Aanpassing openbare ruimte en verkeerssituatie winkelcentrum Westlede Tiel

Het nieuwe winkelcentrum Westlede is ongetwijfeld een aanwinst voor Tiel en de nabije regio. Over de binnenruimte, het winkelaanbod en de ruime opzet van de winkels hoor je veel lof. Een grote verbetering ten opzichte van het vroegere Kwadrant. Over de buitenruimte is de tevredenheid minder. Enkele pijnpunten: veel te weinig parkeerplaatsen voor fietsen in de directe omgeving; te weinig invalide parkeerplaatsen; vrachtauto’s die het winkelend publiek bij het lossen hinderen en zorgen voor onveilige situaties; een Teisterbantlaan die zodanig versmald is, dat vrachtauto’s elkaar niet fatsoenlijk kunnen passeren en vervoersmaatschappij Arriva noodzaakte de route van een buslijn te veranderen en bushaltes op te heffen. Ook blijkt de aansluiting van de Teisterbantlaan met de rotonde in de Nieuwe Tielseweg veel te weinig ruimte te bieden aan vrachtauto’s. Bezoekers van het centrum klagen ook over te weinig afvalbakken en zwerfvuil op het parkeerterrein.

Naar aanleiding van al deze problemen hebben CDA, Christen-Unie en D66 een reeks van vragen gesteld aan het college. Deze vragen heeft het college in een brief aan de vragenstellers en de leden van de Commissie Ruimte op 13 oktober beantwoord. In deze bijdrage informeren wij u over de reactie van de gemeente op de diverse gestelde vragen en welke acties de gemeente onderneemt. Daar waar een persoonlijke toelichting of reactie is toegevoegd is deze cursief weergegeven.

In de brief constateert het college dat bij de uitvoering van een dergelijk groot project er altijd zaken zijn die beter hadden gekund of nog niet direct uitgevoerd zijn.

Het valt echter niet te ontkennen dat er in dit geval wel erg veel verkeerd gegaan is. De gemeente heeft bij het goedkeuren van de plannen voor de buitenruimte ongetwijfeld te veel vertrouwen gehad in de ontwerpers en bij de uitvoering nagelaten gemaakte afspraken te controleren op een correcte uitvoering. Het gevolg is dat er nu kostbare aanpassingen nodig zijn, die hadden kunnen worden voorkomen.

De reactie van de gemeente op gestelde vragen en gesignaleerde knelpunten

Standplaatshouders

De problemen van de standplaatshouders worden binnenkort opgelost. Los daarvan zijn nog bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen aan de standplaatshouders in behandeling. Tegen het verlenen van een vergunning is bezwaar gemaakt. Binnenkort brengt de bezwaarschriftencommissie daarover advies uit en zal het college een besluit nemen over de vraag of de vergunningen terecht zijn afgegeven. Eerder bleek dat bij de inrichting van het buitenterrein geen rekening was gehouden met standplaatsen voor de kaas- en de twee visboeren die al vele jaren hun waar verkochten bij Kwadrant. Daar stonden ze echter op gemeentegrond. Toen de standhouders in actie kwamen konden zij rekenen op veel steun van hun klanten en van raadsleden. Daarop zorgde de verantwoordelijke wethouder dat de huidige standplaatsen werden toegewezen en de benodigde vergunningen werden toegekend.

Verbreden Teisterbantlaan

De gemeente is niet van plan om de versmalde Teisterbantlaan bij het winkelcentrum te verbreden. Naar het oordeel van de gemeente kunnen vrachtauto’s indien nodig tegemoet komend verkeer op de Teistenbantlaan passeren door gebruik te maken van de grijze veiligheidsstrook tussen de parkeervakken en de Teisterbantlaan. Deze strook is aangelegd om het mogelijk te maken boodschappen veilig achter in de bagageruimte van de auto te plaatsen. De strook is overrijdbaar gemaakt om brede voertuigen de kans te geven elkaar te passeren door gebruikt te maken van de grijze strook.

Aantal fietsenrekken

De gemeente en de projectontwikkelaar hebben zich verkeken op de benodigde ruimte om fietsen te stallen. Er wordt nog gezocht naar een oplossing. Een beetje helpen kan het verplaatsen van de twee invalidenparkeerplaatsen en deze ruimte benutten voor het stallen van fietsen. Daarover overlegt de gemeente met de eigenaar.

BL: Dit lijkt een oplossing van een druppel op een gloeiende plaat. Wanneer je bij de vestiging van Albert Heijn in het centrum naar het aantal klemmen voor het stallen van fietsen kijkt, kun je concluderen dat het probleem bij Westlede met het benutten van twee parkeerplaatsen niet is opgelost. Bij Albert Heijn is een veelvoud aan fietsparkeerplaatsen beschikbaar op korte afstand van de winkelingang. Op drukke momenten is daar, terwijl er veel minder mensen komen, al gebrek aan stallingsruimte. Bij een nieuw winkelcentrum met twee grote supermarkten, diverse verswinkels en andere zaken die veel mensen uit de buurt trekken horen bij een gemeente die fietsvriendelijk wil zijn veel meer stallingsmogelijkheden voor de fiets dicht bij de ingang te zijn. Die stallingsplaatsen moeten voldoen aan de tegenwoordige eisen van diefstalproof stallen. De zorg hiervoor ligt echter bij de winkeliers en niet bij de gemeente. De gemeente had op dit punt wel eisen moeten stellen toen de plannen voor de inrichting gemaakt werden.

Laden en lossen van vrachtauto’s

Overleg komt er ook voor het beëindigen van het laden en lossen van vrachtauto’s vlak bij de ingang op een wegvak dat bedoeld is voor bezoekers verkeer. Voor het lossen van goederen is een aparte plaats beschikbaar, die niet door alle aanvoerders gebruikt wordt. Zo nodig gaat de gemeente met wegmarkeringen aangeven dat er op het parkeerterrein geen goederen gelost mogen worden.

Invalidenparkeerplaatsen

De aanwezige invaliden parkeerplaatsen zijn niet volgens de door de gemeente goedgekeurde tekeningen uitgevoerd. De gemeente gaat met de winkeliers en of terreineigenaar zoeken naar een oplossing. De gemeente wil daarnaast dat het aantal invalidenparkeerplaatsen van twee naar vier gebracht wordt. Dat kan betekenen dat de invalidenparkeerplaatsen een andere plaats krijgen.

Afschermen waterpartij.

De gemeente acht het afschermen van de waterpartijen uit een oogpunt van veiligheid niet nodig. Los daarvan eist het Waterschap bij water dat zij beheren een obstakelvrije toegang.

Bushaltes

De voormalige bushalte aan de westzijde op de Teisterbantlaan is verplaatst naar de Wadenoijenlaan, tussen de twee opritten naar het parkeerterrein van het winkelcentrum. Arriva kan weer de gebruikelijke route in gebruik nemen. Overigens is de gemeente nog met Arriva in gesprek over een wijziging van de busroute. De gemeente heeft in verband met de veiligheid van de vele omwonenden al meerdere malen bij Arriva gepleit voor een busroute die niet door een druk bewoond 30-kilometergebied gaat. Arriva heeft hier tot nu toe, waarschijnlijk vanwege de files op de Nieuwe Tielseweg tijdens de spitstijden, afwijzend op gereageerd.

Aansluiting Teisterbantlaan op rotonde Nieuwe Tielseweg

Ook de gemeente is tot de conclusie gekomen dat de aansluiting van de versmalde Teisterbantlaan op de rotonde in de Nieuwe Tielseweg te benauwd is voor vrachtauto’s. Er wordt onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn.

Zwerfvuil

Hier is overleg over geweest tussen de eigenaar, de gemeente en Avri. De eigenaar heeft Avri opdracht gegeven om vier extra afvalbakken te plaatsen. Met de winkeliers vindt nog overleg plaats om zwerfvuil te voorkomen.

 

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2020/09/smalle-straat-winkelcentrum-westlede-in-tiel-niet-per-bus-te-bereiken/

Comments
Loading...