Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 2 juli 2017

Door Bert Leenders op zondag 2 juli 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

In deze lange nieuwsbrief veel aandacht voor de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni. Daar werden ondermeer de jaarstukken over 2016 en de financiële positie van de gemeente behandeld. Verder besteden we aandacht aan nieuwe ontwikkelingen rond het Vijverterrein, wijzen we u op de moglijkheid om te gaan kijken hoe de Waalkade er uit komt te zien en maken we melding van een forse subsidie voor maar liefst 15.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken.

De portemonnee van de gemeente is bijna leeg

Het gaat niet goed met het gemeentelijke huishoudboekje. De afgelopen jaren was er steeds sprake van een positief saldo. Vaak zag je dan bij de eerste tussenrapportage sombere gezichten en werd er gevreesd voor tekorten. Naar mate het jaar vorderde werden de cijfers beter. Geplande uitgaven werden niet gedaan, voor sommige activiteiten bleek minder geld nodig en de rijkssubsidie werd vaak naar boven bijgesteld. Dus bijna altijd viel het mee. In 2016 liep het anders. Een aanvankelijk klein tekort bleek bij het opmaken van de jaarcijfers uiteindelijk opgelopen naar 1,6 miljoen. Door het vrijwel geheel benutten van de reserve voor het sociaal domein en het putten uit andere reservepotten zoals het parkeerfonds, het rioolfonds en een reserve om tegenvaller bij de bouw van de Westluidense poort op te vangen werd het tekort met kunst en vliegwerk teruggebracht naar 270.000 euro.
Het gevolg is wel dat de gemeente nauwelijks nog vet op de botten heeft. De gemeentelijke bezittingen zijn voor 17 % gefinancierd met eigen geld. De rest bestaat uit schuld. De gebruikelijke norm voor het eigen kapitaal is 25 tot 40 %. “Wanneer de gemeente een gewoon bedrijf zou zijn, zou geen enkele bank nog geld verstrekken en was de gemeente failliet”, concludeerde Wim van Baal van Coalitiepartij VVD. Begin dit jaar attendeerde de provincie de gemeente al op het feit dat de reserves aanvulling behoefden. Ook de accountant liet zich tijdens een toelichtinggesprek met de leden van de commissie beleidscyclus somber uit over de staat van de gemeentelijke financiën. Het zou allemaal nog niet zo erg zijn wanneer er sprake was van een incident.
Dat blijkt niet het geval. Ook voor 2017 wordt opnieuw een fors tekort verwacht op de jeugdzorg. De kosten daarvan zijn de grootste boosdoener van het tekort over 2016. Een andere grote tegenvaller was een verplichte extra bijstorting in het pensioenfonds voor de wethouders van maar liefst 537.000 en een groter beroep op aanvullende bijstand. Een belangrijke rol speelt ook het niet realiseren van bezuinigingen. Veel van de bezuinigingsafspraken in het bloesemakkoord zijn niet gerealiseerd. Te optimistische inschattingen maar ook gebrek aan lef bij college en raad om pijnlijke afspraken doortastend uit te voeren zijn hier de oorzaak van.
Wethouder Verspuij sluit een aantal meevallers in de tweede helft van dit jaar niet uit. Daardoor zouden de cijfers over 2017 minder rood en misschien wel zwart kunnen kleuren. Zo hoopt de wethouder op een gunstige uitslag van een proces om precariorechten op elektriciteitskabels in gemeentegrond te mogen heffen. De kans dat hij dat proces wint, lijkt echter niet groot. In Nederland groeit de weerstand tegen deze belasting die over enkele jaren geheel verboden wordt. In de Tweede Kamer is bovendien al gedreigd gemeenten, die precariobelasting op kabels heffen, voor eenzelfde bedrag te korten op de uitkering van het gemeentefonds. Verder hoopt de wethouder op minder en lagere rekeningen voor de jeugdzorg van de zorgverleners. De verbetering van de economie zou ook kunnen bijdragen aan een vermindering van het beroep op sociale ondersteuning. Ook een extra uitkering uit het gemeentefonds dit najaar zou kunnen helpen. De stap naar het wegwerken van een tekort en het aanvullen van reserves is echter groot. En er kunnen nog tegenvallers komen.
Het laat zich raden dat de raad niet blij was met de uiteindelijke jaarcijfers. De coalitie voelde zich merkbaar ongemakkelijk maar hield de rijen gesloten. De oppositie was eensgezind in de felle kritiek op het college. Zij kwamen met een motie van treurnis, die overigens door de tegenstemmen van de coalitie verworpen werd. Rode draad in de betogen van de oppositie was dat er niet getornd mocht worden aan de voorzieningen voor de mensen die echt nodig hadden. Of dat gaat lukken zal de komende maanden duidelijk worden. Wethouder Verspui vindt vooralsnog dat het geld, dat de gemeente tekort komt voor de jeugdzorg door besparingen elders in het sociale domein gevonden moet worden.
Feit is dat de gemeente dit najaar met een realistische en sluitende begroting voor 2018 moet komen en gezien de stand van het huishoudboekje 2017 niet opnieuw met een groot tekort kan afsluiten. Dat zal niet eenvoudig zijn. Schraalhans wordt keukenmeester in Tiel. Een van de oplossingen die binnen de oppositie steeds vaker genoemd wordt is het uitstellen of helemaal niet uitvoeren van een of meer dure objecten. Met name verbeteren van de huisvesting van het Lingecollege wordt genoemd. Daarvoor is de komende jaren bijna twintig miljoen uitgetrokken. De raad vindt wel dat er in Tiel een zwembad moet blijven en dat er meer gedaan moet worden om te voorkomen dat inwoners in een uitzichtloze financiële situatie terecht komen door ondraaglijke schulden.
Tiel gaat een hete herfst tegemoet.

Andere punten uit de raadsvergadering

De gemeenteraad van Tiel wil dat begrotingsoverschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien in de gemeentekas van de deelnemende gemeenten. Arjen Sijpkes mag gaan proberen om de andere leden van het algemeen bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland te overtuigen van nut en noodzaak van dit besluit. Het gaat daarbij om een relatief klein bedrag van nog geen 20.000 euro. Het is de vraag of dit standpunt Van Tiel verstandig is. De ervaring leert dat organisaties wanneer ze geld terug moeten geven, hun best doen om te zorgen dat budgetten helemaal gebruikt worden, ook wanneer dat niet nodig is. Bovendien heeft iedere tegenvaller, wanneer je reserves weghaalt bij de gemeenschappelijke regelingen direct tot een extra belasting van de gemeentelijke begroting. Het RAR kostte de gemeenten in 2016 9,87 per inwoner. Dit bedrag is de laatste jaren gedaald en zal volgens de opgestelde jaarstukken de komende jaren in gering stijgen. De uitbreiding van de opslagruimte in verband met de komst van de archieven van Maasdriel en Zaltbommel betaalt het RAR uit eigen middelen.

Nog geen nieuws over de parkeergarage

Wethouder Verspuij durft geen uitspraken te doen over de datum van openstelling. Tot 4 augustus blijft Volker Wessels niet in gebreke. Daarna moeten zij een boete betalen van 5000 euro. Over het waarom van het niet openstellen zijn geen officiële mededelingen gedaan. In de wandelgangen valt te beluisteren dat de afzuiging bij brand het probleem vormt. De rook wordt weliswaar snel afgezogen maar moet wel eerst het hele gebouw door. Volker Wessels, die verantwoordelijk is voor het goed opleveren van de garage zou zich daarbij op het standpunt stellen dat de technische voorzieningen precies volgens de opdracht uitgevoerd zijn. hebben. Partijen werken hard aan een oplossing.

Zwerfvuil houdt gemoederen bezig

Tijdens de raadsvergadering ontstond er een fel debat tussen Tom van Oostrom (CDA) en wethouder Marcel Melissen over het vuil in de stad. Van Oostrom eiste daarbij direct maatregelen om de stad een schoner aanzien te geven. Melissen was daarover al in overleg met de AVRI. Daar erkent men dat de stad er niet schoner op geworden is, maar stelt men ook dat men de contractuele afspraken stipt nakomt. Die afspraken moeten nu onder de loep genomen worden. “Daar is tijd voor nodig”, stelde Melissen. Na een verhitte discussie kreeg Melissen die tijd, maar moest wel beloven tussentijds maatregelen te nemen. Die belofte werd gedaan.

Overige onderwerpen

Definitief plan herinrichting Waalkade

Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een definitief ontwerp gemaakt. Op dinsdag 11 juli 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de raadzaal, ingang Ambtmanstraat 13. Belangstellenden zijn tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom om het definitieve ontwerp te bekijken.

Overheid subsidieert 15.000 zonnepanelen

Maandag 26 juni is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Tiel. Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) krijgt een subsidie voor het plaatsen van 15.000 zonnepanelen. Samen zijn deze zonnepanelen goed voor een opbrengst van 3,8 MW megawatt (MW). Eén megawatt kan ongeveer duizend huishoudens van elektriciteit voorzien. Met de subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Op de website van de gemeente staat meer informatie voor bedrijven die overwegen gebruik te maken van deze subsidie.

Nieuwe ontwikkeling rond Vijverterrein.

Het lijkt er op dat de gemeente en Car Recycling Reuvers na een jarenlange strijd pogingen doen om de strijdbijl te begraven en samen zoeken naar een oplossing voor het terrein dat nu gebruikt wordt voor opslag van afgedankte auto’s. Reuvers heeft de gemeente medegedeeld de mogelijkheden voor woningbouw serieus te onderzoeken. De gemeente heeft om dit mogelijk te maken de structuurvisie voor het gebied in Tiel-Oost aangepast. Wellicht kan ook de komst van een nieuwe wethouder, Ben Brink, die met een onbesmet verleden in dit dossier stapt, helpen om het proces nu snel in de door omwonenden en de gemeente Tiel gewenste richting op te lossen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights