Nieuws uit de raadszaal in Tiel

Woensdag 14 oktober vergadert de gemeenteraad al weer. Ondertussen hebt u van de ons nog een verslag te goed van de vorige vergadering. Veel andere items die aandacht vroegen hebben gezord voor vertraging. Daarom alsnog een verslag van de vergadering van 23 september. We staan daarbij vooral stil bij de discussie en besluitvorming bij het agendapunt ‘Voorbereiding van de begroting 2021 – 2024.’ Een lastig thema waarin een urenlange discussie nauwelijks resultaat opleverde.

Terug van weggeweest

Na een zwangerschapsverlof van enkele maanden nam Maureen Klijn (GroenLinks) haar plaats, die tijdelijk ingenomen was door Rolfo Manuhutu weer in. Zij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om hulp van vrijwilligers te vragen voor het inplanten van de vlindertuin. Die oproep is niet tegen dovemansoren geroepen zoals u in laatste bijdragen kunt zien en lezen.

Corona verlamd groenonderhoud

De staat van het openbaar groen en het onderhoud daarvan laat te wensen over. Portefeuillehouder wethouder Groen vertelde de oorzaken. “Van één van de ploegen van Avri die belast is met het groenonderhoud in Tiel zijn alle leden besmet met corona. Daardoor kon een deel van het werk in Tiel niet of onvoldoende uitgevoerd worden. Daarnaast speelde het weer de afgelopen weken een rol. Verschillende groenvakken zijn door de droogte te weinig dichtgegroeid en daardoor kost het onkruid er uit halen veel meer tijd dan voorzien en begroot. Bovendien zien een aantal percelen er daarom minder fraai uit. Afgesproken is dat Avri bij achterstanden voortaan daar voortaan maandelijks over zal rapporteren.” Los daarvan is gebleken dat het door de gemeente ingekochte onderhoudsniveau onvoldoende is om de stad wat groenvoorziening betreft een mooi aanzien te geven. Wanneer dat beter moet zal Tiel de portemonnee wel wat verder open moeten trekken.

Proef afvalscheiding en nog geen chips in afvalcontainers

Naar aanleiding van een vraag van Wim de Boer (PvdB) deelde wethouder Groen mee dat er wellicht rond de jaarwisseling in een wijk van Tiel een proef gehouden wordt met het nascheiden. Details hierover volgen later dit jaar Groen deelde ook mede dat voorlopig nog geen sprake is van chips in de containers die kunnen rapporteren wat er allemaal in de afvalbak zit. “Eerst maar eens andere middelen zoals een goede communicatie benutten, voordat een dergelijk vergaand besluit genomen wordt. En als het toch noodzakelijk blijkt zullen eerst de raden daarmee moeten instemmen,“ deelde hij de raad mede.

Voorbereiding begroting 2021 – 2024

Het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een race tegen de klok. In november moet de raad die vaststellen, wil deze op tijd bij de provincie zijn. Omdat Tiel met nog twee anderen een discutabele begroting inleverde, zal de provincie daar extra kritisch naar kijken. Om het concept waar de raad een oordeel over moet geven zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat een raadsmeerderheid wil, kreeg de raad nu drie scenario’s voor gelegd, waarvan de raad er een moest kiezen om verder uit te werken. Scenario 1 laat veel bij het oude. Alleen de aller-noodzakelijkste investeringen worden daar in meegenomen. Daardoor zijn lastenverzwaringen en bezuinigingen bij dit scenario het minst pijnlijk om de begroting sluitend te krijgen. Scenario drie bevat een veel grotere investeringsagenda in het ambtelijk personeel en in de stad, maar leidt tot ingrijpende bezuinigingen en waarschijnlijk aanzienlijke lastenverhogingen voor de inwoners. Scenario twee zit tussen een en drie in.

Om de keuze te kunnen maken beschikte de raad over een uitgebreid pakket aan informatie waaronder een lijst met bezuinigingsmogelijkheden. Die lijst blijft zo besloot de raad met de stemmen van D66 tegen mogen de inwoners nog even niet zien. Anders ontstaat er vroegtijdig de nodige onrust.

Geen openheid

Verschillende fracties hadden moeite met deze aanpak. Konings (CU): “Voor mij is het onmogelijk om terwijl de belangrijkste informatie geheim is, een keuze uit de scenario’s te maken. Ik moet de helft van mijn (steun)fractie wegsturen omdat ze geen kennis mogen nemen van de gevolgen van hun keuze.” Ook Pro-Tiel, GroenLinks en vooral D66 hadden de nodige problemen.D66 voorman Ton Zuidema wees er op dat meer openheid juist voor de regerende PvdB altijd een zwaarwegend punt was geweest, dat nu terzijde geschoven werd.

Eerst maar proberen te houden wat we nu hebben

Yvonne Son Stolk (CDA) vond de hele vraagstelling weinig realistisch. Zij stelde dat we in een van de grootste crisissen va na de tweede wereldoorlog verzeild zijn geraakt. “Om die het hoofd te bieden is er geen ruimte voor gekissebis maar daadkracht, samenwerking en crisismanagement nodig. Wensenlijstjes zijn op dit moment irrealistisch. Die dienen evenals partijpolitiek ogenblikkelijk van tafel gehaald te worden. In deze situatie moet onze zorg uitgaan naar onze inwoners. Inwoners en bedrijven met name de horeca-ondernemers staat het water aan de lippen. Houdt de vitale publieke en private peilers van onze stad in stand en wacht even met niet noodzakelijke investeringen.” Het raadslid pleitte voor een vierde scenario waarin woningbouw de nodige aandacht krijgt en geprobeerd wordt de voorzieningen die we nu hebben opgebouwd te behouden. Tevens pleitte zij voor een goede risico-analyse en het vormen van een grotere reserve om tegenvallers te kunnen opvangen. Zij wees er daarbij op dat ook bij de rijksoverheid de bodem van de schatkist in zicht is en dat daar niet veel hulp te verwachten is.

Wethouder Melissen bleek in zijn reactie wel wat voor de benadering van raadslid Stolk te voelen en bood dit scenario uit te werken. Daarvoor had hij nog wel meer informatie van het CDA nodig.

Ton Zuidema vond de procedure van het college wel erg gemakkelijk. “Er is een wensenlijstje van de coalitie en dat komt uit op een tekort van 1,2 miljoen. De raad mag dan de ondankbare taak vervullen om daar dekking voor te vinden.” Hij voelde veel voor het CDA voorstel om elke investeringsvoorstel langs de lat van de noodzakelijkheid te leggen. Zuidema miste ook de betrokkenheid van de inwoners. Hij noemde Culemborg als een mooi voorbeeld waar men de inwoners prioriteiten had laten aangeven.

Melissen wees er vervolgens op dat het allemaal mooi is, maar dat daar de tijd nu voor ontbreekt.

De heer Sözen merkte vervolgens op dat wanneer de raad de vrije hand kreeg in het amenderen van de voorkeursvariant van het college, scenario drie, men dicht in de buurt van het voorstel van mevrouw Stolk zou kunnen uitkomen. Ook Zuidema kon zich daar in vinden mits het belang van de inwoners bij de keuze voor de diverse deelvoorstellen voorop stond.l

Na een schorsing op zijn verzoek verklaarde Wim de Boer (PvdB) niet akkoord te kunnen gaan met alles zo veel mogelijk behouden. De PvdB hield het bij het scenario met een flinke investeringslijst en betreurde het gebrek aan vertrouwen in het college. Dat deden ook de overige coalitiepartijen.

Zuidema verwees nog eens naar de gesprekken met de provincie. “Scenario vier paste daarbij veel beter in de met de provincie afgesproken lijn die we op het provinciehuis afgesproken hebben. en we hebben de provincie nodig.”

Vervolgens vlogen de verwijten over en weer. Van harmonie en samenwerken bleek weinig sprake. Het ontlokte de Martin Koning een oproep om gezien de ernst van de situatie niet verder te zwarte pieten. Hij wees er op dat ook de wethouder openstond voor scenario vier.

Uiteindelijk besloot de raad na een urenlange discussie toch te kiezen voor scenario 3. Dit is het scenario met een uitgebreide investeringslijst. Daaruit moet dan de raad een keuze maken. Hoewel er in de vergadering met geen woord over gesproken werd, valt in de wandelgangen te beluisteren dat de coalitie sterk hecht aan het faceliften van enkele straten binnen de gracht en dat de oppositie deze investering van meerdere miljoenen in de huidige situatie geen hoge prioriteit toekent.

Achteraf beoordeeld, blijkt de aanpak van het college voor het aanbieden van een keuze uit scenario’s weinig bijgedragen te hebben aan het proces om tot een goede begroting te komen en lijken tegenstellingen verscherpt.

Comments
Loading...