Sybrand van Haersma Buma doet dagje Rivierenland

Vrijdag bracht Sybrand van Haersma Buma een werkbezoek aan het Rivierengebied. Aandacht was er bij het startpunt, zuivelboerderij den Eelder voor ondermijning, drugsdumpingen en –labs, pillenfabrieken en wietkwekerijen. Hierna volgde uitleg en een rondleiding over de kringloop- en zuivelboerderij. Den Eelder waarna in Gameren de ontwikkelingen van de waterveiligheid van het gebied besproken werden. In Beesd informeerde burgemeester Hans Beenakker als voorzitter van de regio Rivierenland de CDA-voorman over de belangrijkste bestuurlijke items binnen de regio.

Buma herinnerde toen het over de drugscriminaliteit ging aan de recente uitspraak van de Raad van State. Deze oordeelde dat grondeigenaren niet aansprakelijk gesteld mogen worden voor de kosten van het op ruimen van illegaal geloosd drugsafval op zijn terrein. Buma: “wij zijn van mening dat de landelijke overheid deze kosten voor zijn rekening moet nemen. Daarnaast is het noodzakelijk dat er meer menskracht beschikbaar gesteld wordt voor de bestrijding van deze vormen van criminaliteit.“

Bijzonder interessant was daarna het bezoek aan zuivelboerderij Den Eelder in Well. Den Eelder is een van de grootste melkveebedrijven in het Rivierengebied en verwerkt de geproduceerde melk op eigen terrein in een moderne zuivelfabriek tot producten die in alle grote supermarktketens te koop zijn. Het lukt het bedrijf om bijna energieneutraal te zijn. Daarvoor zijn de enorme bedrijfsgebouwen voorzien van vele honderden zonnepanelen en heeft het bedrijf een eigen mestvergistingsinstallatie, die gas van koeienpoep maakt. Het dierenwelzijn krijgt op den Eelder veel aandacht. Koeien beslissen zelf wanneer ze gemolken willen worden en of en wanneer ze de stal verruilen voor de weide. Ook kalveren krijgen veel levensruimte. Nesten van weidevogels worden nauwgezet in de gaten gehouden. Een van de weilanden is zelfs een deel van het jaar gereserveerd voor de weidevogels. Daar neemt het aantal grutto’s en tureluurs ieder jaar toe. Het CDA-gezelschap constateerde dat financieel gezond ondernemen, diervriendelijkheid en milieuzorg bij Den Eelder hand in hand gaan.

Open dag

Zelf een kijkje nemen op Den Eelder? Dat kan op zaterdag 29 juni. Dan is er de jaarlijkse open dag met tal van activiteiten. Houdt er wel rekening mee dat u niet alleen bent. Ieder jaar zijn er dan vele duizenden belangstellenden.

Waterveiligheid

In Gameren werd vervolgens stil gestaan bij de waterveiligheid van het gebied. Buma werd daar geïnformeerd over de enorme kosten van de maatregelen voor het Waterschap Rivierengebied en dus uiteindelijk voor de inwoners, bedrijven en grondbezitters in het werkgebied. Gerard van den Anker, oud-wethouder van Maasdriel en na Tielenaar Henk Driessen tweede op de lijst van het CDA voor de waterschapsverkiezingen vertelde dat het voldoen aan de veiligheidsnormen in het Rivierengebied voor het Waterschap Rivierenland waterstaatkundig maar ook in financieel opzicht een enorme opgave is. Het waterschap hoeft hiervan slechts een klein percentage te betalen, maar door de lengte van dijken, die verzwaard en verhoogd moeten worden en de overige maatregelen, die noodzakelijk zijn is het toch een enorm kapitaal. Dat moet opgebracht worden terwijl het waterschap nog flink in de schulden zit vanwege eerder waterbeschermingsmaatregelen. Anker riep Buma op om de regering te bewegen nog eens naar de kostenverdeling te kijken.

Na het bezoek aan Gameren zette het gezelschap koers naar Marienwaerdt. Onderweg passeerde hij de enorme dagelijkse file uit de richting Utrecht en kon hij met eigen ogen iets proeven van de verkeerspolitiek in deze regio.

Marienwaerdt bleek voor het CDA een bijzondere plek. Ada Boerma, voorzitter van het provinciale partijbestuur van het CDA lichtte dat toe: “In 1979 en 1980 werd op dit terrein het CDA gesmeed. Alle gesprekken die nodig waren om van de ARP, de CHU en de KVP één partij te maken vonden hier plaats. Bijzonder dat we nu 40 jaar later deze bijeenkomst hier hebben.”

Gastheer Frans Baron van Verschuer  van Marienwaerdt in gesprek met Beenakker en Buma

Regionale onderwerpen

Belangrijke gast bij het laatste onderdeel van het CDA–middagje in Rivierenland was de Tielse burgemeester Hans Beenakker. Hij was daar in zijn kwaliteit als voorzitter van het regiobestuur. Beenakker vertelde dat hij een oude bekende was van Buma. Samen zaten ze gelijktijdig in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Beenakker was daar raadslid voor de VVD en Buma voor het CDA. Beenakker werd vervolgens wethouder en Buma lid van de Tweede Kamer.

Beenakker zette voor het CDA gezelschap maar natuurlijk vooral voor Buma op een rijtje wat de belangrijke bestuurlijke thema’s binnen de regio zijn. Hij noemde de economische speerpunten van de regio: Logistiek, Agribusiness waaronder vooral de fruitteelt en het Toerisme. Met trots wees hij op het regionale investeringsfonds waarmee beginnende ondernemers in die sectoren een handje geholpen kunnen worden. De ervaring leerde dat de zorgvuldig toegekende regionale subsidie het verkrijgen van leningen bij bijvoorbeeld de Rabobank voor de pioniers makkelijker mogelijk maakt. Tevreden was hij ook over de samenwerking op het gebied van de verdeling van woningbouwvolumes over de gemeenten en van nieuwe bedrijven over de beschikbare bedrijventerreinen. Het regionale vervoersfonds bracht de burgemeester bij de verkeerssituatie in het Rivierengebied. “Daar valt nog veel aan te verbeteren. Het broodnodige verbreden van het tracé van de A15 van Deil naar Kesteren is nog ver weg. Dit ondanks het feit dat onlangs is vastgesteld dat dit wegvak nu nagenoeg even druk is en het verkeer er vrijwel even vaak vaststaat als het tracé Sliedrecht – Gorinchem. Met de papieren voorbereiding van de verbreding van dat tracé is vorig jaar begonnen. Maar hier zullen we ons moeten behelpen met wat noodmaatregelen zoals wegsignalering, filedetectie en verlengde invoegstroken om de veiligheid en doorstroming op de A15 aan de oostkant van de A2 een beetje te verbeteren. In regioverband gaan we daarom ook kijken naar mogelijkheden om de aansluitende regionale wegen van de A15 te verbeteren. Nu rijdt het regionale verkeer nog vaak kilometers om via de A15 omdat andere goede alternatieve verbindingswegen ontbreken. Iedere auto minder op de A15 zorg voor minder verkeersdruk. Ook de A2 waar het verkeer dagelijks vastloopt, staat op het aandachtslijstje van de regionale agenda.” Verder noemde de regiovoorzitter de wenselijkheid van verbetering van de spoorverbinding Geldermalsen-Tiel- Elst-Arnhem, de aanleg van snelle fietspaden en andere slimmere vormen van mobiliteit. Vooral op de vele smalle buitenwegen leidt het gelijktijdig gebruikmaken van landbouwverkeer en fietsende scholieren tot gevaarlijke situaties. Beenakker zei het te betreuren dat de Betuwelijn geen aftakkingen had in de regio en wees op de mogelijkheid om het goederenvervoer via de Waal nog wat uit te breiden.

Buma werd verblijd met een mooi voorbeeld van milieuvriendelijke innovatie, twee flessen Betuwse Krenkelaar. Voor Beenakker was die wijn al een goede bekende. Viir hem was er een kist appels.

Buma keek met plezier terug op deze volle middag Rivierenland. “Ik wil door dit soort bezoeken belangstelling wekken voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen en daarbij natuurlijk onze eigen kandidaten ondersteunen. Los daarvan is het ter plekke kennis nemen van onderwerpen die in de regio spelen erg belangrijk voor mijn werk in den Haag. Je hoort en ziet veel.”

De verkiezingen op woensdag 20 maart voor Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland. .

De huidige in Tiel woonachtige PvdA-gedeputeerde Josan Meijers stelt zich niet meer herkiesbaar en zal daardoor uit het provinciaal bestuur verdwijnen. Eerder vertrok de uit Culemborg afkomstige CDA-gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Regio kandidaten die op grond van de huidige zetelverdeling kans maken op een zetel in de Provinciale staten zijn nu Mark Smits (VVD) op plaats 6 uit Tiel, Rita Braam-van Valkengoed uit Culemborg (D66) op plaats 6 , Esther Portegies (SP) uit Appeltern, Ton Diepeveen (PVV) uit Opheusden op plaats 3, Klaas Ruitenberg (SGP) lijsttrekker uit Opheusden, Ronald van Meygaarden uit Rumpt, lijsttrekker Lokale Partijen Gelderland Code Oranje (lijsttrekker) en Tom Roetert (Forum voor Democratie) uit Geldermalsen plaats 2 en op plaats 3 van het FvD W. van Versendaal uit Wadenoijen.

In totaal doen 14 partijen mee aan de verkiezingen. Nieuwkomers zijn, Lokale Partijen Gelderland Code oranje, Het Forum voor Democratie en DENK.

Bij de verkiezingen voor het Waterschap Rivierenland komen we de voormalige Tielse wethouder Henk Driessen (CDA) tegen als lijsttrekker, op de lijst van Water Natuurlijk staat Michiel Alexander de Raaf uit Hedel op plaats 2, Henk Diependaal uit Dreumel (VVD) op plaats 5, Goos den Hartog uit Ochten is lijsttrekker bij de SGP, bij de ChristenUnie staat Harrie Drost uit Dodewaard op plaats 2 en tot slot is Jan Opschoor uit Nederhemert lijsttrekker van 50PLUS.

Bij de provincie Gelderland gaat het om de verdeling van 55 zetels. Bij het Waterschap Rivierenland gaat het om 33 zetels waarvan er 8 zogenaamd geborgd zijn. Deze 8 zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van de belangengroepering onbebouwd (4 zetels), natuurterreinenbeheerders (1 zetel) en bedrijven (3 zetels). Via de verkiezingen worden de overige 26 zetels verdeeld over de partijen die aan de verkiezingen van 20 maart meedoen.

Door voorkeursstemmen kunnen lager geplaatste kandidaten uit de regio bij beide overheidsorganen een stem verwerven.

Bij de provinciale staten komen we de volgende Tielse kandidaten tegen: bij D66 op plaats 40 Laurens Verspuij, bij de PvdA op plaats 10 Dave Verbeek, bij de ChristenUnie op plaats 14 Jolanda Stoeten-Flach en Martin Koning op plaats 18, bij GroenLinks op plaats 44 Ünal Sözen en tenslotte bij 50+ Anton van Straten op plaats 16.

Bij de waterschapsverkiezingen zijn dit: Bij CDA H.L. Vroege-Gerth, bij AWP en LRR Niet Politiek Wel Lokaal Jan Boelhouder op plaats 11, bij Water Natuurlijk Eric Henning op plaats 26, bij de PvdA Corry van Rhee-Oud Ammerveld op plaats 10, bij de VVD Gerlof Kooij op plaats 9 en Marko van Dalen op plaats 17 en bij 50PLUS op plaats 7 wederom Anton van Straten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights