Nieuws uit Tiel en de regio, editie 20 februari 2021

Rijksvastgoed bedrijf onderzoekt huisvesting kwetsbare groepen in de regio Rivierenland

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderzoeken hoe het staat met de huisvesting van kwetsbare groepen in de regio Rivierenland en welke mogelijkheden er zijn om daar verbeteringen in aan te brengen. Bij kwetsbare groepen moeten we denken aan: arbeidsmigranten, asielzoekers, dak- en thuislozen, woonwagenbewoners, uitstromers uit begeleid wonen e.d. Het onderzoek zal vier maanden duren en is al bezig. Eind maart ontvangt de regio het resultaat van het onderzoek. Tiel krijgt in het plan van aanpak een pluim. “De gemeente Tiel heeft het beleid en de uitvoering van de huisvesting van arbeidsmigranten goed op orde” lezen we. Het eindrapport zal mogelijk informatie bevatten over de wenselijke spreiding van voorzieningen over meer gemeenten in de regio en de weg waarlangs dit kan gebeuren. Op dit moment vangt Tiel veel kwetsbare mensen uit de hele regio op en ontbreken er in veel regio-gemeenten opvang en begeleidingsfaciliteiten. De bedoeling is dat iedere gemeenten ook zelf zoveel mogelijk voor deze mensen gaat zorgen.

Minister neemt besluit over verminderen verkeersproblematiek op verkeersplein Deil en stukjes van de snelwegen A2 en A15 in de onze regio

Twee maal vier rijstroken op de A2 tussen Deil en Vught, extra bruggen over Waal en Maas, knooppunt Deil aanpassen en de A15 verbreden met per rijrichting een rijstrook tussen Deil en Meteren. Dat is op hoofdlijnen het besluit dat de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen onlangs nam om belangrijke knelpunten in het wegverkeer in de West-Betuwe en rond ‘s Hertogenbosch weg te nemen. Los daarvan komen er maatregelen om sluipverkeer rond de A2 te voorkomen. Het rijk stelt voor de werkzaamheden 830 miljoen euro ter beschikking. Men verwacht van de provincie Gelderland een bijdrage van maximaal 22,5 miljoen. De provincie verwacht op haar beurt dat de regio Rivierenland en de afzonderlijke gemeenten het nodige doen en betalen op het gebied van aanvullende maatregelen zoals werkgevers verleiden tot maatregelen die de spitsdrukte kleiner maken, promotie van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en hiervoor voorzieningen treffen. Andere slimme verplaatsingsmogelijkheden benutten is ook nog een punt van aandacht.

Voorbereiding heeft tijd nodig

De genomen besluiten verder uitwerken zal zeker tot 2025 duren. Vanaf 2025 is de uitvoering gepland. In 2030 moeten de werkzaamheden uitgevoerd zijn. Voorlopig moeten we leven met de wetenschap dat de kans om in een file terecht te komen als je vanuit Tiel naar ’s Hertogenbosch of omgekeerd rijdt tijdens de spits nog jaren groot is.

Wanneer de werkzaamheden klaar zijn zal Tiel een stuk beter bereikbaar zijn en kun je vanaf de A15 zonder te weven naar de A2 richting ’s Hertogenbosch rijden. Wethouder Melissen ziet het nu genomen besluit als een eerste stap om de groeiende fileproblemen tussen Deil en Valburg op de A15 op te lossen.

Genoeg laadpalen in Tiel

Op dit moment zijn er genoeg openbare laadpalen voor elektrische auto’s in Tiel. In de binnenstad mogen geen laadpalen voor de huizen staan om beslag op parkeerplaatsen daar te voorkomen. Verder kan iedereen een laadpunt aanvragen op eigen oprit of parkeerterrein. Deze informatie verstrekte wethouder Groen op vragen van Alex Stultiens (ProTiel) in de raadscommissie Ruimte). De snelle groei in het aantal elektrische auto’s maakt het maken van meer uitgewerkt beleid noodzakelijk. Later in het jaar komt de wethouder met een notitie.

Nieuwe regeling voor inzameling voor luiers en incontinentiemateriaal

Het gebruik van incontinentiemateriaal en luiers kan aardig in de papieren lopen. De aanschaf is vaak al prijzig, maar het er vanaf komen kost tegenwoordig ook het nodige. Een zakje van 30 liter restafval is zo gevuld en hup daar gaat weer een euro. Daarom hebben de gemeenten, waaronder Tiel een regeling die inwoners met hoge kosten tegemoetkomt. Zie hiervoor de website van de gemeente. www.Tiel.nl. Die regeling bevalt niet, hij is duur in de uitvoering en lang niet alle mensen maken er gebruik van. Bij de verbrandingsinstallatie in Weurt, waar Avri het restafval naar toe brengt, wordt een nieuwe fabriek gebouwd om het ingezamelde materiaal duurzaam opnieuw te kunnen gebruiken. Om al deze redenen kiest de gemeente met ingang van 1-1-2022 voor gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Het idee is om op negen plaatsen in de gemeente half verdiepte containers voor alleen dit materiaal te plaatsen. Inwoners moeten het daar naar toe brengen. Storten is gratis en de huidige regeling vervalt dan. Voor mensen die dit afval vanwege beperkingen zelf niet weg kunnen brengen, blijft de speciale regeling die voor hen getroffen is van kracht. De kosten van het nieuwe inzamelsysteem zullen door alle inwoners van de gemeente betaald gaan worden.

Over de invoering van deze regeling moet de gemeenteraad nog beslissen. De kans bestaat dat de gemeenteraad nog voor een andersoort regeling kiest. Enkele gemeenten uit de regio zitten daarop nog te broeden.

Controle blijkt dure tegenvaller voor Stichting Vrienden van Suriname

Bij de containerhavens van Rotterdam wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs en andere goederen die het daglicht niet verdragen kunnen. Onlangs viel de keuze voor zo’n controle op een van de drie containers met hulpgoederen die de stichting Vrienden van Suriname van Tiel naar Suriname verscheepte. Natuurlijk was alles in orde en werd coördinator Will van Rhee keurig geïnformeerd door de reder. Prima, minder oké was de nota die achteraf voor de controle betaald moest worden. Die bedroeg maar liefst 692,35. Veel geld voor een liefdadigheidsstichting die voor het vervoer van de containers behoorlijk moet sabbelen en schooien om de kosten hiervoor bij elkaar te krijgen.

Partij van de Arbeid ‘viert’ 75-jarig bestaan

De Partij van de Arbeid is, politiek gezien de na-oorlogse opvolger van de vooroorlogse Sociaal Democratische Arbeiders Partij en bestaat dit jaar 75 jaar. Ook de SDAP afdeling Tiel maakte omstreeks deze tijd in 1946 een nieuwe start onder de PvdA-vlag. Corona staat een passende viering van dit jubileum in de weg. Op bescheiden wijze besteedde de partij er toch aandacht aan. Onder het motto Kanjers (grote stroopwafels) voor Kanjers deelde het bestuur enkele honderden stroopwafels uit aan het verplegend personeel van de Spoed Eisende Hulp, en medewerkers van de ambulancedienst, regionale brandweer, politie en zorginstellingen. De geste werd erg op prijs gesteld.

D66 Tiel viert Valentijnsdag op eigen manier

Ieder jaar doet D66 op de “doe-es-lief-voor-mekaar-dag”, Valentijsdag dus, iets aardigs voor een groep Tielse vrijwilligers. Dit jaar viel de keuze op het buurtpreventieteam Tiel-West dat zich op velerlei wijze inzet voor hun buurt. Edward Barry, coördinator van dit team nam het presentje, een zakje lekkere chocolaatjes in ontvangst.

Comments
Loading...