Gemeente Tiel flink in de fout bij verlenen omgevingsvergunning voor De Batouwe

Harde conclusies bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie heeft advies uitgebracht over de ingediende bezwaarschriften tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan woningcorporatie Thius voor de verbouw van de Batouwe. Dat is het grote woongebouw schuin tegenover het voormalige winkelcentrum Kwadrant en omsloten door het Inundatiekanaal, de Jhr Reuchlinlaan, de Wadenoijenlaan en de Acquylaan In Tiel West. Omwonenden halen op bijna alle punten hun gelijk. Het advies van de bezwaarschriftencommissie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de gemeente en woningcorporatie Thius.

Wat is er aan de hand?

Het gaat om drie bezwaarschriften met in totaal 20 ondertekenaars. Het belangrijkste bezwaar gaat over de toename van het bestaande tekort aan parkeerplaatsen nadat de vroegere serviceflat de Batouwe omgebouwd is tot een hedendaags appartementengebouw voor een- en tweepersoonshuishoudens en een aantal zorgwoningen. In totaal gaat het om 121 wooneenheden. Toen de Batouwe nog een serviceflat was, was de gemiddelde leeftijd van de bewoners 82 jaar en konden vrijwel alle auto’s van de bewoners een plekje vinden op het eigen parkeerterrein. Na verbouw en renovatie lukt dat niet meer. Volgens de gemeente zijn er 164 plaatsen nodig en passen er op het eigen terrein slechts 107. Bewoners maakten daar bezwaar tegen omdat het al jaren lastig is voor omwonenden om een parkeerplek dicht bij hun woning te vinden.

De gemeente heeft Thius begin oktober een omgevingsvergunning verleend, waarna bouwbedrijf De Vree en Sliepen direct begonnen is met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning koos de gemeente voor een verkorte procedure waardoor tijdrovende en kostbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu achterwege konden blijven.

Het oordeel en advies van de bezwarencommissie

De bezwarencommissie is het met de indieners van het bezwaarschrift eens dat de gemeente de korte procedure niet had mogen gebruiken. Ook vindt de commissie dat onvoldoende gemotiveerd is waarom Thius het tekort aan parkeerplaatsen niet op eigen terrein kan realiseren. De commissie wijst daarbij op de mogelijkheid van het bouwen van een parkeerdek of parkeergarage.

De commissie concludeert verder dat de gemeente het aantal benodigde parkeerplaatsen te laag berekend heeft. Een andere conclusie van de bezwarencommissie is dat de telling van het aantal vrije parkeerplaatsen in de directe omgeving amateuristisch heeft plaatsgevonden. Die telling kan daardoor mogelijk geen goed beeld geven van de werkelijke problemen. Dit alles leidt tot de conclusie van de commissie dat de gemeente de omgevingsvergunning niet had mogen verlenen. De gemeente is slordig geweest bij het onderzoek en heeft het besluit om de vergunning te verlenen onvoldoende onderbouwd.

Ook op een ander punt vinden de bezwaarmakers wat de bezwarencommissie betreft het recht aan hun zijde. Het gaat daarbij om het verleggen van de uitweg aan de Reuchlinlaan en maken van een nieuwe uitrit aan de Acquoylaan.

Samenvattend adviseert de commissie de gemeente de afgegeven vergunning te herroepen en een nieuwe beslissing te nemen die voldoet aan de landelijke parkeernormen en aan de door de gemeente zelf gemaakte beleidsregels op het gebied van parkeren. De commissie geeft de gemeente ook het advies stappen te zetten om het contact met de omwonenden te herstellen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Het woord is nu aan het college om een besluit te nemen. Daarbij hoeft het college het advies van de bezwaarschriftencommissie niet te volgen. Doorgaans gebeurt dit echter wel. Wanneer de gemeente een (gewijzigd) besluit neemt dat naar het oordeel van de indieners te weinig tegemoet komt aan hun bezwaren kunnen zij beroep aantekenen bij de Raad van State. Behandeling en uitspraak laten bij dit rechtscollege doorgaans lang op zich wachten. In dat geval komt ook de vraag aan de orde of de bouw ondertussen volgens de huidige plannen doorgang kan vinden.

Opinie

Problemen rond De Batouwe staan niet op zichzelf

Gemeenten proberen zo veel mogelijk woningen te bouwen binnen de bebouwde kom. Dat bespaart het bouwen op schaarse natuur- of landbouwgrond. Bouwen in de stad is vaak wel duur en dan is het verleidelijk om een beetje te sjoemelen met het benodigde aantal parkeerplaatsen. Ook blijken gemeenten vaak zuinig met het berekenen van het aantal benodigde parkeerplekken bij nieuwbouw van wijken. Veilig en dicht bij huis parkeren en ook nog een plekje voor bezoek vinden inwoners belangrijk. Geen goede parkeerplek kunnen vinden is voor veel Tielenaren een dagelijkse bron van ergernis. In oude wijken is dit probleem moeilijk op te lossen. In nieuwe wijken wel. Toch zijn daar ook problemen. Recent kreeg de redactie van de Tielenaar nog een verzoek om aandacht te besteden aan het parkeertekort in de Zwaluwstraat. In de gloednieuwe wijk Kop van Waal zijn te weinig parkeerplaatsen. Daardoor parkeren een aantal bewoners van de nieuwe straten op het Vijverterrein hun auto in de Zwaluwstraat. Een smalle straat waar alle parkeerplaatsen nodig zijn voor de mensen die daar al jaren wonen.

Voldoende parkeerplaatsen dicht bij huis is een belangrijke factor voor het woongenot. Niet zelden leidt gebrek aan parkeerruimte ook tot wrijving in de buurt. Voldoende en goede parkeergelegenheid is ook een belangrijke afweegfactor voor nieuwkomers om wel of niet voor Tiel te kiezen. Politiek en bestuur zouden zich daar meer bewust van moeten zijn.

 

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2020/12/parkeerzorgen-bij-bewoners-van-woningen-rond-de-batouwe-in-tiel-west/

Reacties zijn gesloten.