vinden dat je echter pas een keuze kunt maken wanneer de gevolgen van elk tracé duidelijker zijn voor hun dorp. Dat is nu niet het geval.

Veel zorgen

De inwoners van Wadenoijen zijn erg gesteld op hun dorp zoals het er nu uitziet. Het is in vergelijking met veel andere plaatsen een hechte gemeenschap. Verschillende mensen zijn er komen wonen vanwege de rust en de ruimte. Die worden nu volgens veel bezoekers van de informatieavond mogelijk ernstig aangetast. Enkele quotes die die avond te horen waren: We begrijpen dat er in Tiel wat moet gebeuren, maar het mag niet zo zijn dat Tiel de lusten krijgt en Wadenoijen de lasten; liever grazende koeien in plaats van razende auto’s; het dorp wordt dwars door midden gesneden; liever een weg over mijn huis, zodat het gesloopt kan worden dan vlak achter mijn perceel een racebaan.

Onvoldoende aandacht voor sociale aspecten

Uit veel opmerkingen valt op te maken dat de inwoners van Wadenoijen vinden dat de onderzoekers tal van aspecten onderzocht hebben maar tot nu onvoldoende aandacht gaven aan de gevolgen voor het gebied waar een nieuwe ontsluitingsweg door heen gaat lopen.

Ton van der Ven, lid van het WOT-team, ziet de problemen waar de gemeente voorstaat. “Woningen bouwen zonder tegelijkertijd voldoende wegverbindingen aan te leggen, geeft problemen en vraagt om een oplossing. Maar van die oplossing mag Wadenoijen niet de dupe worden. Tot nog toe is er alleen maar eenzijdig gecommuniceerd over tracés, de inwoners van Wadenoijen hebben geen of in ieder geval onvoldoende gelegenheid gehad om een mening te geven. Er is een zogenaamde adviestafel , maar daar zitten slechts een paar mensen uit Wadenoijen in. We hebben behoefte aan echte inspraak, voordat er een keuze gemaakt wordt om een nog vast te stellen voorkeurstracé verder uit te werken. Daarvoor hebben we meer informatie nodig. Denk dan aan vergoedingen bij onteigening, waardevermindering en verlies van woongenot. Ook willen we meer weten over de verkeerssituatie. Kunnen onze kinderen straks nog wel veilig naar school of naar het voetbalveld?”

Hoe nu verder?

Voor van der Ven is dat geen vraag. De vijf trace’s zijn onvoldoende uitgewerkt om nu al een keuze te maken voor de uitwerking van een ervan. Daarbij moet ook duidelijk worden wat de voor- en nadelen zijn voor Wadenoijen van de verschillende trace’s die over het grondgebied van het dorp gaan. Daarna moeten de inwoners hun oordeel kunnen geven. Zorgvuldigheid is belangrijker dan tempo maken. De gemeente heeft ook een zorgplicht naar de inwoners van Wadenoijen!

Van der Ven vervolgt: Wij gaan een uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst van vorige week en zullen dat binnenkort aan het college en de raad aanbieden. Het resultaat moet zijn dat er niet overhaast nog voor de zomervakantie een variant gekozen wordt om verder uit te werken. Wij rekenen er op dat de gemeenteraad dat ook inziet. Het was goed om te zien dat er woensdag veel gemeenteraadsleden aanwezig waren. Ook de portefeuillehouder, wethouder Dijkstra woonde de avond bij. De varianten voor een derde ontsluitingsweg die over het grondgebied van Wadenoijen lopen zijn dermate ingrijpend voor de dorpsgemeenschap dat daar niet lichtvaardig en zonder betrokkenheid van de bewoners over besloten kan worden..”

Wadenoijen maakt nog geen keuze

In dit stadium spreekt Wadenoijen nog geen voorkeur uit. Enkele bezoekers deden dat wel. Zo viel te horen dat alternatief 1, verbetering van de bestaande provinciale weg, de N 834 het meest voor de hand ligt. “Die weg moet zo wie zo aangepakt worden om de doorstroming te verbeteren.” Een ander hield een pleidooi om de meest zuidelijke variant meer richting Ophemert aan te leggen. Dan zouden ook de inwoners van Ophemert geholpen worden met een betere verbinding met de A15 en het sluipverkeer over secundaire wegen binnen de gemeenten Tiel en West Betuwe fors afnemen.

Voor de duidelijkheid en om zoeken te voorkomen drukken we het kaartje van de mogelijke tracés met een korte omschrijving hieronder nogmaals af.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights