College Tiel maakt tussenbalans op

Het Tiels college is over de helft van zijn zittingsperiode. Bijna 2,5 jaar zijn er verstreken nadat het huidige college met de uitvoering van het coalitieprogramma Tiel in Balans aan de slag ging. Dat programma was geen papieren tijger. Uit het gepresenteerde overzicht blijkt dat een flink aantal plannen van de voornemens uitgevoerd zijn, anderen in de steigers staan of onderzocht worden. Het lijstje voornemens die nog geen aandacht kregen, is opvallend klein. Aanpakken kan het college niet ontzegd worden. ‘We liggen goed op koers’, concludeerde het college tijdens een persgesprek waarin de tussenbalans gepresenteerd en toegelicht werd.

 

Financiën

De start van het college was niet gelukkig. Het programma was amper gereed, toen bleek dat de eerste voortgangsrapportage in financieel opzicht flink tegenviel. Bovendien viel de uitkering vanuit het gemeentefonds enkele malen lager uit dan waarop gerekend was. Er was er meer geld nodig door hogere aanneemsommen en tegenvallers bij de uitvoering van projecten. Dat leidde er toe dat reserves, die toch al niet hoog waren verder aangesproken moesten worden. De dwingende eis van de provincie dat Avri 10 miljoen euro moet reserveren voor het kunnen betalen van toekomstige kosten van de afvalberg kan een bom leggen onder de nu gepresenteerde begroting. Tiel zal dan op korte termijn 1,7 miljoen euro moeten bijdragen.

Een greep uit de zaken die aangepakt zijn

Woningbouw

In totaal zijn de achterliggende 2,5 jaar 470 woningen gebouwd of zijn nu in aanbouw of gevorderde staat van voorbereiding. Het zijn vooral woningen in de midden en hogere prijsklasse. Dat past in het beleid van de gemeente om de woningvoorraad beter te verdelen over de verschillende inkomensgroepen. Door doorstroming van goedkope naar duurdere woningen komen er ook woningen voor de lagere inkomens beschikbaar. Ook de centrale huisvesting van arbeidsmigranten gaat huizen voor de lagere inkomens opleveren. De startersregeling die eind 2019 is ingevoerd, helpt starters een eigen woning te kunnen kopen. De belangstelling hiervoor is groot. In 2021 komt er meer duidelijkheid over het verdere woningbouwprogramma in Passewaaij. Ontwikkelaars zullen moeten meebetalen aan het afmaken van de rondweg. In 2022 wordt duidelijk of de aanleg van een derde ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij mogelijk is. In de binnenstad zijn alle grotere projecten uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding. Wat resteert zijn nog wat gaatjes voor één of enkele woningen en op het Veilingterrein. In 2021 komt er voor het Veilingterrein een stedenbouwkundige visie, die daarna zal uitmonden in een inrichtingsplan.

Onderwijshuisvesting

Er wordt druk gebouw op de locatie Heiligestraat van het Lingecollege. De uitvoering van het plan om de bestaande gebouwen te verbeteren is in de ijskast terecht gekomen. Onderzocht wordt of nieuwbouw op het Veilingterrein in combinatie met het ROC-Rivor geen beter alternatief is en betaalbaar blijkt.

 

Veiligheid

Verschillende misdaden zoals woninginbraken en fietsdiefstallen zijn fors gedaald. Jeugdoverlast blijft een probleem en ook huiselijk geweld neemt toe. Ondermijning, de verwevenheid van de misdadige onderwereld met de bovenwereld, is een groeiend probleem. De verplaatsing van de coffeeshops van het centrum naar de randen van de stad of een industrieterrein is nog niet geregeld, maar ligt wel op schema. De exploitanten van deze shops staan welwillend tegenover een verhuizing en zijn bereid hiervoor hun portemonnee te trekken. Door de invoering van het kenteken parkeren in 2021 komt er capaciteit vrij bij de Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) om aandacht te geven aan overlastthema’s als jeugdoverlast, hondenpoep e.d.

Onderhoud wegen

Voor het onderhoud van wegen is in eerste instantie vooral gefocust op de hoofdwegen. Die zijn nu in orde. Nu worden de wegen in de woonwijken De Hennepe en Tiel-West aangepakt. Met de Hennepe is een begin gemaakt. In Tiel-West wordt dit jaar nog gestart. Ondertussen worden alle straten geïnspecteerd en zal het meest noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden. Wethouder Groen vindt dat de aanschaf van de veegwagen bijgedragen heeft aan een schoner Tiel en dat de openbare ruimte er wat beter bij ligt dan voorheen. Hij hoort dit ook van inwoners. Steeds meer inwoners zijn bereid om het onderhoud en beheer van speelvoorzieningen over te nemen.

Binnenstad

Het inschakelen van een stadsmakelaar heeft geen gevulde winkelpanden opgeleverd. Wel dat het college in ziet dat het een utopische gedachte is dat Tiel alle winkelpanden hun bestemming kan laten behouden. Doel is nu een kleiner en compact winkelcentrum. Het college wil ondernemers met een winkel buiten het kernwinkelgebied prikkelen en faciliteren om naar het kernwinkelgebied te verhuizen. Verder staat het nog aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied hoog in het vaandel. Belangrijk hierbij is dat de verhuurders van winkelpanden in het kernwinkelgebied zich verenigd hebben, waardoor ook zij als groep betrokken kunnen worden bij het verder ontwikkelen en aantrekkelijker maken van het centrum. Het college focust er op dat het gebied binnen de grachten grotendeels autoluw wordt.

Waalkade II

Het is aan de raad om te besluiten of de tweede fase uitgevoerd kan worden. Het college ziet kansen om met het reeds gereserveerde geld een kleine stap te zetten waardoor het gebied er aantrekkelijker, dan nu het geval is, komt bij te liggen. Discussiepunt is of de Waalkade mede dienst gaat doen als parkeeroverloopterrein bij evenementen en andere dagen dat er heel veel bezoekers met de auto naar de binnenstad komen.

Zwembad

De bouw ligt op schema. Rond de jaarwisseling is de eerste oplevering gepland. De sloop van het oude zwembad en de inrichting van het terrein volgt in het eerste kwartaal van 2021. Na de sloop kan ook de voorgevel van het nieuwe zwembad afgebouwd worden.

 

Sociale Poort

Het college verwacht veel van de Sociale Poort. Dat is een centrale toegang voor alle Tielenaren die zorg of ondersteuning behoeven. De Sociale Poort dwingt aanbieders samen te werken en hulp onderling beter af te stemmen. Door inzet op preventie en laagdrempelige ondersteuning hoopt het college het beroep op dure faciliteiten in de toekomst te verminderen, waardoor op uitgaven voor de gemeente bespaard kan worden.

Welzijn en sport

Het college is tevreden met de ontwikkeling van het project ‘Heel Tiel beweegt’. Verschillende sportverenigingen hebben een aanbod ontwikkeld voor senioren en mensen met een beperking en denken na over de vraag hoe ze Tielenaren die met een zelf samengestelde groep gebruik willen maken van de faciliteiten van verenigingen kunnen helpen.

Er zijn verschillende initiatieven genomen om de acceptatie en de positie van LHBTI-ers te verbeteren Ook sportverenigingen hebben op dit punt stappen gezet.

Een inclusiepanel waakt over de toegankelijkheid van gebouwen en infrastructuur voor mensen met een beperking en een regiegroep ontwikkelt plannen om Tiel dementievriendelijker te maken.

Inzet op maatjesprojecten en steunen van andere initiatieven moet het probleem van de eenzaamheid verminderen.

Voorkomen van het vroegtijdig verlaten van de school, het uitbouwen van het onderwijsachterstandenbeleid en de strijd tegen de laaggeletterdheid kregen veel aandacht.

Snel internet

In de dorpen zijn de werkzaamheden om de hoofdkabels aan te leggen vergevorderd. Ook in de bebouwde kom van de gemeente wordt er druk gegraven om alle woningen van glasvezel te voorzien.

 

Energie transitie

Achter de schermen is er hard gewerkt om het doel Tiel energieneutraal te maken de komende decennia te realiseren Nog dit jaar wordt gestart met een voorlichtingscampagne. Er is al een energieloket geopend.

Wat punten die nog geen aandacht kregen of krijgen

  • Een snelle fietsverbinding tussen Tiel en Geldermalsen en daarna naar Kesteren blijft nog even een wens.

  • Vergroten van de verkeersveiligheid op scholen blijft ook nog even liggen. Daar zijn trouwens geen grote problemen.

  • Voor het omvangrijke plan om Tiel fietsvriendelijker te maken is voorlopig geen geld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights