Geen arbeidsmigranten op terrein Kwadrant; bedrijventerrein Latenstein in beeld

Dit artikel is op 17-10-2021 aangepast door het verwijderen van niet correcte informatie.

 

Met  algemene stemmen heeft de gemeenteraad woensdag 13 oktober besloten dat er op de grond van het vroegere Winkelcentrum Kwadrant bij de westelijke entree van Tiel geen hotel voor arbeidsmigranten gebouwd mag worden. Ondertussen is volgens publicaties van de Stichting Leefomgeving Rivierenland het terrein van sloopbedrijf Duijts op bedrijventerrein Latenstein in beeld voor een hotel voor arbeidsmigranten.

De raadsvergadering begon onder veel publieke belangstelling uit de wijk Tiel-West met een vijftal insprekers. Vier van hen waren omwonenden en veelal bestuursleden van de pas opgerichte Stichting Leefomgeving Rivierenland. De vijfde was Cees van Doorn, onder meer algemeen directeur van zowel VDU (Van Doorn Uitzendgroep) als van CeVaDo (Cees van Doorn; huisvesting arbeidsmigranten).

De insprekers uit de omgeving van Kwadrant hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle stappen die tot nu toe gezet zijn om de woonvorm voor arbeidsmigranten te realiseren. Hoewel niet alle genoemde feiten te controleren zijn, ontstaat daaruit een schimmig maar ook klungelig beeld over hoe de ondernemer maar vooral ook het Tielse college geacteerd hebben in deze kwestie. Tijdens hun inspreekbeurten werd dat nog eens breed uit de doeken gedaan. Opmerkelijk was informatie uit in een mail waarin Van Doorn de gemeente herinnert aan het feit dat hij Kwadrant kocht nadat de gemeente hem over dit terrein getipt had. De mail maakte deel uit van een pakket informatie dat de stichting met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur met enige vertraging van de gemeente had gekregen. In een mail wordt Van Doorn hartelijk gefeliciteerd met de aankoop.

Inspreker van Doorn wees er op dat er nu al veel arbeidsmigranten in Tiel-West woonden . Vaak zes tot acht mensen per woning. Hij garandeerde dat hij zijn bezit van 60 woningen, die in gebruik zijn en de twintig appartementen die hij ontwikkelt na de voltooiing van het complex op het Kwadrantterrein ter beschikking van de inwoners van Tiel zouden komen. In zijn betoog noemde hij nog een tweede locatie, die in beeld is voor de huisvesting van arbeidsmigranten door andere initiatiefnemers. Hij wees er op dat realisering van dit project Tiel geen voordeel zou brengen. Er kwamen dan geen woningen vrij voor de Tielenaren. Het resultaat zou alleen maar zijn dat er nog meer arbeidsmigranten naar Tiel zouden komen om er te wonen.

Terrein van sloopbedrijf Duijts

Ondertussen is openbaar geworden dat die tweede locatie, die het college geschikt vindt, het terrein van sloopbedrijf Duijts op bedrijventerrein Latenstein is. Dat terrein is verkocht aan een persoon die al een deel van het terrein in zijn bezit had en een tranportondernemer. 

Nimby

Burgemeester Beenakker verklaart de gang van zaken rond Kwadrant vanuit de spagaat waarin het college zich bevond. De gemeente had de mogelijk geschikte locaties vanwege de verwachte weerstand van omwonenden als een zogenaamde NIMBY-locatie (niet in mijn achtertuin) aangewezen. Voor deze locaties geldt een speciaal protocol waarbij je de omgeving pas in een later stadium van de ontwikkeling informeert. Dat uitgestippelde traject werd ruw doorbroken door een publicatie in de Gelderlander, die de plannen van de gemeente op het spoor gekomen was. De burgemeester denkt dat op grond van de ervaringen met dit project de nImby procedures opnieuw bezien moeten worden.

Moties

Mede door het rapport van de omwonenden konden ook de coalitiepartijen het plan niet langer steunen. De Partij voor de Burgers gesteund door de overige coalitie partijen en oppositiepartij CDA diende daartoe een motie in die Kwadrant als vestigingsplaats voor een migrantenhotel uitsluit. In de motie wordt aan het college gevraagd hun zoektocht naar geschikte locaties vooral op bedrijventerreinen te zoeken. Ook alle andere partijen met inbegrip van het door ziekte afwezige raadslid van ProTiel steunden de motie. Dit ondanks dat burgemeester Beenakker de motie niet steunde.

Een tweede motie van CDA en ChristenUnie ging verder dan de eerste. Daarin werd voorgesteld om het hele vastgestelde beleid rond de huisvesting tegen het licht te houden. Reden hiervoor waren de onrust bij bewoners, het beschikbaar komen van nieuwe inzichten en ervaringen elders en handreikingen door de Vereniging van Nederlandse gemeenten en Rijksoverheid. De motie roept op om de eigen inwoners daarbij centraal te stellen. Deze motie kreeg naast de indieners alleen steun van D66. De overige partijen waren van oordeel dat de voorgestelde herijking al opgenomen was in de eerder aangenomen motie.

Financieel staartje?

Tijdens de bespreking werd er op gehint dat Van Doorn de gemeente financieel aansprakelijk zou kunnen stellen voor het afblazen van zijn project. Dat in inderdaad niet uit te sluiten. Van Doorn verklaarde in de raadszaal dat hij Kwadrant en eerder de grond met de oude loods van Visser, waar later het Tiels Glasbedrijf in gevestigd was voor eigen rekening en risico gekocht had. Maar in een mail van 5 juli 2021 aan de gemeente merkt hij op tal van kosten gemaakt te hebben en veel tijd aan het overleg met de gemeente besteed heeft. Hij schrijft: “We zijn in een precontractuele fase terecht gekomen en dan kan de gemeente deze locatie niet kosteloos schrappen.” In een andere mail staat dat er hoge architectkosten gemaakt zijn; het gebouw moest immers een hoge beeldkwaliteit krijgen. Van Doorn wilde er echt een visitekaartje voor zijn bedrijven van maken en er zijn kantoor boven vestigen om zelf ook direct toezicht uit te kunnen oefenen. Het gebouw zou ook een parkeeergarage krijgen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp: De insprekers en de bespreking en besluitvorming over de moties kunt u zien en horen op de website van de gemeente. passagehttps://tiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d5dce5fc-3b81-420c-9fad-6391b554f975

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights