Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 23 november 2018

In deze editie van ‘Nieuws van en over de gemeente Tiel’ aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: toch nog hoop voor bioscoop bij cultuurkwartier; huisvesting arbeidsmigranten aan strenge regels; pleidooi voor maatregelen tegen files op A15 en voortvarende aanpak van schuldhulpverlening. We sluiten, een beetje buiten het kader van deze bijdrage, af met een overzicht van de uitslag van de verkiezingen van onze grote buur, de gemeente West Betuwe.

Sprankje hoop op bioscoop bij Cultuurkwartier

De gemeente heeft besloten om het stukje groen tussen de huidige en vroegere bibliotheek waar zich nu ook het regenboogpad bevind, niet te laten bebouwen. Het stukje was aanvankelijk gereserveerd voor woningbouw. Eerder berichtten wij al, dat VolkerWessels die bouwrechten bezat, af zag van woningbouw. Voor het wonen op die plek was te weinig belangstelling.

Woningbouw is nog steeds mogelijk op het stuk van het huidige parkeerterrein, aan de zuidkant van de Sint Maartenskerk. Het ontwikkelrecht voor woningen is daar in handen van de Slokkergroep. Met deze projectontwikkelaar en bouwer gaat de gemeente op zoek naar de mogelijkheid om toch nog een bioscoop bij het cultuurcentrum te realiseren.

parkeerplaats Bleekveld

Huizen zomaar vertimmeren voor huisvesting arbeidsmigranten mag niet meer

Hoeveel Oost-Europeanen er precies in Tiel wonen is niet bekend. Burgemeester Beenakker schatte een paar maanden geleden dat het er best 3000 kunnen zijn. Bij de gemeente zijn er in ieder geval meer dan 2000 formeel bekend. Het werk dat ze verrichten en waar veelal geen anderen voor te vinden zijn , wordt zeer op prijs gesteld. Maar het grote aantal zorgt ook voor overlast. De vele mensen in een huis leidt nog wel eens tot spanningen, het drankgebruik wil soms nog wel eens hoog zijn en veel ‘Polenhuizen’ in een straat kan tot een (extra) parkeerplaatsen tekort leiden. De gemeente heeft na overleg met de grote uitzendorganisaties van Oost-Europese werknemers en de woningbouwcorporaties een aantal maatregelen genomen om overlast aan banden te leggen. Zo is voortaan voor het ‘verkameren’ van een woning of de huisvesting van meer dan een gezin een gemeentelijke vergunning nodig. Na verkamering mogen er voortaan als regel niet meer dan vier personen in een woning wonen. De vergunning wordt niet gegeven wanneer er in een straat al meer dan 10 % van de woningen in gebruik is voor buitenlandse werknemers en ook niet wanneer het belendende huis al als woning voor gastarbeiders in gebruik is. Verder zijn er afspraken gemaakt over melding van overlast en de aanpak hiervan. Met de woonvoorschriften wil de gemeente ook de woonomstandigheden voor de gastarbeiders verbeteren en zicht krijgen op wie waar woont. Bij overlast kan de verleende woonvergunning worden ingetrokken.

Rijksweg A15 moet veiliger en meer capaciteit krijgen

Burgemeester Beenakker heeft in zijn functie als voorzitter van de Regio Rivierenland samen met wethouder Melissen, andere regiovertegenwoordigers en belanghebbenden een bezoek gebracht aan de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Daar hebben zij een pleidooi gehouden om ze snel mogelijk door tijdelijke maatregelen de doorstroming op de A15 te bevorderen en vervolgens de nog vage plannen om de A15 na 2030 te verbreden met een derde rijstrook, concreet te maken en naar voren te halen. Daartoe werd er ook en petitie overhandigd aan de voorzitter van deze belangrijke Kamercommissie. Veel Tielenaren zullen inmiddels ervaren hebben dat de filekans op de A15 ten Oosten van knooppunt Deil vooral in de spits enorm toegenomen is. Gevreesd wordt dat de problemen op het hele oostelijk van Gorinchem gelegen tracé nog groter worden wanneer over enkele jaren het tracé Papendrecht – Gorinchem verbreed is. Een vast plek in de file top tien lijkt dan zonder maatregelen gegarandeerd.

Op dit moment wordt de in- en uitvoegstrook afslag 33 verlengd

Ook op spoorgebied dreigt er onheil. Nu is er nog eenmaal per uur een directe treinverbinding van Tiel naar Arnhem en overdag ieder uur tevens een extra trein die eindigt en begint in Elst. Voor die extra trein is in Elst een apart perron aangelegd en moeten passagiers overstappen op de sprinter uit Nijmegen om in Arnhem te komen. Dat maakt nu de reistijd 11 minuten langer tot in totaal 47 minuten. De treinen die nu naar Arnhem doorrijden moeten het perron waar zij aankomen en even later weer naar Tiel rijden delen met de intercity Nijmegen – Schiphol. Die trein wordt langer. Om nog plaats te bieden aan de trein van en naar Tiel moet het perron verlengd worden. De provincie die verantwoordelijk is voor regionale spoorverbinding van en naar Tiel steggelt met ProRail over wie dat moet betalen. Dat kan Tiel de doorgaande verbinding met Arnhem gaan kosten.

Gemeente vraagt feed back

Het ambtelijke taalgebruik, de lange zinnen en de moeilijke woorden maakte het lezen en begrijpen van een overheidsbrief voor veel mensen erg moeilijk. De gemeente doet flink zijn best om dat te veranderen. Ambtenaren zijn op cursus gestuurd, gebruiken minder moeilijke woorden en schrijven in heldere taal met kortere zinnen. Graag wil de afdeling communicatie van de gemeente weten of de brieven die nu verstuurd worden helder, duidelijk en begrijpelijk zijn voor de ontvanger en wat nog beter kan. Daarom wordt er tijdelijk een evaluatieformulier meegezonden. De dames van de afdeling communicatie hopen dat veel Tielenaren de moeite zullen nemen om dit formulier in te vullen en te retourneren.

Meer en sneller aandacht en hulp bij zorgelijke schulden.

De gemeente heeft de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in de schuldhulpverlening. Dat begint resultaten op te leveren. De kwaliteit, aanbod en de toegang zijn sterk verbeterd en nog volop in ontwikkeling en er zijn geen wachtlijsten meer. Inwoners die het water aan de lippen staat, worden snel geholpen met goede raad en ingrijpen om de problemen niet nog groter te maken. . Dat betekent overigens niet dat de gemeente met een buidel geld klaarstaat. Maar er is veel mogelijk. De aanmeldprocedure is vereenvoudigd, er wordt samengewerkt met andere organisaties, waaronder de rabobank, die kunnen helpen en er is veel aandacht voor het voorkomen dat inwoners in ernstige financiële probleemsituaties verzeild raken. Want dat is altijd nog beter dan genezen. Er zijn geen wachtlijsten meer en aanmelden voor hulp bij problematische schulden is tegenwoordig heel eenvoudig.

Verkiezingsuitslagen West Betuwe

Hoewel dat een beetje buiten dit kader valt willen we u de verkiezingsuitslag van onze nieuwe en grote buurgemeente West Betuwe niet onthouden. We noemen de zetelverdeling in de volgorde zoals die op het stembiljet stond.

Dorpsbelangen 5 zetels

SGP 5

VVD 3

Verenigd West Betuwe 2

D66 2

CDA 4

PvdA 2

Christen Unie 3

GroenLinks 2

Leefbaar Lokaal West Betuwe 3

De opkomst was ongeveer 52 % . In de huidige situatie hebben de drie fusiegemeenten, Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen samen 51 raadszetels. De nieuwe gemeente die met ruim 50.000 inwoners de grootste in de regio wordt, krijgt 31 zetels. Niet alle partijen die meededen aan de verkiezing bezetten nu raadszetels in alle gemeenten en GroenLinks deed eerder helemaal niet mee. Daardoor en door de grotere omvang van de huidige raad van Geldermalsen wordt een vergelijking van vroeger en nu lastig. Toch enkele conclusies: De lokale partijen hadden 14 zetels en krijgen er nu 10 en zijn daarmee in verhouding iets gestegen. De PvdA en VVD verliezen flink. CDA blijft ongeveer gelijk. D66 had alleen in Geldermalsen twee zetels en houdt die wat feitelijk een klein verlies betekent. Christen Unie en SGP blijven ruwweg gelijk. Nieuwkomer GroenlLinks krijgt 2 zetels.

In Ophemert zorgde burgemeester Harry de Vries van Neerijnen voor een klein feestje. Hij feliciteerde twee nieuwe kiezers, Cindy uit Opijnen en Emiel uit Varik met hun verjaardag op de verkiezingsdag en verraste hen met een heerlijke taart. Ook beloofde hij, nu ze achttien waren een pilsje. Maar dat schoot er in de drukte bij in.

Het is een regel dat na een fusie geen van de burgemeesters van de fuserende gemeenten opnieuw benoemd wordt. De Vries wil in afwachting van de benoeming van een nieuwe burgemeester graag blijven waarnemen in de nieuwe grotere gemeente. Maar burgemeester Jeroen Staatsen wil dat ook wel. Hierover kunnen de inwoners echter niet stemmen en is het afwachten of de Commissaris van de Koning een van beide heren tijdelijk benoemt of een buitenstaander. Best een lastig dilemma voor onze commissaris Clemens Cornielje, of zijn vervanger Jan Markink.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights