Kort nieuws uit Tiel en de regio, editie 1 september 2020

Het politieke leven begint weer

Het zomerreces van de gemeenteraad is voorbij. Meteen al in de eerste week van september zijn er maar liefst drie commissievergaderingen. Ook in het nieuwe Tielse parlementaire jaar zal de Tielenaar u op de hoogte houden van de besluiten en plannen van het college en wat onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad daar van vinden.

Evaluatie evenementenbeleid

Deze maand organiseert de gemeente drie bijeenkomsten om het evenementenbeleid te evalueren. Op maandag 7 september is de evaluatiebijeenkomst met organisatoren van evenementen. Op dinsdag 8 september kunnen omwonenden en ondernemers hun mening geven over het evenementenbeleid. Beide bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur. In een derde bijeenkomst gaat de burgemeester met zijn ambtenaren met de hulpdiensten rond de tafel.

De evaluatie is gericht op klantvriendelijkheid, veiligheid en naleving. Ook de economische, promotionele effecten en sociaal-maatschappelijke effecten komen aan bod. Maar ook duurzaamheid en leefbaarheid vormen onderwerp van gesprek.

Wilt u aan de bijeenkomst van 8 september deelnemen? Dan moet u zich in verband met de coronamaatregelen wel even aanmelden door een email te sturen naar escholtus@tiel.nl. U krijgt dan nog meer informatie. U kunt uw mening of ideeën ook kwijt door deze te mailen naar genoemd emailadres. Ook kunt u een afspraak maken met de betreffende ambtenaar (0344) 637 111.

Wijzigingen parkeerbeleid per 1 januari 2021

De gemeente wil alles wat met vergunningen voor de binnenstad, de bezoekersregeling en de wachtlijsten voor parkeervergunningen te maken heeft digitaliseren. Daardoor vervallen kraskaarten voor parkeren in de vergunningsstraten. Een digitale bezoekersregeling komt daarvoor in de plaats. Ook blanco parkeervergunningen zijn dan niet meer mogelijk. Die worden voortaan aan een kenteken gekoppeld. De gemeente gaat belanghebbenden later dit jaar uitvoerig informeren over de wijzigingen.

Veel plannen voor Hertogenwijk en omgeving

Tiel West Ophemertsedijk met Dijkzone Hertogenwijk
Nieuwe Tielseweg – Hertogenwijk

Er liggen op het gemeentehuis een heel rijtje met wensen en plannen van ondernemers, woningcorporatie, inwoners en de gemeente zelf. Denk hierbij onder meer aan: de invulling van het vroegere winkelcentrum kwadrant, het afronden van De Waarden, de verkoop van het vroegere Centrum voor de Kunsten, De Plantage, de ontwikkeling van het Aldi terrein aan de Kwelkade en de bouw van een woonvorm voor ouderen via een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de bouw van een nieuwe moskee met activiteitencentrum aan de Maurikstraat.

Om al deze plannen in samenhang te kunnen beoordelen is een gebiedsvisie opgesteld. Die visie is in concept gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de inwoners. Die gaven aan geen behoefte te hebben om mee te denken over een visie. Wel wil men een zegje kunnen doen over concrete bouwplannen. In een apart artikel komen wij na de behandeling in de gemeenteraad hier uitgebreider op terug.

Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs daalde flink

Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Rivierenland presenteerde onlangs het verslag en de jaarrekening over het jaar 2019. Deze onderwijskoepel stuurt in Culemborg vier basisscholen aan en in Tiel zijn dat er zes. In het jaarverslag over 2019 viel ons op dat alle scholen hard werken aan kwaliteitsverbetering en aanpassing van het onderwijs aan de jongste inzichten. Vrijwel alle scholen kregen een goed beoordelingsrapport van de onderwijsinspectie. Wat me ook opviel was het hoge ziekteverzuim. In 2019 was dit bij de aangesloten scholen 9 %. Dat is 50 % boven het landelijke gemiddelde percentage voor het basisonderwijs in 2018 (5,9 %). Het leerlingenaantal van de Tielse openbare basisscholen daalde van 2014 tot 2019 met ruim 25,9 %. De schooldirecteuren verwachten dat die daling weliswaar in een lager tempo nog verder doorzet. Wanneer deze daling ook voor de overige 8 basisscholen in Tiel geldt en deze daling daar ook doorzet moeten er ondertussen een flink aantal lokalen leegstaan en nog leegkomen.

School Adamshof voor leerlingen de Sonnewijser

School De Adamshof

De vroegere RK-Basischool Adamshof dient op dit moment als een van de tijdelijke opvanglocaties van leerlingen van het Lingecollege van de vestiging Heiligestraat. Die school wordt grondig gerenoveerd en gedeeltelijk nieuw gebouwd. Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 komt het Adamshof gebouw weer vrij. Na een grondige aanpassing en update zal het schoolgebouw dan gebruikt worden door de school voor speciaal Voortgezet Onderwijs ‘De Sonnewijser’.

Thomas van Aquine school Jacob Cremerstraat

De Sonnewijser is een school voor leerlingen met een ernstige gedrags- of psychische problematiek. Op de huidige locatie aan de Jacob Cremerstraat heeft de school nu al ruimtegebrek en dat zal door een verdere groei van het leerlingenaantal en door aanbieden van een breder onderwijsaanbod verder toenemen.

Burense Poort

Het plan Burense Poort, de winkelpoort van Tiel, ligt niet in de ijskast, maar wordt wel later dan gepland gepresenteerd. De ontwikkelingslijnen voor dit gebied zijn doorkruist door het afhaken van de eigenaren van het complex van de vroegere garage van Mulders. De eigenaar is overleden en de erfgenamen zijn vooralsnog niet van plan mee te werken aan de met de erflater ontwikkelde ideeën.

Burense Poort Hasselmanplein

Door deze vertraging kan ABN-AMRO tot 1 januari 2021 van het huidige pand aan de Veemarkt zijn diensten aanbieden. De gemeente kocht dit pand enkele jaren geleden om een doorloop te kunnen maken vanuit de achter en naast het pand gelegen parkeerterreinen richting het centrum.

Leerhuis in actie tegen laaggeletterdheid

Als u dit stukje kunt lezen dan is dit niet voor u bedoeld. Of toch wel? Ongetwijfeld kent u in uw omgeving iemand die moeite heeft met lezen, rekenen of schrijven. Misschien kunt u hem of haar een handje helpen door te attenderen op het bestaan van het Leerhuis. Het Leerhuis Tiel is een initiatief van een aantal instellingen met als doel om het aantal laaggeletterden in Tiel en omstreken te verminderen. Dat doen die instellingen met verrassende resultaten het hele jaar door met verschillende activiteiten zoals wekelijkse inloopmomenten op maandag en dinsdag en lessen en bijeenkomsten om de taal- en rekenvaardigheid (verder) te ontwikkelen. Plaats van samenkomst is doorgaans de bibliotheek van Tiel. Voor meer informatie mailt u naar leerhuis@tiel.nl of kunt u bellen met 06 22920546.

Puzzeltocht

Het Leerhuis biedt in de week van lezen en schrijven van 7 tot en met 13 september een speurtocht door de stad aan. Op een aantal plekken liggen letters die samen een zin vormen. Daar vindt u ook informatie over het Leerhuis. Aan melden is niet nodig. Alle informatie en de plattegrond van de speurtocht vindt u op www.mozaiekwelzijn.nl/speurtocht-lezen-en-schrijven-tiel.

Zoelensebos uitgedund

Gekapte boomstammen in het Zoelense bos nabij kasteel Soelen

Het mooiste ‘bos’ in de directe omgeving van Tiel is de laatste jaren volgens enkelen een beetje minder aantrekkelijk geworden. Veel hoogbejaarde bomen zijn ziek of gevaarlijk voor bezoekers en moeten dus het loodje leggen. Voor een deel is dat al gebeurd, enkele tientallen bomen zullen deze herfst sneuvelen. Het zijn vooral beuken en eiken. Sommige zieke bomen mogen wat langer leven omdat ze grote kans maken om bewoond te worden door vleermuizen, vogels of zoogdieren.

De gekapte bomen zullen nog niet vervangen worden door jongere exemplaren. Het grootste deel van de bomen staan keurig in het gelid langs paden. Om een mooie nieuwe laan terug te krijgen moeten bij herplant (bijna) alle bomen gekapt zijn. Dat is nog niet het geval.

Geen koopzondag op corsozondag

Met het niet doorgaan van het Fruitcorso sneuvelt ook de op zondag 20 september geplande koopzondag. Er zijn die dag geen activiteiten in het koop- en horecacentrum van Tiel en daarmee vervalt de reden om deze extra geplande koopzondag doorgang te laten vinden.

Comments
Loading...