Besteding extra middelen armoedebeleid.

Door Hubertien Stultiens op donderdag 3 december 2015, geplaatst in Politiek, Nieuws.

De raad denkt mee over de besteding van de extra middelen die de rijksoverheid beschikbaar stelt voor armoedebestrijding. Men is er nog niet uit al is wel duidelijk dat op de eerste plaats gedacht wordt aan kinderen

Woensdagavond heeft de commissie Samenlevig zich gebogen over de vraag hoe de gemeente de extra middelen uit het gemeentefonds het beste kan besteden ten behoeve van het armoedebeleid. 

Het college vroeg de commissie om mee te denken over de besteding van de extra middelen voor de intensivering van het armoedebeleid. Nadat alle partijen hierover hun inbreng hadden gegeven, gaf wethouder Driessen aan dat hij graag zou zien dat de commissie hierover met elkaar in discussie zou gaan, zodat het college de verschillende punten die door meerdere partijen gedeeld worden, kon meenemen bij het invullen van de besteding van die extra middelen

Dit riep bij de commissie enige verwarring op, welke deels werd veroorzaakt doordat nu alleen over de besteding van de extra middelen gesproken werd, terwijl een meerderheid van de partijen graag het gehele minimabeleid onder de loep zou willen nemen. Na een schorsing waarin werd gesproken over hoe men dit onderwerp verder zou aanvliegen, is een aantal “rode draden”.vastgelegd. Dit zijn: extra aandacht voor kinderen binnen de doelgroep, samenwerking met en tussen verschillende organisaties, samenhang tussen de verschillende onderdelen van het beleid en aandacht voor preventie.

Tevens werd gerefereerd aan de eerder aangenomen moties Armoedepact, het Kindpakket en de Stadspas. Deze moties dienen geëffectueerd te worden binnen het minimabeleid en bieden zodoende ook kaders voor de besteding van de extra middelen.

Verder is gesproken over een onderzoek naar de oprichting van een zogeheten Noodhulpbureau, waar mensen uit de doelgroep zouden kunnen aan kloppen wanneer ze het niet (meer) redden. Hierin zag een meerderheid van de van de partijen geen meerwaarde.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights