Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 16 oktober 2017

Door Bert Leenders op maandag 16 oktober 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

In deze editie van onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de eerste concrete stappen om een nieuw zwembad te bouwen, de mogelijkheid voor mantelzorgers om een vergoeding van parkeerkosten te krijgen, het ongegrond verklaren van bezwaarschriften tegen de buitenplaatsen in de wijk Passewaaij, het voorstel om precariorechten te gaan heffen op waterleidingen,het abrupt beëindigen van de arbeidsre-integratie-overeenkomst met Job Lanceer en Mozaiek verzorgt voortaan de hulp bij huisadministratie.

Snelle start nieuwbouw zwembad.

Het college zet vaart achter de nieuwbouw van het zwembad op de plaats van het huidige zwembad. Belangrijke drijfveer zijn de snelstijgende bouwkosten. ‘Hoe langer we wachten hoe duurder het wordt, daarom is haast geboden’, vindt het college. Het college vraagt de raad om een krediet van 19.000 euro om de eerste stappen te zetten. Die bestaan uit het bekijken van verschillende zwembaden bij andere gemeenten en daardoor zicht te krijgen op mogelijkheden en keuzes; het opstellen van een programma van eisen voor een niet te luxe doelmatig bad; een begroting maken van kosten en exploitatie en het opstellen van een aanbestedingsadvies. De zwemverenigingen worden betrokken bij het opstellen van het programma van eisen. Voor dit alles vraagt degmeente een krediet van 19.000 euro aan de raad.
.
Mantelzorgers kunnen vergoeding voor parkeervergunning krijgen

Het college verwacht dit jaar 185.000 euro te besteden aan de mantelzorgregeling. Nieuw is een regeling waarbij mantelzorgers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten van het parkeren, wanneer degenen die zij helpen in een betaald parkeren gebied woont. De gemeente verwacht dat er dit jaar 1200 complimenten uitgereikt zullen worden met een bedrag van 125 euro per mantelzorger. Dat betekent dat bijna 3 % van alle inwoners een dergelijk compliment gaat ontvangen. Voor de parkeervergoeding rekent het college op 15.000 euro. De uitvoering van het compliment wordt geregeld door Mozaiek Welzijnsdiensten.

Buitenplaatsen zij welkom

De buitenplaatsen die gepland zijn tussen de Dr. J.M. den Uyllaan en en de Passewaaijse Hogeweg mogen gebouwd worden. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om het oorspronkelijke plan te wijzigen. De buitenplaatsen moeten de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve mogelijkheden in het stedelijk uitloopgebied vergroten.

College wil precariorechten heffen op waterleidingnetwerk.

Tiel haalt al enkele jaren veel geld binnen via een belastingheffing op de gasleidingen in de gemeente. In de begroting voor 2018 wordt een bedrag genoemd van 1,255 miljoen euro. Het college is al een tijdje bezig om ook precariobelasting te heffen op elektriciteitskabels. Kabelbeheerder Liander heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Dat bezwaar is door de gemeente, die hierbij gezamenlijk optrekt met Geldermalsen en Culemborg verworpen. Het wachten is nu op de uitkomst van de uitspraak in hoger beroep dat Liander bij de Hoge Raad jegens de gemeente aangespannen heeft. Het gaat om enorme bedragen. In de begroting 2018 wordt een bedrag genoemd van 11,5 miljoen euro over alle jaren dat de gemeente deze belasting wil opleggen en al opgelegd heeft. Dat zou alle financiële zorgen van de stad als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Wethouder Verspuij is wel zo voorzichtig dat dit bedrag nog niet in de begroting is opgenomen. Het college heeft afgelopen week besloten de raad te vragen om in te stemmen met het plan om ook op waterleidingen precariobelasting te geen heffen De belasting is op leidingen en kabels is omstreden. De nutsbedrijven berekenen deze belasting namelijk door in de tarieven van alle gebruikers. Dus ook inwoners van gemeenten die deze precariobelasting niet opleggen. Het is in feite ook een wat slinkse manier om geld bij de inwoners weg te halen, zonder dat zij dit direct al een gemeentelijke heffing merken. De regering heeft deze wijze van belastingheffing dan ook met een overgangsperiode van 5 jaar verboden. Vanwege de extra inkomsten maar ook om te voorkomen dat inwoners van Tiel een beetje meebetalen aan de heffing van andere gemeenten heeft Tiel al in een vroeg stadium besloten deze extra inkomensbron aan te boren. Op 21 maart van dit jaar is definitief besloten dat de precariobelasting voor nutsbedrijven wordt afgeschaft. Gemeenten die de heffing al toepassen mogen dit nog blijven doen tot 1 januari 2022. Het tarief mag echter niet meer verhoogd worden. Voor de gemeente tiel betekent dit dat vanaf 2022 een fors inkomensverlies van in ieder geval 1 255 000 euro. Een enorm bedrag maar toch niet meer dan 1 % van de gemeentelijke inkomsten.

Gemeente beëindigt samenwerking met Job lanceer

Mogelijk misbruik van zorggelden en gebrek aan kwaliteit hebben de gemeente doen besluiten de samenwerkingsovereenkomst met Job Lanceer met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Job lanceer begeleidde kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, die nog niet in staat zijn om zelf verantwoording te nemen voor het vormgeven van hun leven en het voorzien in het eigen levensonderhoud. Naast persoonlijke begeleiding en hulp bood het bedrijf stages en werkervaring aan in de eigen motorenzaak van directeur Cok van den Heuvel en andere bedrijven. Het bedrijf ontving veel inkomsten via de persoonsgebonden budgetten voor probleemjongeren. In een artikel in de NRC van juni 2015 wordt een bedrag genoemd van 35.000 euro per maand. Dit ondanks slechte beoordelingen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Het bedrijf is vanaf 2011 actief met begeleiding en re-integratie. Cok van den Heuvel is een natuurlijk talent in het omgaan met probleem jongeren. Maar heeft weinig op met administratie en werkte veelal met ongeschoolde assistenten. In 2011 werd hij door de gemeente uitgeroepen tot ‘Tielenaar van het jaar’. Hij ontving veel hulp toen kort daarna zijn bedrijf op Kellen afbrandde. De gemeente hielp hem mede op aandringen van gemeenteraadsleden aan een tijdelijke werkplaats op Latenstein om zijn belangrijke re-integratie- en begeleidineingswerk voort te kunnen zetten. Pas eind 2014 kreeg Van den Heuvel voor het eerst te maken met inspecties. Toen bleek er van alles mis op het gebied van deskundigheid, procedures en financiële verantwoording. Niet verbazingwekkend. Van den Heuvel is een motor- en brommerfreak met vooral een technische opleiding en ervaring met hart voor probleemjongeren.

Thuisadministratie naar Mozaïek

Sinds 1 oktober kunnen inwoners van Tiel voor hulp bij hun administratie terecht bij thuisadministratie van Mozaïek. Humanitas die dit eerder verzorgde is, gestopt. Alle vrijwilligers van thuisadministratie Humanitas gaan mee naar Mozaïek.
De vrijwilligers van de thuisadministratie helpen inwoners hun administratie op orde te krijgen. Zo krijgen zij weer grip op hun inkomsten en uitgaven. Hiermee kunnen schulden worden voorkomen. Soms zijn er al schulden. Dan is de hulp juist een goede start bij het werken aan een oplossing voor deze schulden. STMR zorgt voor de opleiding van de vrijwilligers.
Inwoners die hulp nodig bij hebben bij hun administratie of vrijwilliger willen worden van de thuisadministratie kunnen contact opnemen met Mozaïek Matchpoint, bereikbaar via (0344) 611 566 of thuisadministratie@mozaiekwelzijn.nl. Meer informatie op www.mozaiekwelzijn.nl/thuisadministratie

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights