Nieuws van de gemeente Tiel, editie 25 april 2017

Door Bert Leenders op dinsdag 25 april 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Mantelzorgcompliment

In 2015 maakte de gemeente Tiel een start met het zogenaamde mantelzorgcompliment. Iedereen die als vrijwilliger gedurende een wat langere tijd hulp verleent aan een familielid, buur of kennis kan er voor in aanmerking komen. Het compliment bestaat naast een schriftelijk blijk van waardering en enkel attenties uit een geldbedrag. Vorig jaar was dit 125 euro. In 2015 werden 350 aanvragen voor een compliment ingediend. In 2016 is aan ongeveer 1000 personen een compliment  gegeven. Bij elkaar besteedde de gemeente er in 2016 bijna 125.000 euro aan. De stijging heeft vooral te maken met het verruimen van de voorwaarden en de vereenvoudigde  aanvraagprocedure. Ook in 2017 wil de gemeente doorgaan met mantelzorgers een pluim te geven. In een notitie is het gevoerde beleid geëvalueerd. Voorgesteld wordt om extra attent te zijn op groepen die tot nu toe minder aan bod gekomen zijn  zoals helpers van psychisch kwetsbare mensen. Ook speelt de gedachte om het geschenk ook in een andere vorm beschikbaar te stellen zoals bijvoorbeeld een gezellige avond. Het college zoekt ook naar wegen om meer voorstellen voor jeudige mantelzorgers te krijgen. 

Onderweg naar een aardgasvrij Tiel

De rijksoverheid wil dat er in 2050 geen aardgas meer nodig is om huizen te verwarmen en eten te koken. Op  verschillende plaatsen in het land worden al huizen gebouwd zonder een aardgasaansluiting. De gemeente gaat via het opstellen van een zogenaamde warmtekansenkaart bekijken of en op welke wijze ook in Tiel het aardgasgebruik in de aanloop naar een aardgasloos beperkt kan worden. 

Geen gif meer in openbaar groen.

Vanaf 1 november 2017 wordt het gebruik van gif ter bestrijding van ongedierte en onkruid buiten de beroepslandbouw verboden. Omdat de gemeente het onderhoudsniveau niet wil verminderen, gaat het netjes houden van de openbare ruimte extra uren kosten. De gemeente schat die kosten op 44.000 per jaar.

Cultuurhistorie beter etaleren

Tiel is een bijzondere stad met een rijke historie. Het behoort tot de tien oudste steden van de stad. Dat werd nog deze maand weer eens benadrukt tijdens een zogenaamde beeldvormende avond op 14 apri in de raadszaal. . Die was vooral bedoeld om raads- en commissieleden te informeren over de vele waardevolle monumenten met een heel divers karakter en he belangrijk die zijn voor de aantrekkinskracht van het centrum. De belangstelling van veel politici voor de lokale cultuurhistorie lijkt wanneer we die mogen meten aan de belangstelling voor de beeldvormende avond helaas nog niet erg groot. .  

Huisvesting statushouders.

In 2016 hebben 110 zogenaamde statushouders in Tiel een woning aangeboden gekregen. Tiel heeft daarmee voldaan aan de opgelegde verplichting om vluchtelingen die voorlopig in Nederland mogen blijven aan een woning te helpen. Doordat er vaak meer mensen in een woning wonen, is het aantal woningen dat hierdoor  niet aan eigen inwoners toegekend kon worden beperkt. Het feit dat woningcorpraties door de huisvestingsverplichting van asielzoekers bijzondere maatregelen genomen hebben, zoals het stoppen van voorgenomen verkoop van woningen en het aankopen van woningen, heeft hierbij een handje geholpen.

Fusie Geldermalsen met Neerijnen en Lingewaal met de nieuwe naam: West Betuwe

Wanneer er geen kink in de kabel komt, vormen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal met ingang van 1 januari 2010 een grote nieuwe gemeente. Binnen de Regio Rivierenland wordt de nieuwe gemeente met ruim 50.000 inwoners meteen de grootste. De fusie kan gevolgen hebben voor de bestaande samenwerking tussen Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Die gemeenten voeren veel taken gezamenlijk uit. In een conceptzienswijze, die de raad nog moet vaststellen, spreekt het college de wens uit dat, om versnippering tegen gaan, de fusiegemeente blijft deelnemen aan het uitgetippelde gezamelijke uitvoeringsbeleid. Door bundeling van gemeentelijke afdelingen kunnen taken beter en goedkoper uitgevoerd worden.

Jaarresultaat Werkzaak

Werkzaak Rivierenland voert voor de meeste gemeenten van de regio Rivierenland sinds 1 januari 2016 taken uit op het gebied van Werk en Inkomen. Die taken werden daarvoor uitgevoerd door LANDER Werk en Re-integratie en de afdelingen Werk en Inkomen van de afzonderlijke of een cluster van gemeenten. Werkzaak Rivierenand heeft ondanks krimpende budgetten het jaar 2016 afgesloten met een fraai positief saldo van 2,5 miljoen euro. De gemeente Tiel wil haar deel ter grootte van 293.000 euro een andere bestemming geven dan het bestuur van Werkzaak, waarvan wethouder Corry van Rhee – Oud Ammerveld voorzitter is, voorstelt. Hier openbaart zich een pettenprobleem waar wethouders van gemeenten die tevens bestuurder zijn van een gemeenschappelijke regeling regelmatig mee te maken krijgen. Voor Tiel gaat het om een bedrag van 293.000 euro.

Minder leerlingen basisonderwijs dwingt tot samenvoeging scholen

Al enkele jaren neemt het aantal leerlingen van de Tielse basisscholen met uitzondering van scholen in een enkele nieuwe buurt af. De verwachting is dat deze krimp in een wat beperktere omvang de komende jaren door zal gaan. Nederland vergrijst. De daling van het aantal leerlingen heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland er toe gebracht om het college te verzoeken de basisscholen Adamshof aan de Adamshof 14 en Rotonda Ridderweide aan de Maurikstraat 1 samen te voegen in het schoolgebouw aan de burgemeester Schulstraat 2. Beide oude lokaties worden dan door de katholieke onderwijskoepel overgedragen aan de gemeente, terwijl de gemeente op haar beurt de vroegere Prinses Ireneschool, ook wel Halschool genoemd, aan de Schulstraat ter beschikking stelt. Daar is dan ook plaats voor een peuterspeelzaal. Het college stemt in met dit verzoek.

Aan en verkopen onroerend goed

De gemeente heeft verschillende onroerendgoedtransacties gepland. Het betreft onder meer het in verkoop brengen van Twentietoe aan de Beethovenlaan. De activiteiten van De Plantage daar zullen na de zomervakantie in Zinder, het nieuwe cultuurgebouw binnen het plan Westluidense Poort  plaatsvinden.

Het pand aan de Jacob Cremerstraat 3 wordt gesloopt. Dit pand was jarenlang in gebruik als plaatselijk kantoor van het GAK. Later heeft MEE, de ondersteuningsorganisatie voor mensen met een beperking er nog enkele jaren gebruik van gemaakt. De gemeente gaat op dat terrein een klein  plantsoen aanleggen.

Verrassend is de tijdelijke uitleen van een gedeelte van een woningbouwcontinent aan de gemeente Maasdriel. De gemeente heeft dat deel niet direct nodig en kan er later weer over beschikken.

RotondaRotondaAdamshofAdamshofNieuwe lokatie SchullstraatNieuwe lokatie SchullstraatNieuwe lokatieNieuwe lokatieCremerstraat 3Cremerstraat 3

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights