De gemeenteraad Tiel vergaderde digitaal

Woensdag 22 april vergaderde de gemeenteraad digitaal. Dat was een bijzondere ervaring. De raadsleden en wethouders zaten gewoon thuis voor hun tablet, terwijl burgemeester Beenakker de vergadering vanuit de raadszaal gesteund door de griffier leidde. Het leverde geen kwaliteitsuitzending op.

Verschillende gezichten waren door een verkeerde stand van de camera op tablet of computer wat misvormd. Een filmregiseur zou een vermakelijke compilatie kunnen maken van een aantal raadsleden, die aan hun neus trokken, zich in de haren wreven of hulp vroegen wanneer zij moesten reageren. De gebaren van Wethouder Melissen, die onder normale omstandigheden zijn betoog flink ondersteunen, leken nu ongecontroleerde flits- of zelfs boksbewegingen en Joke Sewalt etaleerde haar gemis aan digitale vaardigheden. Eric Henning en Ans Duquesnoy kozen onafhankelijk van elkaar voor de Golden Gate Bridge als achtergrond, terwijl Peter Elferink de kijkers een beetje jaloers maakte met zijn plekje aan een verleidelijke waterpartij. Anderen vergaderden met een minder aantrekkelijke donkere of wat saaie achtergrond. Raadsvoorzitter Hans Beenakker verdient een pluim. Hij beheerste de techniek prima, had alles in de gaten en leidde de vergadering schijnbaar moeiteloos door een extra lange agenda.

Ook griffier Wim Westerholt droeg vakkundig bij aan een wettig en gesmeerd verlopende vergadering. Maar nu over naar de inhoud.

 

 

Corona

Burgemeester Beenakker, die hoofd is van het crisisteam in Tiel, stond bij het begin van de vergadering stil bij de Coronacrises, die ook Tiel in zijn greep houdt. De Burgemeester (door mij samengevat): “Ik heb veel waardering voor de mensen in de frontlinie zoals de medewerkers van het ziekenhuis, de thuiszorg, brandweer, politie, boa’s en de medewerkers in winkels en maaltijdbezorgers. Er geldt een landelijke noodverordening die ook voor Tiel van toepassing is. Het is triest dat zoveel mensen lijden aan de ziekte en er ook een aantal aan sterft. Erg vervelend is ook dat een bezoek aan ouders of grootouders niet of alleen op afstand mogelijk is. De gevolgen voor bedrijven, contactberoepen, horeca en de cultuursector zijn ongekend. De gemeente heeft voor bedrijven een steunpakket opgesteld. Het is onduidelijk hoe lang de crises nog voortduurt. Feit is dat de gevolgen nog lang zichtbaar zullen zijn en iedereen zullen raken. De gemeenteraad zal daardoor straks voor lastige dilemma’s en pijnlijke keuzes komen te staan.”

Beenakker toonde zich blij met de vele mooie initiatieven om de gevolgen van de crises te verzachten en om waardering te uiten voor de mensen in de frontlinie waarbinnen de ziekenhuismedewerkers een belangrijke plaats innemen. “Hartverwarmend dat dat gebeurt”. Hij vertelde dat op dit moment hard gewerkt wordt aan het vertalen van de kleine verruiming in de beperkende maatregelen van het kabinet naar uitvoeringregels in Tiel. Nadrukkelijk wees hij er op dat het heel belangrijk is dat iedereen zich blijft houden aan de voorschriften en gedragsregels. “Houdt je aan de maatregelen en houdt nog even vol”, was zijn dringende oproep. De gemeenteraad krijgt iedere twee weken een zogenaamde impactmonitor, waarin de raad geïnformeerd wordt over de gevolgen en het ingrijpende effect op de toekomst.

Tarieven Avri gaan omhoog

Avri had in 2019 te kampen met meer uitgaven dan begroot en wordt nu geconfronteerd met aanzienlijk lagere opbrengsten voor papier en kleding. Hoewel het laatste woord er nog niet over gesproken is, waarschuwde wethouder Groen de raad alvast dat een verhoging met twee en veertig euro in 2001 van de verwijderingsbijdrage onontkoombaar lijkt. Het evaluatierapport over de invoering van het omgekeerd inzamelen van restafval, dat in maart openbaar zou worden is nog niet vrijgegeven.

Opnieuw wissel bij Partij van de Burgers

Opnieuw is er een wissel bij de Partij van de Burgers. Arthur Beuns, die in september 2019 Tessa Wagensfeld in verband met haar verhuizing naar buiten de gemeente opvolgde, heeft zijn raadslidmaatschap teruggegeven. Hij wordt opgevolgd door Frank Groen Senior. Frank is tot heden voorzitter van Partij van de Burgers en was eerder raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hij is de vader van wethouder Frank Groen jr.

Cruyff Court wordt gerenoveerd

De renovatie van het Cruyff Court gelegen aan de kruising Wadenoijenlaan – Teisterbantlaan in Tiel-West zorgde tijdens de vergadering voor een felle discussie. Het college stelt voor om binnenkort met de renovatie die bestaat uit het vervangen van de kunststof grasmat en een algehele grondige opknapbeurt van het drukgebruikte mini-voetbalveldje, te beginnen. Het Cruyff Court is sinds 2008 in gebruik en volgens inspecteurs van de Cruyff Foundation nu dringend aan een opknapbeurt toe. In een motie van 26 juni 2019 gaf de raad het college opdracht om op zoek te gaan naar subsidies, bijdragen en andere dekkingsmogelijkheden om het Cruyff Court voor Tiel te kunnen behouden . Het college is in zijn zoektocht niet verder gekomen dan een subsidie van ongeveer 15.000 euro van de Cruyff Foundation en hoopt nu alsnog via een door welzijnsorganisatie Mozaiek te organiseren sponsoractie 25.000 euro bijeen te brengen. Of dat gaat lukken is nog niet zeker. De ontbrekende 60.000 heeft het college gevonden door het restant van enkele niet geheel benutte begrotingsposten samen te tellen.

Alle partijen onderstreepten het belang van het voetbalveldje. Het is een populaire voorziening in de wijk en levert een positieve bijdrage aan leefbaarheid, sociale cohesie en gezondheid van de inwoners. Drie leden van de VVD en de voltallige fracties van CDA en D66 hadden gezien de slechte financiële positie van de gemeente en de vele extra uitgaven in verband met de Coronacrises echter bezwaren tegen het nu doen van uitgaven buiten de begroting voor 2020. Zij stelden voor om bij de behandeling van de begroting voor dit najaar voor 2021 een beslissing over de renovatie te nemen. Alle overige partijen waren blij met het resultaat van de zoektocht van het college naar financiele middelen. Voor D66 was dit reden om alles wegende alsnog voor het voorstel te stemmen. Het CDA en drie leden van de VVD hielden vast aan hun afwijzend oordeel. Yvonne Son-Stolk verdedigde het standpunt van het CDA ongemeen fel. Zij wees daarbij niet alleen op de slechte financiële positie van de gemeente maar ook op de forse tegenvallers die voor dit jaar al bekend zijn en het gemis aan inkomsten van zwembad, schouwburg, museum en Zinder.

Ook maakte zij zich zorgen over het imago bij de provincie bij het doen van dit soort uitgaven. Hoe het precies staat met de financiën weet officieel nog niemand. Maar goed is de positie allerminst. Het totale jaarresultaat over 2019 is nog niet bekend en het college heeft al gemeld dat er weer forse tekorten in het sociale domein voorzien zijn. Aanbesteding zal spoedig plaatsvinden omdat Het Cruyff Court momenteel afgesloten is.

Krediet voor herontwikkelen Veilingterrein

De raad ging unaniem akkoord met het uittrekken van een bedrag van 180.000 euro voor het maken van een gebiedsvisie voor het Veilingterrein. Het plan is om op het terrein aan de zuidelijke Stationszijde woningen voor beter gesitueerden te bouwen en mogelijk nieuwbouw voor de VMBO-afdeling van het Linge College en het ROC-RIVOR te realiseren. Het geld daarvoor haalt het college uit de algemene reserve. Daarnaast levert de provincie een bijdrage van 50.000 euro. Eind 2020 hoopt het college het resultaat bekend te kunnen maken waarna eind 2021 volgens de planning concrete bouwplannen gemaakt kunnen worden. In 2023 is vervolgens de sloop van de huidige bebouwing (veilinghal, opslagruimten, Metawa en gebouwen van Secunda) en het woonrijp maken en aanbesteding van de bouw voorzien. De daadwerkelijke bouw zou vervolgens in 2024 moeten starten.

Tiel trek zich terug uit raadskring

In een poging meer greep te krijgen op de gang van zaken binnen gemeenschappelijke regelingen is een zogenaamde raadskring opgericht. Deze voorbereidende werkgroep zoekt naar het oordeel van een meerderheid van de raad de oplossing te snel in een extra vertegenwoordigend orgaan tussen raad en colleges en loopt daarmee veel te hard. Door het aannemen van een motie van de PvdB, VVD, PvdA, D66 en CDA trekt Tiel zich nu terug uit dit beraad. Er zijn voor de korte termijn voldoende mogelijkheden om met andere gemeenteraden of individuele leden in contact te treden over het functioneren van de gemeenschappelijke regelingen. De bezwaren van de indieners van de motie leven ook bij andere gemeenten in de regio. Voor Erik Rhebergen en Unal Sözen, die namens de Tielse gemeenteraad zitting hebben in de raadskring was het besluit teleurstellend.

Geen Global Goals gemeente wel werken aan duurzaamheid

Eerder besloot de raad om geen Global Globe gemeente te worden. De raad was het met wethouder Groen eens dat Tiel al veel deed aan de doelen van de Globel Goals en wilde niet de ‘rompslomp’ van administratie, extra overleg en kosten die verbonden zijn aan de status van Global Goal gemeente. Via een door de raad aangenomen motie van GroenLinks gaat de gemeente wel jaarlijks zichtbaar maken wat het college doet binnen bestaand en nieuw beleid om Tiel duurzamer te maken, het aspect duurzaamheid opnemen in toekomstvisies en over de resultaten op het gebied van duurzaamheid jaarlijks rapporteren.

Onvoldoende steun voor opvang alleenstaande kinderen in vluchtelingen kampen in Griekenland.

GroenLinks en PvdA stelden in een motie voor om als gemeente een krachtig signaal richting “Den Haag “ uit te spreken voor het opvangen van 500 alleenstaande kinderen in de vluchtelingen kampen in Griekenland. Nederland is een van de weinige landen van de Europese Unie die niet bijdraagt aan de opvang van deze kinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten zitten in overvolle kampen. Ook zou Tiel zich volgens de indieners bereid moeten verklaren om een aantal van deze kinderen op te vangen. De motie kreeg na een hoofdelijke stemming onvoldoende steun. De raadsleden van CDA, de Partij van de Burgers en de VVD stemden – waarvan enkele met enige schroom – tegen. Het CDA verklaarde dat men dit een landelijke kwestie vond. Eerder had de lokale afdeling en de provinciale CDA zich al tot het partijbestuur gewend om voor toelating te pleiten. Ook steunt de afdeling de advertentie in het NRC van 23 april waarin de regering om wijziging van hun afwijzend standpunt gevraagd wordt. Terwijl ik dit schrijf hoor ik dat het kabinet naar aanleiding van die advertentie zijn eerder ingenomen standpunt ietsje gewijzigd heeft en enkele tientallen kinderen wil opnemen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights